การบริหารงานห้องสมุดโดยใช้  PDCA

 

 

การบริหารงานห้องสมุดตามแนวความคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA)  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ

                ขั้นที่  1  การร่วมกันวางแผน (Planning)

                ขั้นที่  2  การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)

                ขั้นที่  3  การร่วมกันตรวจสอบ( Checking )

                ขั้นที่  4  การร่วมกันปรับปรุง (Action)

ขั้นตอนที่  1  การวางแผนงานห้องสมุด  (Planning)

                1.1  การเตรียมความพร้อมของบุคลากร

                                -  สร้างความตระหนัก

                                -  สร้างเสริมความรู้

1.2  การศึกษาข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลงานห้องสมุดปัจจุบัน

                1.3  การกำหนดทิศทางการทำงานเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเนินงานห้องสมุด

          1.4  กำหนดแผนงานห้องสมุดให้สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  และ

                     งบประมาณ

1.5  การกำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมห้องสมุดร่วมกับครูบรรณารักษ์

ขั้นตอนที่  2  การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)

                2.1 จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

2.2  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

2.3   การดำเนินงานตามกิจกรรม

-  เลือกและจัดหาหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุด

-  เลือกและจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เป็นเป็นอุปกรณ์ทางการศึกษา

-  จัดสัปดาห์แนะนำหนังสือใหม่และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมห้องสมุด

- งานด้านเทคนิคต่าง ๆ เช่น จัดหมวดหมู่หนังสือ จัดหนังสือเข้าชั้น

-  ตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหนังสือ

-  บริการหนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้าและข่าวสารที่ทันสมัย

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

-  ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดโดยหอกระจายเสียงของโรงเรียนและแผ่นพับ

-  บริการความรู้แก่ชุมชน

 

ขั้นตอนที่  3  การร่วมกันตรวจสอบ(Checking)

3.1  การสังเกต  สังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้เรียนในเวลาเรียนและเวลาร่วมกิจกรรมห้องสมุด

       โดยบันทึกหลังการสอนและบันทึกการเข้าใช้กิจกรรมห้องสมุด

3.2  จัดทำแบบสอบถาม  เพื่อสอบถามความสนใจและความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรม  โดยให้

        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ตอบข้อความในแบบสอบถามที่กำหนดให้  แบบสอบถามมี  2  ชนิด  คือ

                -  แบบสอบถามปลายปิด  เป็นแบบที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบตามตัวเลือกที่กำหนดให้

                -  แบบสอบถามปลายปิด  เป็นแบบที่ตั้งคำถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการตอบเอง

          ในการใช้แบบสอบถามควรมีการอธิบายถึงเนื้อหาในแบบสอบถามอย่างคร่าวๆ และมีเจ้าหน้าที่หรือหากล่องรับคืนแบบสอบถาม

3.3  การเก็บสถิติ  จัดเตรียมแบบบันทึกสถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล

การเก็บสถิติ  สถิติที่ห้องสมุดควรเก็บมีดังนี้

                -  สถิติการใช้ห้องสมุด

                -  สถิติหนังสือที่มีผู้มายืม

-  สถิติค่าปรับหนังสือที่ยืมเกินกำหนด

3.4  การทำแบบทดสอบ  ใช้สำหรับทดสอบผู้เรียนในรายวิชาเกี่ยวกับห้องสมุดถึงพัฒนาการและ .

       ความรู้ที่นักเรียนได้จากการเรียนวิชาห้องสมุด

3.5  การายงานการปฏิบัติงานห้องสมุด

                - สรุปรายงานกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเกี่ยวกับงานห้องสมุด เช่น  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ

          -  รายงานโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดประจำปี ประกอบด้วย  รูปแบบการเขียนโครงการ  ภาพถ่าย  เอกสารการดำเนินงานกิจกรรมห้องสมุดในรอบปี 

3.6  จัดสัปดาห์งานห้องสมุดหรือนิทรรศการของห้องสมุด  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานห้องสมุด

               

ขั้นตอนที่  4  การร่วมกันปรับปรุง (Action)

4.1  นำผลจากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการดำเนินงานห้องสมุด

4.2  ผู้รับผิดชอบปรับปรุงกิจกรรมให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4.3 ดำเนินการวางแผนงานห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานครั้งต่อไป

4.4  ปรับเพิ่มหรือลดงบประมาณการดำเนินงาน

4.5  ส่งบุคลากรเข้าอบรม  สัมมนา  ประชุม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานห้องสมุด