องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

โดยในปี 2552 นี้ได้กำหนดคำขวัญสำหรับการรณรงค์ว่า

 " Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change "

โดยได้ให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังไม่มีคำขวัญเป็นภาษาไทยซึ่งหากผู้ใดสนใจร่วมประกวดคำขวัญภาษาไทยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดเวลารับคำขวัญตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2552

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ของที่ระลึก

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ของที่ระลึก

3. รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ของที่ระลึก

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่

คำขวัญปีนี้ภาษาไทยว่า คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน

http://www.deqp.go.th/main/?extfield_vocab=carbon+footprint&radio_lang=en&select_type==

สำหรับคนไทยหัวใจสีเขียวทุกท่าน คงปฏิบัติตนเพื่อลดโลกร้อนกันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมชุมชนคนไทยหัวใจสีเขียว เพียงแต่ท่านเริ่มทำกิจวัตรประจำวันให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

วันนี้ท่านลองเดินมาทำงานหรือยัง (สำหรับท่านที่ระยะทางสามารถเดินได้ โดยเฉพาะที่มีที่พักบริเวณสำนักงาน)

ท่านแยกขยะในบ้านท่าน

ท่านพยายามลดการสร้างขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติก

ท่านมีการจัดการกับขยะที่ย่อยสลายได้ที่บ้านของท่าน ไม่ว่าจะทำปุ๋ย เลี้ยงสัตว์ หรืออื่นๆ

เริ่มที่ละเล็กทีละน้อย เราก็จะได้มาอยู่ร่วมชุมชนคนไทยหัวใจสีเขียวด้วยกันนะคะ

สำหรับคำขวัญในการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกมีมาตั้งแต่ปี 1974 ใช้ว่า : Only One Earth

ขอลัดมายังปี 2000 - 2007 ก่อน วันหน้าจะนำคำขวัญตั้งแต่ปี 1974 มาให้ดู 

  • 2000 - The Environment Millennium - Time to Act
  • 2001 - Connect with the World Wide Web of Life
  • 2002 - Give Earth a Chance
  • 2003 - Water – Two Billion People are Dying for It!
  • 2004 - Wanted! Seas and Oceans – Dead or Alive?
  • 2005 - Green Cities – Plan for the Planet!
  • 2006 - Deserts and Desertification - Don't Desert Drylands!
  • 2007 - Melting Ice – a Hot Topic?
  • 2008 - Kick The Habit - Towards A Low Carbon Economy