โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารได้มีโครงการแปรงฟันหลังรับการประทานอาหารกลางวัน ดังนี้

1. มีการแปรงฟันกลางวันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมีครูเวรมาควบคุมในการแปรงฟันของนักเรียน

2. ในแต่ละเดือนมีครุประจำการตรวจสุขภาพฟันของนักเรียนก็จะมาตรวจฟันนักเรียนเดือนละ  1  ครั้ง

3. ในแต่ละเทอมก็มีทีมงานของสาธารณสุขมาตรวจสุขภาพฟันของนักเรียน

          และเนื่องจากเรื่องการแปรงฟันแล้วยังมีเรื่องการรับประทานอาหารและการกินขนมอบกรอบ   ของนักเรียนที่มีผลต่อสุขภาพฟันของนักเรียนอีกด้วย   โรงเรียนจึงเน้นในเรื่องนี้มากที่สุดเพื่อจะให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง  และขาวสะอาด