ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็ม เป็นข้อมูลเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสืบค้นได้จากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย สืบค้นข้อมูลได้ที่ Server1 http://lib18.kku.ac.th/