.5in; text-align: left;">1. ความหมายของการเนาผ้า

 

                                การเนาคือการเย็บห่างๆพอให้อยู่เป็นแนวเพื่อเย็บให้เรียบร้อยต่อไป 

       เช่น เนาก่อนสอย เนาก่อนเย็บตะเข็บให้ติดกัน  

      เนาเพื่อทำเครื่องหมายในการเย็บ  เนาเพื่อให้เกิดการรูดจีบ  เป็นต้น  

   

   

                      การเนา เป็นขั้นตอนแรกของการเย็บผ้า  เพราะการเนาจะทำให้ชิ้นส่วน 

      ติดกันชั่วคราวก่อนการเย็บจริง  การเนามีส่วนดีคือ  ทำให้ผ้าไม่เคลื่อน   

      เมื่อเย็บตะเข็บถาวรเสร็จแล้ว จึงดึงด้ายเนาออก  

   

  

 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเนาผ้า 

 

 

3. ขั้นตอนการเนาผ้า 

 

  

 

 

 

1. ใช้เข็มร้อยด้ายผูกปมยาวพอสมควร

  แทงเข็มขึ้น และลงบนผ้า  

  ระยะเสมอกัน เป็นแนวตรง    ระยะห่างพอสมควร   

 

  

 

 

 2. ดึงด้ายขึ้นแล้วเย็บต่อไปเหมือนเดิมจนเสร็จ

 

  


 

 

 

ภาพการเนาที่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

4 .ประโยชน์ของการเนาผ้า

 

          1. เป็นการเย็บผ้าให้ติดกันชั่วคราวไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่  

          2. ช่วยในการเย็บตะเข็บถาวรให้ง่ายขึ้น

            เมื่อเย็บตะเข็บเรียบร้อยแล้วจึงเลาะด้ายที่เนาออก

                             3. เนาเพื่อทำเครื่องหมายในการเย็บ

          4. เนาเพื่อให้เกิดการรูดจีบ 

ไม่ยากเลย หนูทำได้ง่ายนิดเดียว