การเคลื่อนไหวของร่างกาย

ความรู้การเคลื่อนไหว

 

บทเรียนสำเร็จรูป

 

                             เรื่อง  การเคลื่อนไหวของร่างกาย

                   ประกอบการสอนรายวิชา  พ 31101 พลศึกษา

                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 

 

                 

                                                           

                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                                                            โดย

                                                   นายสำเริง  วงศ์ยะรา

                                                                   ครูชำนาญการ

                                                          โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

                                                          อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

คำนำ

         บทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน  รายวิชา พ 31101พลศึกษา  เรื่อง  การเคลื่อนไหวของร่างกาย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ตามหลักสูตรสถานศึกษา  พุทธศักราช  2544  ใช้เวลาในการเรียน  1  ชั่วโมง

 

                                บทเรียนสำเร็จรูปเป็นสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนใช้ศึกษาด้วยตนเอง   มีส่วนประกอบ  คือ  แบบทดสอบก่อนเรียน  กรอบความรู้  กรอบคำถาม  กรอบเฉลย  และแบบทดสอบหลังเรียน  การใช้บทเรียนสำเร็จรูปจะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  ถ้าผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่ดูเฉลยก่อนการทำแบบฝึกหัด หรือ ก่อนทำข้อสอบ   ผู้เรียนต้องตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

 

                                ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  การเคลื่อนไหวของร่างกาย  นี้  จะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ได้ศึกษาบ้างตามสมควร

 

 

                                                                                                นายสำเริง   วงศ์ยะรา         

                                                                                                      ครูชำนาญการ

                                                                            โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

 

 

               

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

                                                รายการ                                                                                                  หน้า

                คำแนะนำสำหรับผู้เรียน..........................................................................          ก

                คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูป..........................................................       ข

                ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง...........................................................................           ค

                แบบทดสอบก่อนเรียน............................................................................           จ

                การเคลื่อนไหวทางร่างกายของมนุษย์..............................................................              1

                ประเภทของการเคลื่อนไหวทางร่างกายของมนุษย์..........................................           3

                การเคลื่อนไหวเพื่อภารกิจประจำวัน................................................................               5

                การเคลื่อนไหวเพื่อการออกกำลังกาย........................................................     16

                แบบทดสอบหลังเรียน............................................................................           19

                เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน................................................        20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                          ก

 

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

 

 

                                บทเรียนนี้เรียกว่า  บทเรียนสำเร็จรูป  เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง  บทเรียนจะทำหน้าที่เสมือนเป็นครูผู้สอนประจำตัวนักเรียน  ดังนั้น  ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตนตามคำแนะนำในการเรียนอย่างเคร่งเครัด

 

                รายละเอียดของบทเรียนสำเร็จรูปมีดังนี้

 

 • 1. บทเรียนสำเร็จรูปนี้พัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการสอน รายวิชา พ 31101 พลศึกษา เรื่อง นันทนาการ
 • 2. เนื้อหาในบทเรียนแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆเรียกว่า " กรอบ " ซึ่งเรียงตามลำดับเนื้อหาในแต่ละกรอบจะมีเนื้อหาให้ผู้เรียนได้อ่านและมีคำถามนำให้ผู้เรียนคิดและตอบคำถามผู้เรียนจะทราบทันทีว่าคำตอบของตนเองถูกหรือผิด เพราะจะมีคำตอบเฉลยไว้ด้วย
 • 3. ในแต่กรอบแบ่งได้ดังนี้

 

กรอบเนื้อหา

เป็นข้อความ หรือเนื้อหาให้ผู้เรียนได้ศึกษา

 

กรอบฝึกหัด

เป็นคำถามให้ผู้เรียนตอบ

 

กรอบเฉลย

เป็นกรอบที่ให้ผู้เรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ

 

 

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                           ข

       

 

       คำแนะนำการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับผู้เรียน

 

 

ผู้เรียนต้องปฏิบัติตนตามขั้นตอนดังนี้

           

