BAR UKM 15 (4) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ ประเด็นที่ 2

         บันทึกที่เกี่ยวข้อง
        
BAR UKM 15 (3) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ
         BAR UKM 15 (4) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ ประเด็นที่ 7 

         ในวันนี้ (4 มิ.ย.) พี่เมตตา จาก ม.อ. ได้ส่งเกณฑ์ขีดความสามารถ  ประเด็นที่ 2 มาแล้ว  ดิฉันจึงขอนำ update เพื่อแจ้งให้กับทุกท่านได้เข้าไปอ่านและให้ข้อเสนอแนะค่ะ  <Download เกณฑ์วัดขีดความสามารถ>  ซึ่งตอนนี้จะมี ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 7 และ  ประเด็นที่ 2 ที่ ม.อ. ได้จัดส่งมาวันนี้และหากมี ม. อื่นๆ ส่งประเด็นมาเพิ่มเติมดิฉันจะได้นำมา update ต่อไปค่ะ  <ตัวอย่างเอกสารฉบับเต็มที่ ม.อ. จัดทำมาตามแบบฟอร์ม>


-------------------------------------------

ทบทวนปฏิทินการทำงาน

  • ทุกมหาวิทยาลัยส่งเกณฑ์ฯ ในประเด็นที่รับผิดชอบ มายัง มน. ภายใน 5 มิ.ย.
  • มน. รวบรวมเกณฑ์ทั้ง 7 ประเด็น  พร้อมจัดส่งไปยังทุก ม. เพื่อประเมินตนเอง  ภายใน 9 มิ.ย.
  • ทุก ม. ส่งการประเมินตนเองมายัง มน. เพื่อจัดทำ River Diagram ภายใน 17 ก.ค.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตูน ใส่คำสำคัญว่า ukm15 ด้วยนะคะ จะได้หากันเจอ