การไปวัดหมายถึงอะไร ?

การไปวัดหมายถึงอะไร ?

 

มีวัดอยู่  ๒   ประเภท  คือ  วัดภายนอก   กับวัดภายใน

 

วัดภายนอก  หมายถึง  สถานที่พระสงฆ์อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้ปฏิญญาหรือ
การประกาศเจตนาทางศาสนา   และที่ประชาชนฝ่ายคฤหัสถ์ไปเพื่อสดับพระธรรม-
เทศนา   หรือปฏิบัติกิจเกี่ยวกับศาสนา

 

วัดภายใน   หมายถึง  ใจอันสงบของบุคคล   ถ้าบุคคลพยายามทำจิตใจของ
ตนให้สะอาด  สงบ   และสว่าง  ด้วย   ศีล   สมาธิ  ปัญญา    บุคคลนั้นก็นับได้ว่า
ไปวัดเป็นประจำ

 

ชาวพุทธ         ควรมุ่งทั้งวัดภายในและวัดภายนอกตามโอกาสอันเหมาะสม
ของตน

 

เป็นการบังคับหรือไม่ที่จะให้ชาวพุทธผู้เป็นคฤหัสถ์ไปวัดเป็นประจำ ?

 

ไม่มีกฎหรือข้อบังคับเข้มงวดให้ชาวพุทธที่เป็นคฤหัสถ์ต้องไปวัดเป็นประจำ
ถ้าต้องการความก้าวหน้าทางจิตใจ              ก็มีข้อเสนอให้ชาวพุทธไปวัดภายในแม้
ชั่วระยะเวลาสั้น ๆ

 

ถ้าชาวพุทธผู้ใดพยายามแผ่เมตตา      (ไมตรีจิต     คิดจะให้เป็นสุข)     กรุณา
(ความเอ็นดู   หรือสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์)  และความปรารถนาดีอื่น ๆ  ไปยัง
ผู้มีชีวิตทั้งหลาย        หรือพยายามทำจิตใจของตนให้สะอาด       สงบ      และสว่าง
เขาผู้นั้นก็ถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดี   และได้ชื่อว่าไปวัดเป็นประจำ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Come and See My KMความเห็น (1)

มินนี้
IP: xxx.173.111.226
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