 • 1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 5 ข้อ ก่อน โดยเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้ต่างหาก
 • 2. อ่านเนื้อหาในกรอบเนื้อหา อย่างละเอียด แล้วตอบคำถามประจำกรอบ ลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้อีกเช่นกัน
 • 3. ตรวจความถูกต้องของคำตอบในกรอบเฉลย
 • 4. ถ้านักเรียนตอบถูกให้ศึกษากรอบเนื้อหาต่อไป แล้วปฏิบัติเช่นนี้ไปจนถึงกรอบสุดท้าย
 • 5. ถ้านักเรียนตอบผิด ให้กลับไปอ่านกรอบเนื้อหาเดิมอีกครั้งจนกว่าจะเป็นที่พอใจของตนเอง แล้วจึงไปศึกษากรอบต่อไป
 • 6. เมื่อหมดทุกกรอบ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แล้วตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้( เฉลยด้านหลัง ) เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองจากคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน
 • 7. การอ่านบทเรียนสำเร็จรูป นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง อย่าลอกคำตอบจากเฉลยหรือเปิดดูคำตอบก่อนเป็นอันขาด เพราะจะทำให้นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทเรียน
 • 8. คำถามในแต่ละกรอบไม่ใช่แบบทดสอบ แต่เป็นคำถามที่ต้องการให้นักเรียนได้คิดและเรียนรู้ ซึ่งเหมือนคำถามที่ครูถามนักเรียนในขณะที่ครูอธิบายในห้องเรียนนั่นเอง
 • 9. การอ่านข้อความในแต่ละกรอบ นักเรียนจะต้องอ่านอย่างละเอียด และ นักเรียนจะต้องใช้ความสังเกต เปรียบเทียบ และสรุปเกณฑ์ต่างให้ได้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในกรอบต่อไป
 • 10. บทเรียนสำเร็จรูปนี้ใช้เวลาในการศึกษา 2 ชั่วโมง

 

 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                             ค

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

 

 

เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถจะสามารถ

 • 1 บอกประเภทของการเคลื่อนไหวของร่างกายได้
 • 2 บอกวิธีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ถูกต้องได้

 

 

 

 

 

 

 

เรามาเรียนแบบเรียนสำเร็จรูปกันเถอะ

 

 

 

 

เชิญครับ

 

 

 

                                                                                                                                ง

 

 

 

 

                        ขอต้อนรับสู่....บทเรียนสำเร็จรูป

                      เรื่อง  การเคลื่อนไหวของร่างกาย

 

 

 

 

 

 

 

ก่อนอื่นต้องทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อน...ครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        เชิญเลย..ครับผม

 

 

                                                                                                                                จ

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดในแต่ละข้อ  แล้วกาเครื่องหมาย  (  /  )     ลง

                 ในกระดาษคำตอบที่แจกให้

 

1.การทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันนั้น

       (       )  ต้องมีการเคลื่อนไหวของร่างกายเสมอ

       (       )  กิจกรรมบางอย่างไม่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การนอนหลับ

2.การเคลื่อนไหวของร่างกายนั้น

       (       )  แบ่งเป็น  2  อย่าง คือ เพื่อภารกิจประจำวันและเพื่อออกกำลังกาย

       (       )  แบ่งเป็น  3  อย่าง คือ เพื่อภารกิจประจำวัน  เพื่อออกกำลังกาย

                   และเพื่อการพักผ่อน

3.การเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปนี้ข้อใดไม่เข้าพวก

       (       )  การยกสมุด

       (       )  การเดินขึ้นบันได

       (       )  การเล่นฟุตบอล

4.ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุด

       (       )  การยกของจากพื้นควรให้แขนงอเล็กน้อย

       (       )  การเดินขึ้นบันไดบ้านควรโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย

       (       )  สิ่งของไม่ว่าจะหนักเพียงใดเราก็สามารถยกได้

 5.การวิ่ง  100  เมตร  เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายในแนวใด

       (       )  แนวโค้ง

       (       )  แนวตรง

       (       )  แนววงกลม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง    การเคลื่อนไหวของร่างกาย                                                หน้า  1

 

 กรอบความรู้ที่  1

 

 

การเคลื่อนไหวทางร่างกายของมนุษย์

                             

 

                การเคลื่อนไหวทางร่างกายของมนุษย์เกิดจากการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการเคลื่อนไหวในภารกิจประจำวัน   นอกจากนี้ยังมีการนำวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไปใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  การนำวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวไปใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬานั้น  จะส่งผลให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 กรอบแบบฝึกหัดที่  1

 

ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูก  ( /  )

และเครื่องหมาย (  x  )  หน้าข้อความที่ผิดของข้อความต่อไปนี้

 

( ..........) 1.  การเคลื่อนไหวทางร่างกายของมนุษย์มีเป้าหมายเพื่อทำงานหรือทำกิจกรรม

                   ต่างๆในชีวิตประจำวัน

( ..........) 2.  การเคลื่อนไหวทางร่างกายของมนุษย์เกิดจากการทำงานของระบบประสาท

                   และกล้ามเนื้อของร่างกายมนุษย์

( ..........) 3.  การนอนหลับก็เป็นการเคลื่อนไหวทางร่างกายของมนุษย์ด้วย

 

