Stage คือพื้นที่ที่ใช้ในการทำงาน เราจะสร้างวัตถุหรือจะทำอะไรก็ตาม เราจะต้องนำมาประกอบและทำงานอยู่บน Stage ถ้าการแอนิเมชันเป็นดังการแสดง Stage นั้นเปรียบเสมือนเวทีในการแสดงนั่นเอง เมื่อเราสร้างงานหรือวางวัตถุบน Stage เราจะเรียกภาพรวมนี้ว่า Scene ของ Flash MX 2004 จะเป็นดังนี้:

แต่ถ้าเป็นของ Flash MX จะเป็นแบบนี้: