คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

Sutisanont
พฤติกรรมนักเรียนที่ผู้ใหญ่คาดหวัง

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   ตัวชี้วัด  และพฤติกรรมบ่งชี้

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

 

 

 1. คุณลักษณะ : ความรับผิดชอบ

ความหมาย : ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่การงาน  การศึกษาเล่าเรียน  และความเป็นอยู่ของตนเองด้วยความผูกพัน    จนสำเร็จในเวลาที่กำหนด      ยอมรับผลการกระทำของตนเอง  พยายามพัฒนา  ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น      

ตัวชี้วัด

                   1. 1 มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับงานจนสำเร็จ

เกณฑ์การพิจารณา / พฤติกรรมบ่งชี้

                  1.1.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีจิตใจจดจ่อกับการศึกษาเล่าเรียน

                  1.1.2  ร้อยละของนักเรียนที่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จตามเวลาที่กำหนด

                  1.1.3  ร้อยละของนักเรียนที่อุทิศตนและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

                  1.1.4  ร้อยละของนักเรียนเมื่อพบอุปสรรคพยายามหาวิธีการแก้ไขจนสำเร็จ

                  1.1.5  ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองด้วยความเต็มใจ             เต็มความสามารถอย่างมีสติ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวชี้วัดจากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ50  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ50-74 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ75 -89 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ90ขึ้นไป  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

                 

  

                        1.2 ยอมรับผลการกระทำของตนเอง

เกณฑ์การพิจารณา / พฤติกรรมบ่งชี้

 

 

                        1.2.1 ร้อยละของนักเรียนที่รับฟังเหตุผลและข้อวิจารณ์ของผู้อื่น

                        1.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่ปรับปรุงและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะที่มีเหตุผล

                        1.2.3 ร้อยละของนักเรียนเมื่อพบข้อผิดพลาดแล้วยอมรับพร้อมปรับปรุงแก้ไข

                        1.2.4 ร้อยละของนักเรียนที่แสดงเหตุผลประกอบข้อผิดพลาดของตนเองได้

                        1.2.5 ร้อยละของนักเรียนที่ภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลงานที่ตนปฏิบัติ

 เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวชี้วัดจากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ50  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ50-74 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ75 -89 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ90ขึ้นไป  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

 

                       1.3 พยายามปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์การพิจารณา / พฤติกรรมบ่งชี้

                       1.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีขึ้น/ที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                       1.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่ทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพของงาน

                       1.3.3 ร้อยละของนักเรียนที่มีการทบทวน  ปรับปรุง ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

                       1.3.4 ร้อยละของนักเรียนที่นำผลงานของตนเองให้เพื่อนร่วมงาน/ผู้อื่นได้พิจารณาให้คำแนะนำ

                       1.3.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีการกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองอย่างชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวชี้วัดจากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ50  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ50-74 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ75 -89 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ90ขึ้นไป  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

 

2. คุณลักษณะ : ความมีวินัย

ความหมาย : ความสามารถของบุคคลในการควบคุมอารมณ์ให้เป็นไปตามาจรรยามารยาท    ศีลธรรม  และควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎหมายหรือข้อตกลงของตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

ตัวชี้วัด

 

                    2.1. ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้เป็นไปตามจรรยามารยาท ศีลธรรม

เกณฑ์การพิจารณา / พฤติกรรมบ่งชี้

                    2.1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม

                             ให้ผู้อื่นเห็น

                    2.1.2 ร้อยละของนักเรียนที่ไม่แสดงกิริยา  อาการ  คำพูดโต้แย้งเมื่อไม่พึงพอใจในข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น   และอธิบายเหตุผลเมื่อมีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง

                    2.1.3  ร้อยละของนักเรียนที่แสดงข้อโต้แย้งอย่างนุ่มนวล

                    2.1.4  ร้อยละของนักเรียนที่หลีกเลี่ยงข้อสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่น

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวชี้วัดจากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ50  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ50-74 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ75 -89 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ90ขึ้นไป  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

                

  2.2. ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎหมาย   หรือข้อตกลงของตนเองครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และสังคม

เกณฑ์การพิจารณา / พฤติกรรมบ่งชี้

                   2.2.1ร้อยละของนักเรียนที่ ตรงต่อเวลา

                   2.2.2 ร้อยละของนักเรียนที่รู้จักวางแผนใช้เวลาในการทำงานและการดำเนินชีวิต

                   2.2.3  ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

                   2.2.4  ร้อยละของนักเรียนที่ปฏิบัติตามกฎ   ระเบียบ  ข้อบังคับของหน่วยงาน  องค์กร  ชุมชน  และสังคม  พฤติกรรมที่แสดงได้แก่เคารพกฎหมายบ้านเมือง  กฎจราจร ฯลฯ

                  2.2.5  ร้อยละของนักเรียนที่แสดงมารยาทได้ถูกต้องตามกาลเทศะอย่างสม่ำเสมอ

                  2.2.6  ร้อยละของนักเรียนที่เคารพสิทธิของผู้อื่น

เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับตัวชี้วัดจากค่าร้อยละเฉลี่ย

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีเยี่ยม

ผู้เรียนต่ำกว่าร้อยละ50  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ50-74 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ75 -89 มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่งชี้

ผู้เรียนระหว่างร้อยละ90ขึ้นไป  มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา/พฤติกรรมบ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนร่วมทาง

คำสำคัญ (Tags)#ความรับผิดชอบ#การเสียสละ#การมีสัมมาคารวะ#การใฝ่รู้ใฝ่เรียน

หมายเลขบันทึก: 267426, เขียน: 11 Jun 2009 @ 15:04 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:34 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)