ทรัพยากรน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้รู้พูดถึงการประหยัดน้ำให้พนักงานรับทราบในช่วงพักกลางวันผลที่ได้มีการส่งข้อเสนอแนะเข้ามาว่าต้องการฟังเสียงเพลงมากกว่าจะได้ผ่อนคลาย
เนื่องจากในขณะนี้ในจังหวัดสงขลามีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและไม่มีฝนตกเลยทำให้เกิดภาวะแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นและมีแต่การใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่กระผมทำงานอยู่ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันทำให้น้ำเป็นทรัพยากรในโรงงานที่ต้องมีการรณรงค์การใช้น้ำอย่างเร่งด่วนซึ่งในการรณรงค์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้มีการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีลำดับและขั้นตอนที่สำคัญคือ1.ผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบายขององค์กรและให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 2.สื่อให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมโดยการตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 3.กำหนดเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นไปได้และกำหนดดัชนีวัดผล4.ประเมินผลติดตามปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงให้รับทราบ ซึ่งจากขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นขณะนี้โรงงานได้มีการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่กำลังสื่อให้พนักงานให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมโดยเริ่มแรกได้มีการจัดบอร์ดไว้ตามจุดต่างๆในโรงงานและมีผู้สังเกตุเฝ้าดูว่าพนักงานให้ความสนใจแค่ไหนซึ่งผลที่ได้ไม่ประสบความสำเร็จ จึงได้เปลี่ยนรูปแบบไปโดยให้มีการออกเสียงตามสายโดยที่มีผู้ที่มีความรู้พูดถึงการประหยัดน้ำให้พนักงานรับทราบในช่วงพักกลางวันผลที่ได้มีการส่งข้อเสนอแนะเข้ามาว่าต้องการฟังเสียงเพลงมากกว่าจะได้ผ่อนคลาย ดังนั้นสุดท้ายจึงได้มีการเสนอให้มีการประกวดเรียงความหัวข้อเรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าในโรงงานของเรา โดยที่มีรางวัลให้สำหรับผู้ที่ส่งเข้าประกวดเป็นเงินตั้งแต่ 500 - 1000 บาทผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจและมีการส่งเรียงความและมีข้อเสนอแนะร่วมด้วยซึ่งทำให้ได้ประโยชน์กับบริษัทมากเนื่องจากผู้ใช้น้ำได้เล่าหรือเขียนในสิ่งที่เห็นประจำวันที่มีจุดบกพร่องและสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งบางครั้งหัวหน้างานมองไม่เห็นทำให้เป็นเรื่องของ knowledge sharing อย่างหนึ่งที่สามารถนำเอาความคิดของพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดที่จะช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญถ้าเป็นเรื่องที่มาจากความคิดของพนักงานเองเกือบทุกคนในโรงงานจะให้ความร่วมมือซึ่งในตอนนี้มีหลายหัวข้อที่โรงงานสามารถนำมาใช้ประโยชน์และประหยัดน้ำได้ และตอนนี้ทุกคนเริ่มเข้าใจเรื่องการประหยัดน้ำและได้มีการส่งข้อเสนอแนะเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้พบเห็นจุดที่ไม่ประหยัดน้ำ และพนักงานเริ่มเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และที่สำคัญพนักงานให้ความสำคัญกับบอร์ดและการให้ความรู้ของผู้รู้มากขึ้น ทำให้การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมเริ่มที่จะประสบความสำเร็จเพื่อที่จะได้ขยายผลไปยังทรัยากรไฟฟ้า เชื่อเพลิงต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panai's km blogความเห็น (0)