ศูนย์บริการวิชาการได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์บริการวิชาการในด้านการจัดทำ Competency จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มค.49 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร ดร.สมโภชน์ นพคุณ จาก สงน.ก.พ.ให้เกียรติเป็นวิทยากร ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กพ.49 ณ ศูนย์บริการวิชาการ ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาแนะนำวิธีการจัดทำรูปแบบการประเมินตาม กรอบ กพร. และครั้งที่ 3 วันที่ 20 มีค.49 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ(ลงมือทำ)รูปแบบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย และการกำหนดรูปแบบสมรรถนะรายบุคคลของศูนย์ ซึ่งมี ผศ.นเรศ เป็นที่ปรึกษา  จากการสัมมนาที่ผ่านมา 3 ครั้ง ศูนย์ฯ ได้กำหนดสมรรถนะหลัก(ตาม มข.กำหนด) สมรรถนะประจำกลุ่มงาน 3 หัวข้อ

 สมรรถนะหลัก  กลุ่มงานอำนวยการ  กลุ่มงานบริการวิชาการ

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. การบริการที่ดี

3.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

4. จริยธรรม

5. ความร่วมมือร่วมใจ

1. การวิเคราะห์งาน 

2.การสืบเสาะหาข้อมูล

3. ความถูกต้องของงาน

4.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

5. การควบคุมตนเอง

 1. การคิดวิเคราะห์

2. การมองภาพองค์รวม

3.การสืบเสาะหาข้อมูล

4. ความถูกต้องของงาน

5. -

 

สำหรับค่าคะแนนที่องค์กรคาดหวัง (รอติดตามต่อไป)