ชำระเงินค่ากพช.ได้ที่ หัวหนาห้องพร้อมส่งรายชื่อก่อนชื่อก่อนวันที่ 10 มี.ค 2552

  • โครงการปลูกพืชไร้ดิน  20 ชั่วโมง 200 บาท
  • โครงการทำโรงเรือนเพาะเห็ด 10 ชั่วโมง 100 บาท
  • โครงการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร (ขนดิน) 10 ชั่วโมง

หมายเหตุ  ให้นักศึกษามาปฏิบัติงานในวันที่ 9-11 มี.ค. 2552 เวลา 08.30 - 16.30น.

โปรดลงนามเพื่อรับทราบวันเวลาดังกล่าว