ข้อมูลของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยนเรศวร

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต้นเรื่องจากมหาวิทยาลัย

คณะทำเรื่องตอบ ดังนี้


 
           บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ งานธุรการ   คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   โทร. 6225
ที่  ศธ 0527.13.01(2)/         วันที่    13  กุมภาพันธ์     2552
เรื่อง  ข้อมูลของคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียน    รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายพัฒนาศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์


  ตามที่งานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย       ได้ขอความอนุเคราะห์มายังคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่สังคม  โดยมหาวิทยาลัยจะได้นำไปแถลงข่าว ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ ความทราบแล้วนั้น

  คณะสหเวชศาสตร์   ใคร่ขอส่งข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์คณะฯ ดังเอกสารแนบท้าย

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง    

 

                               ( รองศาสตราจารย์มาลินี   ธนารุณ )
                                                คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

 

 

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านสหเวชศาสตร์ระดับปริญญาตรี  4  หลักสูตร ได้แก่  เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  รังสีเทคนิค  และกายภาพบำบัด หลักสูตรที่มีความโดดเด่น คือ หลักสูตร “เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก”  เพราะเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยและในภาคพื้นเอเชีย ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและปอด ตลอดจนสามารถปฏิบัติการควบคุมการใช้เครื่องมือดังกล่าว  เพื่อการป้องกัน  ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและปอด  ระหว่างผ่าตัดหัวใจและทรวงอกผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก  ห้องตรวจหัวใจและปอด   ห้องสวนหัวใจและห้องฉุกเฉิน  ทั้งนี้  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นการสนองความต้องการบุคลากรด้านการแพทย์ ที่ยังขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

ในด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสหเวชศาสตร์ ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความเป็นนานาชาติ  คณะสหเวชศาสตร์จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร   สนับสนุนทุนให้นิสิตทุกสาขาในชั้นปีที่ 4 ที่มีศักยภาพ  ไปฝึกงานวิชาชีพต่างประเทศ  ตลอดภาคปลายของปีการศึกษา  ก่อนจบการศึกษา อีกด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้กับบัณฑิตของคณะสหเวชศาสตร์ได้งานทำในโรงพยาบาลต่างประเทศ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำภายในประเทศที่มีความต้องการบุคลากรในวิชาชีพที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ควบคู่ไปกับความสามารถในการใช้เครื่องมือทางด้านการแพทย์ขั้นสูง ด้วยการทำงานที่มีมาตรฐานระดับสากล ได้เป็นอย่างดี

สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท  สาขาชีวเวชศาสตร์ ของคณะฯ  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถขั้นสูงในสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ มีจุดเด่นของหลักสูตรในด้านแผนการศึกษาที่ยืดหยุ่น  ขยายโอกาสแก่ผู้ที่มีงานประจำให้สามารถพัฒนาคุณวุฒิของตนได้จากการเรียนควบคู่กับการทำงาน  โดยผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานอยู่แล้ว ไม่ต้องลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา  แต่จะต้องทำงานวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  และเป็นประโยชน์ในงานประจำ   จึงทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ   ทั้งนี้คณะสหเวชศาสตร์ ยังเตรียมพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวให้แยกแขนงได้อีกหลากหลายสาขา  อาทิ แขนงรังสีชีววิทยา แขนงสรีรวิทยาออกกำลังกายของกล้ามเนื้อและกระดูก โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา  2553  ที่จะถึงนี้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dhanarun's Diaryความเห็น (0)