 

 

 

 

บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง    การเคลื่อนไหวของร่างกาย                                                หน้า  2

 

กรอบเฉลยที่  1

 

 

 นักเรียนตรวจคำตอบของนักเรียน   ข้อละ  1  คะแนน  เขียนคะแนนในช่องคะแนน

                 ถ้าได้  3  คะแนน  ให้ศึกษากรอบที่  2  ต่อไป

                 ถ้าได้น้อยกว่า   3   คะแนน   ให้ปฏิบัติดังนี้

                         1   ให้ตรวจสอบข้อที่ผิดและให้พิจารณาว่าทำไมจึงผิด

                         2   ให้กลับไปศึกษากรอบความรู้ที่  1  อีกครั้งหนึ่ง

 

 

              เฉลย

 

                   (  /   )     1.

                   (   )     2.

                   (  x  )      3.

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง    การเคลื่อนไหวของร่างกาย                                          หน้า  3

 

   กรอบความรู้ที่  2

 

 

  ประเภทของการเคลื่อนไหวของร่างกายของมนุษย์

    

         การเคลื่อนไหวของร่างกายของมนุษย์  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ

  

        1.  การเคลื่อนไหวเพื่อภารกิจประจำวัน   เป็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ได้แก่  การเดิน  การวิ่ง  การยก  การดัน  การดึง  การก้ม  เป็นต้น

 

       2.  การเคลื่อนไหวเพื่อการออกกำลังกาย   เป็นการเคลื่อนไหวที่มนุษย์ประยุกต์มาจากการเคลื่อนไหวเพื่อภารกิจประจำวัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา  ได้แก่  การเดิน  การวิ่ง  การทุ่ม  การพุ่ง  การขว้าง  การกระโดด  เป็นต้น

 

 

 

   กรอบแบบฝึกหัดที่  2

 

          ให้นักเรียนบิกว่ากิจกรรมต่อไปนี้  เป็นการเคลื่อนไหวทางร่างกายของมนุษย์ด้านใด 

          โดยกาเครื่องหมาย  /  ในช่องที่เลือก

กิจกรรม

การเคลื่อนไหว

เพื่อภารกิจประจำวัน

การเคลื่อนไหว

เพื่อการออกกำลังกาย

1. การทำความสะอาดบ้าน

2. การเดินขึ้นบ้าน

3.การเดินทน

4.การชกมวย

5.การเล่นวอลเลย์บอล

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

 

     บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง    การเคลื่อนไหวของร่างกาย                                         หน้า  4

 

     กรอบเฉลยที่  2

 

 

 นักเรียนตรวจคำตอบของนักเรียน   ข้อละ  1  คะแนน  เขียนคะแนนในช่องคะแนน

                 ถ้าได้  4  คะแนน  ให้ศึกษากรอบที่  3  ต่อไป

                 ถ้าได้น้อยกว่า   4   คะแนน   ให้ปฏิบัติดังนี้

                         1   ให้ตรวจสอบข้อที่ผิดและให้พิจารณาว่าทำไมจึงผิด

                         2   ให้กลับไปศึกษากรอบความรู้ที่  2  อีกครั้งหนึ่ง

 

              เฉลย

 

กิจกรรม

การเคลื่อนไหว

เพื่อภารกิจประจำวัน

การเคลื่อนไหว

เพื่อการออกกำลังกาย

1. การทำความสะอาดบ้าน

2. การเดินขึ้นบ้าน

3.การเดินทน

4.การชกมวย

5.การเล่นวอลเลย์บอล

/

/

 

 

/

/

/

 

 

ครูคิดว่า...คิดว่า !นักเรียน...

 ต้องทำถูกทุกข้อแน่เลย

   

                                                        

                                                               

   

 

 

 

   

 

บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง    การเคลื่อนไหวของร่างกาย                                          หน้า  5

 

     กรอบความรู้ที่  3

 

 

  การเคลื่อนไหวเพื่อภารกิจประจำวัน

    

         การเคลื่อนไหวเพื่อภารกิจประจำวันสามารถจำแนกเป็นทักษะกลไกลในชีวิตประจำวันได้ดังนี้

   

                 

                       

                               ภาพ  การขึ้นและการลงบันไดที่ถูกวิธี

 

