วันนี้มีความรู้เกี่ยวกับ  6Q  มาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

 --  IQ หรือ Intelligent  Quotient คือความฉลาดด้านสติปัญญา  ความสามารถเกี่ยวกับด้านการเรียนรู้  ความจำและเชาว์ไหวพริบ  ถ้าอยากพัฒนาไอคิวให้ลูกน้อย ควรดูดูแลอาหารการกินให้ครบ 5 หมู่ ให้เจ้าตัวเล็กออกกำลังกาย  ทำกิจกรรมต่างๆ  เล่นดนตรีหรือเล่นกีฬาทีชื่นชอบ

 --  EQ หรือ Emotional  Quotient  คือความฉลาดทางด้านอารมณ์  มีความสามารถในการรับรู้  เข้าใจอารมณ์ของตัวเองและคนรอบข้าง  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม  อีคิวสามารถพัฒนาได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ให้ความรักความอบอุ่นและให้เวลากับลูกอย่างเต็มที่  สร้างทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี  และชมเชยลูกบ่อยๆ เพื่อพัฒนาความมั่นใจในตัวเอง

 --  MQ หรือ  Moral  Quotient  คือความฉลาดทางด้านศีลธรรม  มีความซื่อสัตย์  กตัญญู รู้ผิดรู้ถูกและรู้จักให้อภัย ซึ่งจะทำให้เด็กเติบโตอย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคม  โดยที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างและปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม  พร้อมๆกับสอนให้รู้จักการแบ่งปัน  มีน้ำใจและมอบความรักให้คนอื่นๆ

 --  AQ หรือ Adversity  Quotient  คือความฉลาดในการแก้ปัญหา  มีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับปัญหาและเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง  วิธีที่ได้ผลในการพัฒนา เอคิว คือ การฝึกให้ลูกลองคิดแก้ปัญหา  ให้เขาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งด้วยวิธีหลายๆ แบบ

 --  CQ หรือ Creativity  Quotient คือความฉลาดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นกระบวนการในการทำงานสมองซีกขวา  เพื่อจุดประกายแวคิด  ทัศนะและวิธีการใหม่ๆ  ตามความสามารถของสมองของเด็กแต่ละคน เคล็ดลับในการพัฒนา ซีคิว คือการกระตุ้นให้ลูกน้อยได้ใช้สมองและจินตนาการได้อย่างเต็มที่  เช่น  การวาดภาพระบายสี  การประดิษฐ์ของเล่นใหม่ๆ  ที่สำคัญควรให้เขาได้สร้างสรรค์อย่างอิสระ 

 --   PQ หรือ Play Quotient  คือความฉลาดที่เก่งจากการเล่น  ความเพลิดเพลิน  สนุกสนานกับการเล่น ทำให้เด็กๆ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  เคลื่อนไหวอย่างมั่นใจ  ซึ่งจะไปกระตุ้น ไอคิว และ อีคิว  ให้ดีตามไปด้วย  การพัฒนา พีคิว  ต้องอาศัยของเล่นที่ดีที่สุดนั่นคือ คุณพ่อคุณแม่นั่นเอง  เช่น เล่นซ่อนหา  เล่านิทานให้ฟัง  จัดหาของเล่นที่สร้างสรรค์ และให้เวลาลูกน้อยได้เล้นอย่างเหมาะสม