พื้นฐานงาน CAD : แล้วอะไร .. ? คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ

TOURNGATT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แล้วอะไร .. ? คือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ

         CAD (Computer Aided Design) พื้นฐานที่สุดก็คือการใช้คอมพิวเตอร์วาดหรือสร้างรูปจำลอง ส่วนมากจะเป็นรูปทรงทางเรขาคณิต ตามโมเดลหรือแบบทางวิศวกรรม  (Engineering Drawings) ที่ต้องนำมาเป็นแบบงานเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต  อาจมีรูปทรงเป็น 2 มิติ  หรือ 3 มิติ (CAD 2-D, 3-D)

         ดังนั้น CAD จึงเป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในทุกขั้นตอน ของกระบวนการออกแบบทั้งกระบวนการ

         กระบวนการออกแบบ จะเกี่ยวพันธ์กับการระบุเอกลักษณ์ในสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องการ การคำนวณและตรวจสอบเพื่อประเมินผลให้ได้คุณค่าที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้ และตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ซึ่งจะสามารถพัฒนารายละเอียดของโมเดลตามที่ผู้ใช้ต้องการ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบจะสามารถช่วยเหลือในขั้นตอนนี้มากที่สุด
          ปัจจุบัน CAD ทางวิศวกรรมที่ใช้ส่วนมากจะอยู่ในรูปการสร้างภาพแบบสามมิติ และการทำโปรแกรม CNC ก็สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ การสร้างและพัฒนาแบบงานสามารถสร้างในกระบวนการสุดท้ายของ CAD กระบวนการดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสร้างโมเดลด้วยวัสดุจริงขึ้นมา เพื่อการทดสอบและวิเคราะห์แต่สามารถดำเนินการจำลองได้ด้วยคอมพิวเตอร์

         เป้าหมายหลักของ CAD อยู่ที่การผลิต โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตและสร้างฐานข้อมูลสำหรับการผลิต
         CAD จะช่วยให้นักออกแบบ หรือช่างเขียนแบบ ซึ่งสามาถดูตัวชี้วัดว่าออกแบบดีไม่ดี ได้ที่จอคอมพิวเตอร์ การออกแบบสามารถทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและได้ผลลัพธ์ในทันทีทันใด   ปัจจุบันซอฟต์แวร์ CAD ยังช่วยให้สำหรับการวิเคราะห์และการทดสอบก่อนที่จะประกอบการผลิตชิ้นงานจริง หรืออาจสร้างเป็นงานต้นแบบชนิดเร่งด่วน (Rapid Prototype) บนเครื่องพิมพ์แบบ 3-D ก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TOURNGATT's Shareความเห็น (0)