ปุพพภาคนมการ

(หันทะ   มะยัง   พุทธัสสะ   ภะคะวะโต   ปุพพะภาคะมนะการัง  กะโรมะ  เส.)

นะโม   ตัสสะ   ภะคะวะโต,             ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า   พระองค์นั้น.

อะระหะโต,                                  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส.

สัมมาสัมพุทธัสสะ.                        ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง.

                                                 (ว่า ๓ ครั้ง)