GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สรุปงานวิจัย เรื่องที่ 2

งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง     ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงเรียน

      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

โดย              สุภาวดี  แซ่เล้า

ปีที่วิจัย          2547

 

วัตถุประสงค์

1.     ศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานด้านการเงินของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสภาพปัญหา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาส่วนขาดให้มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง

2.    มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขใดในการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค

ประเภทการวิจัย          การวิจัยเชิงปริมาณ

สมมุติฐาน   ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

ประเภทการวิจัย         การวิจัยเชิงปริมาณ

ประชากร     ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 100 คน  (น่าจะให้กลุ่มตัวอย่างนะ เพราะว่าครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงินแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนอาจมีมากกว่า 1 คน)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป  ค่าไคสแควร์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม

ผลการวิจัย    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และประสบการณ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน พบว่า ความรู้ด้านการเงินมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประสบการณ์ด้านการเงิน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การวิจัย
หมายเลขบันทึก: 251296
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (1)

ยังไม่เสร็จนะคะเด๋วทำต่อ