สถาบันวิจัยสังคม จัดการบรรยายเรื่อง เขียนโครงการอย่างำรจะได้ทุนวิจัยอย่างยั่งยืน ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม และ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2548 เป็นวิทยากร "เอกสารประกอบคำบรรยาย" เขียโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน http://www.sri.cmu.ac.th/download/Present22Mar2005.pdf