After Action Review : CAI

    หลังจากที่ได้เรียนรายวิชานี้ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสื่อ CAI เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆ เต็มๆ หรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง

       หลังจากที่เรียนในรายวิชานี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการผลิต CAI ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการผลิต CAI เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับทำ IS หรือใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน โดยได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Authorware , Flash เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน blog ซึ่งสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้

2. อะไรที่เราคาดหวังไว้ แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร

           -

3. การเรียนการสอนรายวิชานี้ควรปรับปรุงอะไร

        - ควรให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิต CAI (โดยอาจจะให้มีการแบ่งกลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มออกมาสาธิตเทคนิควิธีการทำ CAI อย่างง่ายๆ  เช่น การทำข้อสอบ , การทำปุ่ม , การ Link File ต่างๆ เป็นต้น)

4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ

       จะต้องกลับไปผลิต CAI เพื่อที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำ IS และนอกจากนี้ยังจะต้องผลิต CAI(อย่างน้อย 1 เรื่อง) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังเสียที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์ความเห็น (0)