ดิฉันได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตร Brain-based Learning (BBL) ระดับประถมศึกษา วิทยากร คือ ดร.พรพิไล เลิศวิชา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดิฉันเห็นว่าการสอนภาษาแบบ BBL สามารถทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาได้ จึงคัดใจความสำคัญจากเอกสารประกอบการอบรมครู BBL มาเสนอแนะ เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครู หรือผู้อ่านไม่มากก็น้อย

การสอนภาษา

* การอ่านดัง ๆ เป็นการแสดงออกหรือบูรณาการความรู้ทุกด้านเกี่ยวกับภาษาที่มีอยู่ในสมองออกมา
ข้อบกพร่องต่าง ๆ จะปรากฏตัวออกมาก็โดยผ่านการอ่านออกเสียง

* การอ่านในใจ เป็นการอ่านเอาเรื่องที่มีประสิทธิภาพ เพราะความเงียบทำให้เกิดสมาธิ ตาที่อ่านข้อความจะทำให้เกิดความรับรู้ และสมองจะสร้างจินตนาการไปตามข้อความนั้น

* การอ่านเงียบ ๆ เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาภาษาของเด็ก ทำให้เด็กเป็นนักอ่านต่อไป

** การเขียนอิสระ และการเขียนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว จะถูกออกแบบให้ผสมผสานกันพอเหมาะ เพราะต้องการให้เด็กฝึกสื่อสารสิ่งที่คิด
      - คิดเชื่อมโยง
      - เขียนสิ่งที่คิด
      - เรียบเรียงความคิด
      - รู้ว่าสิ่งที่เขียนใช่สิ่งที่คิดหรือเปล่า
** การเขียนอย่างไม่ลืมหูลืมตา ฝึกเขียนอย่างไร้เป้าหมาย ไม่ใช่วิธีการของหลักสูตร BBL
** สื่อสำหรับวัยนี้ ต้องออกแบบมากระตุ้นสมองคิด และกระตุ้นให้เขียน

ที่สำคัญ หลักสูตร Brain-based Learning (BBL)เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเต็มที่