การเตรียมความพร้อม เพื่อการประเมินเพื่อพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเตรียมความพร้อม เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

     รายงานสดจาก โรงแรมเรดิสัน ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร ได้เริ่มชี้แจงให้ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

       ประเด็นแรก คือ การใช้คู่มือ ของ สกอ ปี ๒๕๕๐ เหมือนเดิม ส่วนการปรับปรุงเช่น

การนับจำนวนงานวิจัยที่ถูกอ้า่งอิง โดยใช้เป็นปีปฏิทิน

การคิดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ให้สามารถตามเกณฑ์ของ ทั้ง สกอ หรือ สถาบันวิชาชีพ

เรื่องเงินวิจัยที่เบิกจ่าย ให้เป็นไปตามสัญญารับทุน

ประเด็นที่สอง คือ การปรับปรุงคำอธิบาย เช่น สม่ำเสมอ และแปลว่าอะไร

ประเด็นที่สาม แก้จริงๆ เพราะว่ามีความไม่ถูกต้องตามหลักการ คือ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ระดับสถาบัน โดยจะดูว่า คณะใดเป็นไปตามเกณฑ์ ให้คะแนนเป็นไปตามนั้น ไม่ได้คิดระดับสถาบัน

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

มาติดตามเรียนรู้ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.จารุวัจน์ เรียนรู้ และ ร่วม กู่สร้างสรรค์ ฝันสู่ LO ด้วย ครับ ท่าน