สรุปงานวิจัย เรื่องที่ 2

โอมตัง
งานวิจัย

งานวิจัยเรื่อง     ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงเรียน

      สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

โดย              สุภาวดี  แซ่เล้า

ปีที่วิจัย          2547

 

วัตถุประสงค์

1.     ศึกษาสถานการณ์การปฏิบัติงานด้านการเงินของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสภาพปัญหา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาส่วนขาดให้มีประสิทธิผลต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้อง

2.    มีข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขใดในการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ หลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค

ประเภทการวิจัย          การวิจัยเชิงปริมาณ

สมมุติฐาน   ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของเจ้าหน้าที่การเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1

ประเภทการวิจัย         การวิจัยเชิงปริมาณ

ประชากร     ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จำนวน 100 คน  (น่าจะให้กลุ่มตัวอย่างนะ เพราะว่าครูที่ปฏิบัติงานด้านการเงินแต่ละโรงเรียน บางโรงเรียนอาจมีมากกว่า 1 คน)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย         วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป  ค่าไคสแควร์

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    การสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม

ผลการวิจัย    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และประสบการณ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน พบว่า ความรู้ด้านการเงินมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประสบการณ์ด้านการเงิน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปงานวิจัยที่สนใจส่ง อ.ดิศกุล

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย

หมายเลขบันทึก: 251296, เขียน: 27 Mar 2009 @ 15:14 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยังไม่เสร็จนะคะเด๋วทำต่อ