ชื่อเรื่อง : ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนธรรมวาที