เราอยู่ในโลกยุค Globalization หรือ Americanization