วันมาฆบูชา

notto
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ปี 52

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๓ หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน ๘ สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำกลางเดือน ๔ หรือประมาณเดือนมีนาคม
          วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่า
"มาฆปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็น "วันจาตุรงคสันนิบาต" แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือ

          ๑. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ
          ๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ และได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา 
          ๓. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย
          ๔. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน ๓) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาติโมกข์

          โอวาทปาติโมกข์ คือ ข้อธรรมย่ออันเป็นหลักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา ๓ ประการ ได้แก่

๑. ไม่ทำความชั่วทั้งปวง เว้นจากความชั่วด้วยกาย วาจา ใจ  
๒. ทำความดีให้ถึงพร้อม ด้วยกาย วาจา ใจ 
๓. ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใส

เมื่อต้องการให้นักเรียนจำเรื่องราวคราวๆได้ เรามีเพลงนี้มาช่วย

เพลงนี้มีคนสอนมาอีกทีเหมือนกัน

มาฆะ มาฆบูชา
รู้กันว่าวันเพ็ญเดือนสาม
ชาวไทยน้ำใจงาม

วันเพ็ญเดือนสาม มาทำบุญกัน
วันเพ็ญเดือนสาม มาทำบุญกัน

จาตุรงคสันนิบาต
วันประหลาดน่าอัศจรรย์
พระอรหันต์มาชุมนุมกัน

ตั้งพันกว่าองค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมและเทศกาลสำคัญของโลกเราความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เพลงร้องยังไงอ่ะครับ ร้องไม่เป็นครับ แฮะๆ

เขียนเมื่อ 

พุทธภาษิต ให้คติกับชีวิตเสมอ

ขอขอบคุณครับ