ชีวิตที่พอเพียง : ๗๓๗. ชื่นใจและเรียนรู้กับ AGM ของ SCB


 

          เช้าวันที่ ๓ เม.ย. ๕๒ กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้นไปรวมตัวกันที่ชั้น ๒๖ ของอาคาร SCB ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น   เพราะผลประกอบการดีเยี่ยม   และดัชนีบอกความแข็งแกร่งก็ดีมาก   แม้ว่าภาวะไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยจะสร้างความหนักใจหรือท้าทายอยู่ในฉากหลัง   ผมบอกตัวเองว่าอดีตสดใส อนาคตท้าทายหรือต้องระมัดระวัง

          กรรมการทุกคนได้รับแจกเอกสารเตรียมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น (AGM = Annual General Meeting) ตั้งแต่เมื่อวาน    ผมชมกับใครต่อใครว่าเอกสารเตรียมประชุมของปีนี้ดีเยี่ยม    แต่กระนั้น ก็ยังมีการซักซ้อมอีกหลายประเด็น เพื่อความรอบคอบ

          ต่อไปนี้เป็นบันทึกที่ผมใช้ iPhone บันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคารไทยพาณิชย์   เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เพราะระหว่างการประชุมผมมีหน้าที่นั่งบนเวทีในกลุ่มกรรมการเท่านั้น   ไม่ต้องทำอะไรอื่นอีกเลย   ในภาษาพระคงจะเรียกว่าพระอันดับ   ผมเกรงว่าอยู่เฉยๆ ผมจะหลับ และหากเกิดกรนขึ้นจะเสียภาพพจน์ของธนาคาร   จึงหาเรื่องทำแก้เหงา และเป็นการฝึกฝนตนเองไปในตัว

         ยอดรวมทุนชำระแล้ว เกือบ ๓.๔ พันล้านหุ้น   หมายความว่านี่คือแหล่งเงินกว่า ๑.๕ แสนล้านบาท สำหรับนำมาเป็นทุนดำเนินธุรกิจของประเทศไทย

        ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ๖๔.๕๒%  ต่างด้าว ๓๕.๔๘%   มองมุมหนึ่ง กว่า ๑/๓ ของเงินที่ธทพ. นำมาหนุนธุรกิจไทย มาจากต่างประเทศ    แสดงความน่าเชื่อถือ   แต่มองอย่างอื่นก็ได้   ตรงนี้ผมขอแถมความรู้ที่ผมมี ว่าธนาคารในประเทศไทย ที่ผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ ๕๐ มีสัญชาติไทย มีอยู่ธนาคารเดียวนี่แหละ   นี่คือสภาพหนึ่งของ โลกาภิวัตน์

        ผลประกอบการโดดเด่นคือกำไรสุทธิในช่วง ๓ ปี เพิ่มทุกปี  ปี ๒๕๕๑ เพิ่ม ๒๓.๔%    อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ คือสูง ๑๘%
        มูลค่าตลาดรวม (Market Capitalization) ๑๖๔,๐๑๑ ล้านบาท สูงเป็นอันดับหนี่งในกลุ่มสถาบันการเงินไทย

        ผลการประเมินมูลค่าหุ้นสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่   และยังเป็นที่ ๑ ในอีกหลายด้าน เช่น

#1 สินเชื่อเคหะ   ส่วนแบ่งตลาด ๓๐%
#1 จำนวนบัตรเครดิตและยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต  ส่วน แบ่งตลาด ๑๖%
#1 กองทุนรวม ๓๕๘ พันล้านบาท
#1 เบี้ยประกันรับ  ส่วนแบ่งตลาด ๒๒%
#1 จำนวนสาขา  ๙๔๙
#1 จำนวน ATM ๖,๐๓๐

 

       ปี ๒๕๕๒ เป็นปีแห่งความท้าทาย   วิกฤตเปิดโอกาสให้ ธทพ. สร้างความแข็งแกร่งขึ้นไปอีก ในด้าน


• การเงิน
• บริหารจัดการ
• ความสัมพันธ์กับลูกค้า
• เครือข่ายสาขาและช่องทางบริการใหม่
• บริการการเงินที่ครบวงจร
• พนักงานผู้เชี่ยวชาญ
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งในเริ่องการบริหาาความเสี่ยง

 

       โดยมียุทธศาสตร์หลักคือ


๑. ดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้า
๒. รอบคอบระมัดระวังในการทำธุรกิจ
๓. ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ
๔. สร้างรากฐานรายได้ค่าธรรมเนียมต่อเนื่อง
๕. ควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
๖. สร้างความสามารถของพนักงาน

 

