.5in; text-align: left;">1. ความหมายของการเนาผ้า

 

                                การเนาคือการเย็บห่างๆพอให้อยู่เป็นแนวเพื่อเย็บให้เรียบร้อยต่อไป 

       เช่น เนาก่อนสอย เนาก่อนเย็บตะเข็บให้ติดกัน  

      เนาเพื่อทำเครื่องหมายในการเย็บ  เนาเพื่อให้เกิดการรูดจีบ  เป็นต้น 

  

  

                      การเนา เป็นขั้นตอนแรกของการเย็บผ้า  เพราะการเนาจะทำให้ชิ้นส่วน 

      ติดกันชั่วคราวก่อนการเย็บจริง  การเนามีส่วนดีคือ  ทำให้ผ้าไม่เคลื่อน   

      เมื่อเย็บตะเข็บถาวรเสร็จแล้ว จึงดึงด้ายเนาออก 

  

  

 

2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเนาผ้า 

 

 

3. ขั้นตอนการเนาผ้า 

 

  

 

 

 

1. ใช้เข็มร้อยด้ายผูกปมยาวพอสมควร

  แทงเข็มขึ้น และลงบนผ้า  

  ระยะเสมอกัน เป็นแนวตรง    ระยะห่างพอสมควร   

 

  

 

 

 2. ดึงด้ายขึ้นแล้วเย็บต่อไปเหมือนเดิมจนเสร็จ

 

  


 

 

 

ภาพการเนาที่เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

4.ประโยชน์ของการเนาผ้า

 

          1. เป็นการเย็บผ้าให้ติดกันชั่วคราวไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่  

          2. ช่วยในการเย็บตะเข็บถาวรให้ง่ายขึ้น

            เมื่อเย็บตะเข็บเรียบร้อยแล้วจึงเลาะด้ายที่เนาออก

                            3. เนาเพื่อทำเครื่องหมายในการเย็บ

          4. เนาเพื่อให้เกิดการรูดจีบ 

ไม่ยากเลย หนูทำได้ง่ายนิดเดียว