แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

punadekit
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

Í I.T for Life Î

................................................................................

 • * ก่อนการเปิดใช้งานไฟล์ ใน Handy Drive ควรทำทำการสแกนไวรัสก่อน เพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
 • * การตรวจสอบหาไวรัสมี 3 แบบ คือ การสแกน การตรวจการเปลี่ยนแปลง การเฝ้าดู
 • * ไวรัสสามารถแพร่กระจายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ทางช่องทางโดย Handy Drive
 • * อาการของเครื่องที่ติดไวรัส คือ เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป
 • * โปรแกรมป้องกันไวรัส คือ NOD32 Antivir Anti handy drive AVG 7.5
 • * ทุกครั้งที่เราเปิดเครื่อง ไวรัสจะเริ่มทำงาน เราเรียกไวรัสชนิดนี้ว่า Boot Sector or Boot Infector Viruses
 • * ไฟล์นามสกุลใด ที่ไม่ควรเปิด เมื่อไม่รู้ที่มาของไฟล์นั้น คือ .exe , .vbs ,.bat
 • * พาหะของไวรัส Flashy คือ Handy Drive , Memory Card , Thumb Drive
 • * มาลแวร์ (Malware) ย่อมาจาก Malicious Software
 • * โปรแกรมไวรัส (Program or File Infector Viruses) คือ เป็นไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่มักจะระบาดด้วยการติดไปกับไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น com, exe, sys, dll
 • * การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • * การจำหน่ายชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด โทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • * การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะโดยไม่ชอบ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • * การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล โทษคือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 • * การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 • * การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ โทษคือจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 • * การกระทำเพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 • * ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่าน Webboard ,Blog , e-Commerce หรือ Web Services คือ การให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
 • * ร้านอินเทอร์เน็ตต้องเก็บข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่น้อยกว่า 90 วัน
 • * พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีผลบังคับใช้เมื่อ 18 กรกฎาคม 2550
 • * ปุ่ม Home มีความสำคัญกับเว็บบราเซอร์ คือ เป็นหน้าต่างแรกที่จะพบเมื่อเปิดเว็บเบราเซอร์
 • * เว็บบราวเซอร์(Web Browser) คือ FireFox ,Netscape ,IE ( Internet Explorer)
 • * HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language
 • * การปรับภาษาให้เป็นภาษาไทยใช้คำสั่ง Encoding
 • * Search Site มีความสำคัญ คือ
 • * ช่วยในการค้นหาเว็บไซต์
 • * ช่วยในการค้นหาที่อยู่ของคำสำคัญต่าง ๆ
 • * ช่วยประสานงานการลิงก์ข้อมูล
 • * เว็บเซิร์ฟเวอร์เปรียบได้กับ สถานีขนส่งรถเมล์
 • * หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่า Home Page
 • * เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับ หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ
 • * เวิลด์ไวด์เว็บ (www) คือ การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์

 

 • * www.srru.ac.th หมายถึง
 • * www คือ ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • * srru คือ ตัวย่อหน่วยงานต้นสังกัด
 • * ac คือ ตัวย่อของประเภทขององค์กร
 • * th คือ ตัวย่อประเทศ
 • * ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับองค์การการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • * บริการ FTP หมายถึง การค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้งาน
 • * โปรแกรมสนทนาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คือ Yahoo , QQ , MSN
 • * บริการด้าน E-Commerce มีความหมายว่า การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
 • * การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่า อีเมล์
 • * อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อ พ.ศ. 2535
 • * จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มการทหาร
 • * อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • * อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Cyberspace
 • * ความหมายของอินเตอร์เน็ตคือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • * ฮับ (Hub) แบบ Passive ที่ไม่มีการขยายสัญญาณใดๆ ที่ส่งผ่านมา
 • * การพิจารณาติดตั้งสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อใด
 • * อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล
 • * ความสะดวกในการติดตั้ง
 • * ระยะทางและค่าใช้จ่าย
 • * การส่งแบบอนุกรมเป็นการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบที่ซ้ำที่สุด
 • * ระบบการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบพื้นฐานหลัก 5 อย่าง คือ ข่าวสาร ผู้รับ ผู้ส่ง สื่อกลาง โปรโตคอล
 • * ข้อดีของคอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator) คือ มีหน่วยความจำ (Buffer) ที่ใช้เก็บข้อมูล ,มีการบีบอัดข้อมูล (Compress) ,เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูง
 • * ข้อกำหนดมาตรฐานที่เป็นข้อตกลงทำให้สามารถเข้าใจกันหรือคุยกันรู้เรื่อง คือ โปรโตคอล
 • * เราท์เตอร์ (Router) คือ อุปกรณ์หาเส้นทางการส่งข้อมูลที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
 • * การสื่อสารข้อมูล มีความหมายว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ตัวโดยผ่านสื่อกลาง
 • * สัญญาณที่มีลักษณะเพียง 2 ค่า คือ สัญญาณดิจิตอล
 • * วิทยุสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบสองทางสลับกัน (Half-duplex)
 • * สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูลแบบสายที่มีราคาถูกที่สุดคือสายยูทีพี
 • * อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คือ Modem
 • * Modem ทำหน้าที่ตัวแปลงรหัสหรือสัญญาณสื่อสาร
 • * การสื่อสารโทรศัพท์ มีทิศทางการส่งข้อมูลแบบ Full Duplex Transmission
 • * INTERNET ใช้มาตรฐานประเภทProtocol
 • * เครือข่ายที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันอยู่ในห้องเรียนนั้นเป็นแบบLAN
 • * ADSL เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • * Ethernet มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10 Mbps
 • * เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารแบบไร้สาย คือ 3G ,GPRS ,EDGE
 • * การถ่ายโอนข้อมูลข้ามเครื่องเรียกว่า FTP

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#แนวข้อสอบ

หมายเลขบันทึก: 244905, เขียน: 26 Feb 2009 @ 13:07 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.42.68.76
เขียนเมื่อ 

ขอคำเฉลยด้วย

IP: xxx.8.187.128
เขียนเมื่อ 

แล้วเฉลยล่ะคะ