โครงสร้างงานวิจัย (3)

Poon
งานวิจัย

ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของครู  อาจารย์  และผู้บริหาร  ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1

ผู้วิจัย      นายศุภฤกษ์  เนื่องจำนงค์

ปีวิจัย     2552

วัตถุประสงค์

        1.     เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของครู  อาจารย์  และผู้บริหาร  ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

        2.     เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของครู  อาจารย์  และผู้บริหาร  ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

        3.     เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความนิยมในการค้นหาอินเทอร์เน็ตของครู  อาจารย์  และผู้บริหาร  ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

        4.     เพื่อศึกษาปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะการใช้อินเทอร์เน็ตของครู  อาจารย์  และผู้บริหาร  ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

วิธีวิจัย

        วิธีการ

                สุ่มแบบสัดส่วน

        กลุ่มตัวอย่าง

                ข้าราชการ  ลูกจ้าง  ครู  อาจารย์  และผู้บริหาร  ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

        เครื่องมือ

                1. แบบสอบถาม  มีอยู่ 4 ส่วนได้แก่

                        1.) ข้อมูลทั่วไป

                        2.) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของครู  อาจารย์  และผู้บริหาร

                        3.) ข้อมูลสภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเทอร์เน็ต

                        4.) ข้อมูลเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต

        วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

                1. ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1  เฉพาะโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม  โดยขอความร่วมมือให้ครู  อาจารย์  และผู้บริหาร  ตอบแบบสอบถาม

                2. ผู้ดำเนินการวิจัยดำเนินการเก็บแบบสอบถาม

                3. ตรวจสอบแบบสอบถาม

        วิธีวิเคราะห์ผล

                สถิติพื้นฐาน

                        1. ค่าเฉลี่ย ( )

                        2. ค่าร้อยละ (%)

                        3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

                สถิติอ้างอิง

                        1. T-Test

                        2. F-Test

                ตัวแปรต้น

                        1. เพศ

                        2. ระดับการสอน

                        3. พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

                        4. สภาพปัญหาและอุปสรรค

                ตัวแปรตาม

                        1. วัตถุประสงค์พฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

                        2. วัตถุประสงค์เปรียบเทียบการใช้อินเทอร์เน็ต

                        3. วัตถุประสงค์ความนิยมในการค้นหาอินเทอร์เน็ต

                        4. วัตถุประสงค์ของปัญหา  และอุปสรรคในการใช้อินเทอร์เน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยทางการบริหารการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 252736, เขียน: 02 Apr 2009 @ 13:04 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 23:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)