รูปร่างมีลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว