ผมได้อ่านบทความของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ท่านเขียนบทความ เรื่อง ปัญหาจากการเรียนการสอนคุณธรรมและจริยธรรมในระบบการจัดการศึกษาไทย   ผมขออนุญาตสรุปเฉพาะประเด็นปัญหา ดังนี้ครับ

1.                 การสอนคุณธรรมที่ยึดติดอยู่กับด้านที่เป็นรูปแบบ ซึ่งอยู่ในพิธีการ ทำให้ไม่อาจหยั่งลึกซึ้งถึงสิ่งซึ่งเป็นของจริง จากสิ่งที่มีเป็นธรรมชาติอยู่แล้วในรากฐานตนเอง

2.                 วิธีการสอนที่เน้นการพูดจากปากครูในชั้นเรียน  และ การอ่านจากหนังสือซึ่งมีการจำแนกแยกแยะคุณธรรมจริยธรรมออกไปเป็นข้อๆ อันเป็นด้านรูปแบบที่เคยชินกันมานาน

3.                 การสอนที่เน้นรูปแบบซึ่งมีการแยกส่วนและการสัมผัสจากตำรา แม้สอนด้วยปากหรือคำบรรยาย นอกจากไม่ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ยังกลับทรุดลงไปเรื่อยๆ

สุดท้าย นักวิชาการท่านนี้ยังสรุปต่อไปว่า ทั้งๆที่มีการกล่าวว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ แต่เหตุใดทุกวันนี้ เราจึงไม่อาจแก้ปัญหาการสูญเสียคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นผลสำเร็จได้อย่างจริงจัง

ครับ  ก็ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ  ว่าจะมีทางออกอย่างไร สำหรับการสอนคุณธรรมจริยธรรมในระบบการศึกษาไทย