วัฒนธรรมไทยกับอารยธรรมไทย

ใกล้เข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาหาคนไทยเราเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้  คือวัฒนธรรมไทย  สื่อถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดมาจากคนไทยทำคนไทยใช้และคนไทยเจริญงอกงาม  ทุกสิ่งล้วนมาจากการกระทำของคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานออกมามีผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตคนในสังคมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

 ด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ได้แพร่หลายออกไปมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสืบต่อกันอย่างไม่ขาดสาย  สิ่งใดเสื่อมความนิยมก็กลายเป็นวัฒนธรรมในอดีตไป  วัฒนธรรมไทยอาจหมายรวมถึงกลุ่มชนในภาคต่าง ๆ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ประจำภาคของตน 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว  วัฒนธรรมไทยคือทุกสิ่งที่หล่อหลอมรวมเป็นรูปแบบอย่างไทยไปที่ไหนใครก็รู้ว่านี่คือไทยแลนด์  หรืออาจจะกล่าวได้ว่าภาวะความมีอัตลักษณ์อย่างไทยนั้นเอง

สำหรับอารยธรรมไทย  อาจสื่อถึงกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไต-ไท ในบริเวณแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้  โดยมีความเชื่อทางศาสนาเข้ามาผสมผสานหลอมรวมเป็นวิถีไทย  แล้วบูรณาการทางความเชื่อจนก่อเกิดเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไทยวิวัฒนาการไปจนกลายเป็นอารยธรรมไทย

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า  อารยธรรมไทยคือการสั่งสมเรียนรู้ดูจำทำให้จริง  จนกลายเป็นวิถีของกลุ่มชนในถิ่นนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำตนที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นภาษาเสื้อผ้าที่สวมใส่อุปนิสัยใจคอที่ได้รับการหล่อหลอมทางศาสนาที่ตนเองเคารพนับถือบวกกับความเชื่อดั้งเดิมของเผ่าชนของตน 

 ดังนั้นอารยธรรมไทยจึงกลายเป็นบูรณาการทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรม ( วัฒนธรรมอินเดีย  วัฒนธรรมจีน  วัฒนธรรมอาหรับ ) แล้วก่อเกิดขึ้นในดินแดนสยามประเทศจนกลายมาเป็นประเทศไทยในยุคปัจจุบัน.