เสียง กู่ จากครูใหญ่

แบบอย่างนักพัฒนา

     การที่จะพัฒนาหรือทำงานให้ประสบผลสำเร็จ   ต้องมีความอดทน  เข้มแข็ง  ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีวิธีที่จะพัฒนาชุมชน  สถานศึกษา  หลักจิตวิทยาที่จะจูงใจผู้ร่วมงาน การร่วมมือร่วมใจทำงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ จึงจะทำให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ ต่อชุมชน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  จึงจะสามารถพัฒนาให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้นมีความเจริญก้าวหน้า

สรุป  การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการศึกษา จะต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะ  ความยุติธรรมจากผู้บริหารซึ่ง  เป็นขวัญ และ กำลังใจ แก่ผู้ร่วมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัมพา ข่ายม่านความเห็น (0)