ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในการรับรู้สารสนเทศในสังคมเมือง และชนบท นั้นมีความแตกต่างมากมาย ในปัจจุบันสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวีตประจำวันมาก แต่การก้าวทันในสังคมชนบทนั้นยังไม่สามารถก้าวทันได้มากนัก internet มีบทบาทสำคัญอย่างไร หรือ ประโยชน์ที่ได้รับใน internet และบริการที่มีอยู่ เขาจะได้รับประโยชน์ด้านใดบ้าง