การดำเนินการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึก

My Toys

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจ่าการบุญ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดระยะของการศึกษาเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพประสิทธิภาพ สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูด

                ระยะที่ 2 การทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูด

                ในแต่ละระยะ ผู้ศึกษาได้กำหนดวิธีการดำเนินการศึกษาไว้ดังนี้

ตาราง ที่   การดำเนินการศึกษาระยะที่ 1

การดำเนินการศึกษา

ผลที่ได้

ระยะที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูด

(ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550)

 

1.  วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั้งด้านตัวผู้เรียนและตัวครู โดยมุ่งเน้นทักษะการฟังและพูดเป็นหลัก

 

        - สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

          ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

          ประถมศึกษาปีที่ 1

2. ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านการฟังและพูด

        - แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของ     

          นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง 

           และพูดภาษาอังกฤษ

3. ศึกษาเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 

        - แผนการจัดการเรียนรู้ที่สะท้อน  

          ขั้นตอนและวิธีการใช้นวัตกรรม

4. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ

         - สื่อมัลติมีเดียประกอบ

          แบบฝึกทักษะการฟังและพูด

          ภาษาอังกฤษหน่วยการเรียนรู้

          เรื่อง My Toys

 

ตารางที่   (ต่อ)

การดำเนินการศึกษา

ผลที่ได้

ระยะที่ 1 (ต่อ)

 

5. วิเคราะห์ คุณภาพ และประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้  My Toys

        -  ความเหมาะสมของแผนการ

          จัดการเรียนรู้

       -  ความเหมาะสมของสื่อมัลติมีเดีย

         ประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและ

         พูด  

-  ประสิทธิภาพของกระบวนการ /   

   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2)

-  ความยากง่าย อำนาจจำแนก และ 

        ความเชื่อมั่น ของแบบสอบก่อน-

         หลังการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบ

         แบบฝึกทักษะ

      -  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบ

        ประเมินทักษะการฟังและพูด

    -  ความเหมาะสมของแบบประเมิน

        พฤติกรรม

     - ความเหมาะสม และความเชื่อมั่น

       ของแบบประเมินความพึงพอใจ

 

6. ปรับปรุงแก้ไข สื่อมัลติมีเดีย   แบบฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ       แบบประเมินทักษะการฟังและพูด

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและพูด 

      - สื่อมัลติมีเดีย   แบบฝึกทักษะการ

        ฟัง และพูดภาษาอังกฤษ       แบบ

       ประเมินทักษะการฟังและพูด 

       แบบสอบก่อน-หลังการใช้สื่อ 

       มัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะ

        ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

        พร้อมสำหรับการนำไปทดลองใช้

        กับกลุ่มเป้าหมาย ในภาคเรียนที่ 1

        ปีการศึกษา 2551

                หลังจากได้ สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูด ภาษาอังกฤษ   แบบประเมินทักษะการฟังและพูด    แบบ ทดสอบก่อนและหลังการใช้ สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูด ภาษาอังกฤษ   แบบประเมินพฤติกรรมและแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
จากการศึกษาในระยะแรกแล้ว ผู้ศึกษาจึงได้นำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ต่อไป  
ดังแสดงในตารางที่

 

ตารางที่   การดำเนินการศึกษาระยะที่ 2

การดำเนินการศึกษา

ผลที่ได้

ะยะที่ 2 การทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูด

(ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551)

 

จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ  หน่วยการเรียนรู้ My Toys  โดยมีการดำเนินการศึกษา ดังนี้

      1.  ทดสอบก่อนการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ ในชั่วโมงแรก

      2. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ แต่ละเรื่องดังนี้

            

            2.1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึก

 

            2.2 ประเมินทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ทั้งแบบกลุ่ม แบบจับคู่ และเป็นรายบุคคล

 

            2.3  ประเมินพฤติกรรมที่เกิดขณะเรียนเป็นรายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

        - คะแนนก่อนการใช้สื่อมัลติมีเดีย 

          ประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและ

          พูด

 

      

 

 

 

 

 

        - คะแนนจากแบบประเมินทักษะ 

          การฟังและพูด

 

         - พฤติกรรมของนักเรียนระหว่างใช้

           สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึก

           ทักษะการฟังและพูด

 

 

 

 

ตาราง ที่   (ต่อ)

การดำเนินการศึกษา

ผลที่ได้

ะยะที่ 2  (ต่อ)

 

 

3. ทดสอบหลังการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ครบทุกเรื่อง จำนวน 30 ข้อ ในชั่วโมงสุดท้าย

 

 

 

           - ดัชนีประสิทธิผล ของสื่อ

           มัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะ

           การฟังและพูด

 

4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูด

 

 

           - ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

             ต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบ

             แบบฝึกทักษะการฟังและพูด

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อมัลติมีเดียประกอบแบบฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ Mytoys

คำสำคัญ (Tags)#ขั้นตอนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

หมายเลขบันทึก: 248086, เขียน: 13 Mar 2009 @ 06:28 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 08:46 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีขั้นตอนดีมาก  ละเอียด  ขอให้พบกับความสำเร็จเร็วๆๆนี้นะคะ