       1. การเคลื่อนไหวที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Iocomotion)  การเคลื่อนที่ประเภทนี้เป็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้น  เช่น  การเดิน  การวิ่ง  การขึ้น - ลงบันได เป็นต้น  หลักการปฏิบัติการขึ้น - ลงบันไดให้ถูกต้อง  และเป็นวิธีที่ดีที่สุด  คือเมื่อขึ้นบันไดเวลาเดินให้เอนตัวไปข้างหน้าก้าวยาวๆ บนบันไดทุกขั้น และต้องลงด้วยส้นเท้า ส่วนการเดินลงบันไดนั้น ควรรักษาจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่บนฐานที่รองรับ และโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย

 

  

 

บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง    การเคลื่อนไหวของร่างกาย                                         หน้า  6

 

    กรอบฝึกหัดที่  3

 

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดในแต่ละข้อ  แล้วกาเครื่องหมาย X     ลงใน

                 กระดาษคำถาม 

                

1.วิธีที่ถูกต้องในการเดินขึ้นบันได  คือ

       ก   เดินตัวตรง

       ข   เดินเอนตัวไปข้างหน้า

       ค   เดินเอนตัวไปข้างหลัง

       ง   เดินเอนตัวไปข้างหน้าสลับกับเอนตัวไปข้างหลัง

2.วิธีที่ถูกต้องในการเดินขึ้นบันได  คือ

       ก   เดินก้าวยาวๆ

       ข   เดินก้าวสั้นๆ

       ค   เดินก้าวยาวๆสลับกับก้าวสั้นๆ

       ง   เดินก้าวยาวๆแล้วตามองข้างหลัง

3.วิธีที่ถูกต้องในการเดินลงบันได  คือ

       ก   เดินตรงอย่างรวดเร็ว

       ข   เดินตรงแล้วมองหลังเป็นระยะ

       ค   เดินให้โน้มตัวไปข้างหลังเล็กน้อย

       ง   เดินให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย

 

 

 

    กรอบเฉลยที่  3

       

      1)  ข                    2)  ก                     ค)  ง

 

 

   

 บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง    การเคลื่อนไหวของร่างกาย                                         หน้า  7

 

     กรอบความรู้ที่  4

 

 

  การเคลื่อนไหวเพื่อภารกิจประจำวัน ( ต่อ ...... )

    

         การเคลื่อนไหวเพื่อภารกิจประจำวันสามารถจำแนกเป็นทักษะกลไกลในชีวิตประจำวันได้ดังนี้

                        

       

                       

                                          ภาพ  การก้มเก็บวัตถุที่ถูกวิธี

 

       2. การก้ม การนั่ง และการลุกขึ้นยืน   การก้มเพื่อหยิบวัตถุหรือสิ่งของที่พื้นนั้น  ควรแยกเท้าทั้งด้านข้าง  ด้านหน้า  และด้านหลัง  เพื่อความสมดุล  และจะทำให้ร่างกายมีความมั่นคง  เนื่องจากฐานที่รองรับมีขนาดใหญ่  ซึ่งสามารถทำได้โดยการแยกเท้า  งอเข่า  และโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อย

 

 

 

 

 

  

  บทเรียนสำเร็จรูป       เรื่อง    การเคลื่อนไหวของร่างกาย                                         หน้า  8

 

     กรอบฝึกหัดที่  4

ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย      ( /  ) หน้าข้อความที่ถูก 

และเครื่องหมาย     (  x  )  หน้าข้อความที่ผิดของข้อความต่อไปนี้

( .......) 1.  การก้มเพื่อหยิบของที่พื้นควรแยกเท้าเล็กน้อย

( .......) 2.  การก้มเพื่อหยิบของที่พื้นไม่ควรงอเข่า

( .......) 3.  การนั่งเก็บของที่พื้นควรให้ขาชิดกันเพื่อความสวยงาม

( .......) 4.  การก้มเก็บของที่พื้นควรให้ลำตัวตรงๆ

( .......) 5.  การก้มเก็บของที่พื้นควรโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทเรียนสำเร็จรูป

คำสำคัญ (Tags)#การเคลื่อนไหวของร่างกาย

หมายเลขบันทึก: 265862, เขียน: 04 Jun 2009 @ 20:39 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 23:12 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

55
IP: xxx.24.135.205
เขียนเมื่อ 

55

ด.ญ ศรินยา สายคำฟู
IP: xxx.232.159.50
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่ะ

12353563
IP: xxx.4.202.36
เขียนเมื่อ 

666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666444444466666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666+++++++++++++

ข่าาา้้ดด้
IP: xxx.4.202.36
เขียนเมื่อ 

สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส55