“Tomorrow Never Comes.”

ถ้าผลัดว่าจะเริ่มต้น “พรุ่งนี้”
จะไม่มีโอกาสได้เริ่ม
เพราะตลอดชีวิต
ไม่มีโอกาสตื่นเช้า พบวันพรุ่งนี้เลย
ทุกเช้าที่ตื่นมาพบ คือ “วันนี้”