การประเมิน 2/49 (ต่อ)

  Contact

  สมรรถนะรายบุคคล  

สำหรับสมรรถนะรายบุคคลของบุคลากรศูนย์บริการวิชาการ เราได้กำหนดไว้ดังนี้

สมรรถนะหลัก             ปี 2549       ปี 2550       ปี 2551

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์           3                4                5

2. การบริการที่ดี                3                4                5

3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

    ในงานอาชีพ                3                4                 5

4. จริยธรรม                     3                4                 5

5. การร่วมแรงร่วมใจ          4                4                 5

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน

กลุ่มงานอำนวยการ

1. การวิเคราะห์งาน           3                 4                 5

2. การสืบเสาะหาข้อมูล      3                 4                 5

3. ความถูกต้องของงาน     4                 4                 5

4. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน    3                 4                 5

5. การควบคุมตนเอง         3                 4                 5

กลุ่มงานบริการวิชาการ

1. การคิดวิเคราะห์            3                 4                5

2. การมองภาพองค์รวม     3                  4                5

3. การสืบเสาะหาข้อมูล     4                  5                5

4. ความถูกต้องของงาน    4                  5                5

สมรรถนะประจำกลุ่มงานมหาวิทยาลัยกำหนดให้เลือกหัวข้อประเมิน 3 หัวข้อ และข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เมื่อคราวประชุม 5 เม.ย.49 เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรูปแบบให้สมบูรณ์ ซึ่งจะนำเสนอให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

       

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ

Post ID: 24382, Created: , Updated, 2012-05-21 13:38:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (3)

Diamond
IP: xxx.12.97.116
Written At 

ดีจังขออนุญาตนำไปทำ KM ที่หน่วยงานต่อนะคะ

ขอบคุณค่ะ

aung
IP: xxx.12.97.120
Written At 

ด้วยความยินดีค่ะ คุณDiamond

aung
IP: xxx.12.97.100
Written At 

สำหรับปี 50 ศูนย์ฯ จะปรับและพัฒนาการนำสมรรถนะมาใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกระดับหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผนฯปี 50 ค่ะ