รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2552

     สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม  2552  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

1.รายงานฐานะการเงิน   พ.ค. 52                       จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

2.แยกประเภททั่วไป      พ.ค. 52                        จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย  พ.ค. 52                        จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

4.ใบแจ้งยอดเงินฝากกระแส  พ.ค. 52                   จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

5.ใบสำคัญทดรองจ่าย  พ.ค. 52                          จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

6.รายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 29 พ.ค. 52             จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)