GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประเมิน 2/49 (ต่อ)

สมรรถนะรายบุคคล

สำหรับสมรรถนะรายบุคคลของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ เราได้กำหนดไว้ดังนี้

สมรรถนะหลัก             ปี 2549       ปี 2550       ปี 2551

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์           3                4                5

2. การบริการที่ดี                3                4                5

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

    ในงานอาชีพ                3                4                 5

4. จริยธรรม                     3                4                 5

5. การร่วมแรงร่วมใจ          4                4                 5

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน

กลุ่มงานอำนวยการ

1. การวิเคราะห์งาน           3                 4                 5

2. การสืบเสาะหาข้อมูล      3                 4                 5

3. ความถูกต้องของงาน     4                 4                 5

4. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน    3                 4                 5

5. การควบคุมตนเอง         3                 4                 5

กลุ่มงานบริการวิชาการ

1. การคิดวิเคราะห์            3                 4                5

2. การมองภาพองค์รวม     3                  4                5

3. การสืบเสาะหาข้อมูล     4                  5                5

4. ความถูกต้องของงาน    4                  5                5

สมรรถนะประจำกลุ่มงานมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกหัวข้อประเมิน 3 หัวข้อ และข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เมื่อคราวประชุม 5 เม.ย.49 เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบให้สมบูรณ์ ซึ่งจะนำเสนอให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

       

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 24382
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ดีจังขออนุญาตนำไปทำ KM ที่หน่วยงานต่อนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ด้วยความยินดีค่ะ คุณDiamond

สำหรับปี 50 ศูนย์ฯ จะปรับและพัฒนาการนำสมรรถนะมาใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกระดับหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนฯปี 50 ค่ะ