       ตอนประชุมกรรมการเพื่อทำ BAR เตรียมรับสถานการณ์หลายแบบ   เน้นกรณีมีผู้อภิปรายเสนอเพิ่มเงินปันผล เช่นเสนอเป็น ๓ หรือ ๔ บาท   แต่ในที่สุดพบว่า ต้องเสนอด้วยเสียง ๑ ใน ๓ จึงไม่มีทางเสนอได้ 

      AAR ของผม
          ที่นั่งชัยภูมิดี ขวาสุดของประธาน   หรือเวที ใกล้ทางลงไปห้องน้ำ

          ผู้มาประชุม ๗๔.๘๓% ของหุ้น   แนะนำกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับรอง ผจก. ใหญ่
          เลขานุการบริษัทแจ้งวิธีลงคะแนน   มติด้วยเสียงข้างมาก
          รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ ๑๘๕ ลว. ๓ เมษายน ๒๕๕๑  เห็นด้วยเกือบ ๙๘%

 

รับทราบรายงานประจำปี


• จุดเด่น : ผลธุรกิจ   การกำกับดูแลกิจการ   กิจกรรมเพื่อสังคม
• สรุปผลดำเนินการ เสนอโดยคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่  ตัวเลขมาก แปลได้ว่าประสิทธิภาพสูงขึ้น  รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีสัดส่วนสูงขึ้น  NPL ลดลง   สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพลดลง
• นโยบายการดำเนินการ ปี ๕๒  เสนอโดย ดร วิชิต สุรพงศ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร   ชี้ยุทธศาสตร์พลิกวิกฤตเป็นโอกาส   และใช้ความแข็งแกร่งที่สร้างสมมาหลายปี  โดยเน้น
            -   ความสัมพันธ์ลูกค้า
            -   คุณภาพสินเชื่อ
            -   ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
            -   ความพึงพอใจ

วิสัยทัศน์  ธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม เลือก
พันธกิจ   กลุ่มธุรกิจการเงินชั้นนำของประเทศที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร

     แจ้งผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้บริหารตามรายงานประจำปี   ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓  อนุมัติงบการเงินประจำปี
     อนุมัติด้วยเสียงเกือบ ๙๘%

วาระที่ ๔ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
     • ๕% เป็นทุนสำรอง
     • ๓๒% ปันผลหุ้นละ ๒ บาท
       มีผู้ยกมือพูดเป็นครั้งแรก ถาม (๑) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ ๒ ครั้งหรือไม่  (๒) น่าจะจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนที่สูงขึ้น
       นายกกรรมการชี้แจงว่าข้อ ๑ กรรมการได้หารือกันมาตลอด โดยยังเห็นว่าการจ่ายปีละครั้งยังน่าจะเหมาะสมที่สุด
       ดร. วิชิตชี้แจงว่า ได้กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผล ๓๐ - ๔๐% ของกำไรสุทธิ   ปีนี้ต้องระมัดระวัง  สร้างความแขงแกร่งระยะยาว   ต้องมีเงินสำรองสร้างความแข็งแกร่งระยะยาว
       นายกกรรมการ : เป้าหมายเป็นธนาคารที่ทุกฝ่ายเลือก   ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นไม่ใช่มีแค่เงินปันผล แต่รวมราคาหุ้นด้วย   กรรมการรับข้อสังเกตเรื่องเงินปันผลไปพิจารณาต่อ
       ลงมติเห็นด้วย เกือบ ๙๘%

วาระที่ ๕ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนปี ๕๒ และรางวัลกรรมการ ปี ๕๑  
      เสนอโดยคุณชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการค่าตอบแทน  มีรายละเอียดในรายงานประจำปี  คือเท่าปีที่แล้ว    ผมมีหมายเหตุว่าเมื่อเร็วๆ นี้มีคนตั้งข้อสังเกตต่อผมว่า ธทพ. ตอบแทนกรรมการในอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นในระดับเดียวกัน
      ลงมติ  ต้องการสองในสาม  เห็นด้วยเกือบ ๙๘%

วาระที่ ๖ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวม ๕ คน 
     เสนอโดยคุณชุมพล ประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล     แสดงกระบวนการเสนอชื่อ และถามความจำนงของกรรมการที่ครบวาระ
     มติเห็นชอบด้วยคะแนน ๙๔.๓ - ๙๗.๕%

     ผู้ถือหุ้นถามเรื่องกรรมการที่เป็นรองปลัดกระทรวง   เกรงว่ามาเป็นกรรมการจะพาเอาตำแหน่งรองปลัดมาทำหน้าที่กรรมการด้วย
     นายกกรรมการตอบ ย้อนเรื่องไปกว่า ๑๐ ปี   มีผลให้ทุนวายุภักดิ์ถือหุ้นกว่า ๒๓% กค.  จึงมีสิทธิเสนอคนมาเป็น กก. ๒ คน  กก. เหล่านี้มาทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของธนาคาร

วาระที่ ๗ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
     เสนอโดยคุณมาริษ สมารัมภ์ ประธานกรนมการตรวจสอบ  ค่าสอบบัญชี ๑๒.๖๓ ล้าน

     ผู้ถือหุ้นรายเดิมบอกว่าไม่เห็นคุณค่าของผู้สอบบัญชี   นายกกรรมการชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

    ผู้ถือหุ้นช่วยอธิบายประโยชน์ของผู้สอบบัญชี ว่าทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ผู้ถือหุ้น   เงินค่าสอบบัญชี จ่ายเป็น (๑) ค่าวิชาชีพ/รับผิดชอบ   (๒) ค่าทำงานตามรายการ transaction
    มติ เห็นชอบเกือบ ๙๘%

วาระที่ ๘  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับ พรบ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑   พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พศ. ๒๕๓๕ ฉบับที่ ๔  และ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พศ. ๒๕๓๕    รวม ๖ ประเด็น
      ต้องการมติเห็นชอบ ๓ ใน ๔   ลงมติเห็นชอบเกือบ ๙๘%

วาระที่ ๙  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ ๔  เพื่อให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ์เป็นหุ้นสามัญในปี ๒๕๕๑
     ต้องการมติ ๓ ใน ๔  ลงมติเห็นชอบเกือบ ๙๘%

 

เรื่องอื่นๆ

- ผู้ถือหุ้นเสนอ : ด/บ เงินฝากลด  ค่าเบี้ยประชุมควรลด
  นายก กก. : ปีนี้กำไรเพิ่ม ค่าตอบแทน กก. คงเดิม   กก. เคยไม่ได้รางวัลในยามคับขันหลายปี    เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ให้ผู้ถือหุ้นตัดสิน
- ผู้ถือหุ้นชายรายเดิม ชมกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้หญิง ๒ คน   ปรับปรุงธนาคาร  ดีขึ้นมาก  ตนเคยประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ ใช้รถ เข็น สาขาแฟชั่นไอแลนด์เอื้อเฟื้อมาก   ไม่ต้องรอคิว   แต่อีกสาขาไม่เอื้อเฟื้อเมื่อโทรศัพท์ถามรายละเอียดยอดเงินในบัญชี   แนะให้หาทางสร้างความคึกคักของ SCB Plaza
- ผู้ถือหุ้นหญิงรายเดิม :  กิจกรรมเพื่ิอสังคม  ปีที่แล้วเสนอบวชเณร    ถามค่าตอบแทนคณะกรรมการ
  ชุมพล : ไม่มีค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ
- ผู้ถือหุ้น ถามเงินฝากของตระกูลชินวัตร มีตัวตนไหม เสี่ยงต่อธนาคารอย่างไร
  นายก : เป็นเงินฝาก   ต่อมากรมสรรพากร และกตส. ขอให้อายัด   ต่อมากรมสรรพากรขอให้ส่งมอบเงิน เอาไปจ่ายภาษี    เวลานี้เงินยังอยู่

- ถามหุ้นบุริมสิทธิ์ที่หมดอายุ จะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือไม่ ราคาเท่าไร
   กรรณิกา : จะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด  โดยจะติดตามให้มาแปลงสภาพ   

     การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนี้เป็นครั้งที่ ๓ ที่ผมเข้าร่วม   เป็นการประชุมที่บรรยากาศราบรื่นมาก   เห็นอารมณ์ของความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างมาก   จบการประชุมเที่ยงครึ่ง    ผมรีบลาท่านนายกกรรมการเพื่อเดินทางไปพัทยา    ผมบอกตัวเองว่า การที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประกอบธุรกิจด้วยความสามารถ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ถือเป็นการรับใช้ชาติทางหนึ่ง

 

วิจารณ์ พานิช
๑๘ เม.ย. ๕๒

      

หมายเลขบันทึก: 256931เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2009 16:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 06:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์

 

หนูขอสารภาพว่าอ่านบล็อกของท่านอาจารย์รู้สึกว่าเป็นวิชาการมากค่ะ

เอาเป็นว่าจะคอยติดตามเรื่อยๆค่ะ

 

Pc0602844 

    ขอบคุณค่ะ ... เท่าที่ได้เห็น..ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารนี้ ทำงานหนักมากๆๆ..รักองค์กรอย่างทุ่มเทจริงๆ...  

                                 nongnarts 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี