กก.KM ทั้ง 2 ชุด กำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมการปฏิบัติงานตามแผน KM ปีงบประมาณ 2549  วันที่ 24 เม.ย.49 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการ ศูนย์บริการวิชาการ สำหรับวาระการประชุมประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ในรอบไตรมาสที่ 1 และ 2  2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการองค์ความรู้ ปี 49 เป้าหมายของการจัดการความรู้เพียงเป้าหมายเดียวที่เลือกดำเนินการให้เสร็จในปี 2549 คือ การพัฒนาระบบการเงินและบัญชีและการจัดซื้อ จัดจ้าง และเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ KM ทั้งชุดบริหารและชุดดำเนินการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย