เมื่อครั้งที่แล้วได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไปแล้ว ขอสรุปเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร กศน. ดังนี้

         หลักสูตร กศน.2551 ได้พัฒนามาจากหลักสูตร กศน. พ.ศ. 2544  อันเนื่องมาจากได้มี พรบ.กศน. พ.ศ.2551 เกิดขึ้น จึงต้องพัฒนาหลักสูตร โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน สังคมได้อย่างมีความสุข   กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไปที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรยน

          โครงสร้างหลักสูตร มี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

        สาระการเรียนมี 5 สาระ คือ 1) สาระทักษะการเรียนรู้  2)สาระความรู้พื้นฐาน 3)สาระการประกอบอาชีพ 4)สาระทักษะการดำเนินชีวิต 5) สาระการพัฒนาสังคม

        มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม

        เวลาเรียน ใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน  ยกเว้นกรณีมีการเทียบโอนผลการเรียน

       หน่วยกิต  ใช้เวลาเรียน 40 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  โดยแยกเป็นแต่ละระดับ คือ

       ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

      วิธีการจัดการเรียนรู้ มี 7 รูปแบบ คือ  1) การเรียนรู้ด้วยตนเอง  2) การเรียนรู้แบบพบกลุ่ม  3) การเรียนรู้แบบทางไกล  4)การเรียนรู้แบบชั้นเรียน (ร.ร.ผู้ใหญ่)  5) การเรียนรู้ตามอัธยาศัย  6)การเรียนรู้จากการทำโครงงาน  7)การเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ ตามความต้องการ

       สื่อการเรียนรู้  เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนนั้น ๆ สื่อที่ครู หรือผู้เรียนสร้างขึ้นเองก็ได้

       การวัดและประเมินผลการเรียน  คือ 1)การวัดและประเมินผลรายวิชา  2)การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง  3) การประเมินคุณธรรม  4)การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