จากการที่ได้จัดทำ โครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) แล้ว  ต่อจากนั้น ได้มี การเขียนคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 ประกอบกับ โครงสร้างรายวิชากับหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.1-6  จึงได้มี สาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

***** 

Narr42

*****

คำอธิบายรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก  เมื่อคืนนี้  ครูอ้อยได้เขียน หน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งวิเคราะห์มาตรฐานรายปี ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้  จัดแบ่งเวลาให้สัมพันธ์กัน  ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ซึ่งจะเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ที่ใกล้จะถึงนี้ 

*****

Narr28

*****

เนื่องจากโรงเรียนที่ครูอ้อยสอนนั้น  เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตร  ดังนั้น  ต้องมีความพร้อมในเรื่องหลักสูตร  และแผนการจัดการเรียนรู้  ซึ่งครูอ้อยจะดำเนินการไปถึง  แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design 

การดำเนินการนี้  ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด  เนื่องจากการที่ไม่ต้องการทำซ้ำ  จึงต้องพิถีพิถันในเรื่องของ  มาตรฐานรายปี และตัวชี้วัดรายปี  เพื่อให้ครบถ้วนในการจัดสรร  ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  เพื่อการวัดและประเมินผลที่ถูกต้อง สมบูรณ์  ซึ่งท่านจะคลิกอ่านได้ ที่นี่ ....

*****

Narr16

*****

(จากหนังสือเรียน Project : Plays&Learn..Book 4)