1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 หมวด 6 และภายใต้เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีกลยุทธ์ และวิธีการหลัก ดังนี้
พันธกิจ

 1. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาสังคม
 2. พัฒนาหลักความมั่นคง และส่งเสริมการพัฒนาทุนทางสังคม
ยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนานโยบายและระบบสารสนเทศการพัฒนาสังคม
  วัตถุประสงค์
  • เพื่อมีข้อมูล เครือข่าย และสารสนเทศของกลุ่มเป้าหมายในมิติต่างๆ ทั้งสถานภาพ เพศ วัย พื้นที่ สภาพการอยู่อาศัย ที่เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้
  • เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล และสารสนเทศในการพัฒนานโยบาย และจัดบริการได้อย่างเป็นธรรม ทั่วถึง และไม่เลือกปฏิบัติ
  • เพื่อสนับสนุนมาตรการเฝ้าระวังสังคมในชุมชน
 2. การสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต วัตถุประสงค์
  • เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน
  • เพื่อกระจายโอกาสและทรัพยากรลงในพื้นที่ชุมชน
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการในชุมชน
  • เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัย
 3. การพัฒนาบริการทางสังคมเชิงรุก วัตถุประสงค์
  • เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
  • เพื่อสร้างกระบวนทัศน์ข้าราชการให้ทำงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
 4. การรวมพลังพัฒนาทุนทางสังคม วัตถุประสงค์
  • เพื่อสร้างทัศนคติของประชาชนให้เห็นคุณค่าและเข้าใจหลักการของศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์
  • เพื่อคุ้มครองและเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคม
  • เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
  • เพื่อส่งเสริมคุณค่าของภูมิปัญญาท้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักพัฒนาสังคมความเห็น (0)