โครงการวิจัย สกอ.

นวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย

1.       ชื่อโครงการ  การพัฒนานวัตกรรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2.       โครงการนี้สร้างความพร้อมด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ (เครือข่ายของสกอ. มี 20 เครือข่าย)

         เครือข่าย     17     ภาษา วัฒนธรรม ศิลปะและภูมิปัญญา

3.   วัตถุประสงค์ของโครงการ

3. 1  เพื่อพัฒนานวัตกรรมระบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3.2  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนวิจัย 15 ปี

สนใจเข้าไปศึกษาได้ที่

       http://webresearch.lru.ac.th/phd-research

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน LoeiUniversityความเห็น (0)