การปลูกฝังค่านิยมร่วมในหน่วยงาน

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หวังว่า............นี่จะเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมร่วมในหน่วยงาน

          วันเวลาก็ล่วงมาประมาณ 2 ปี เศษแล้ว นับตั้งแต่ดิฉันได้ปลูกต้น "ค่านิยมร่วม AHS"  ในคณะสหเวชศาสตร์ (อ. 05 ธ.ค. 2549) และเฝ้าดูการเจริญเติบโตของหน่ออ่อนนี้  เติมปุ๋ยพรวนดิน  ก็ทำแล้ว (พฤ. 02 ส.ค. 2550)  แต่..........

          ถ้าไม่หลอกตัวเอง ก็ต้องยอมรับโดยดุษฎีว่า  ต้น "ค่านิยมร่วม AHS"  โตช้าเหลือเกิน

          รอช้ากว่านี้ไม่ได้.....ดิฉันคิดวางแผนอีกแล้ว.......  ต้องทำอะไรสักอย่าง  ก่อนที่จะมีคนมาถามว่า.....เป็นงัย!!  คณะสหเวชศาสตร์ มีค่านิยมร่วม แล้วเป็นงัย ?  (มีก็เหมือนไม่มี  เขียนไว้โก้ โก้ ละซิ !!!) 

          วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  เป็นดีเดย์ (วันดี) ดิฉันเตี๊ยมกับคุณบอย (คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์  เลขาคณะฯ)  ไว้ล่วงหน้าแล้วว่า   สักช่วงบ่าย 4 โมงเย็นของทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์  จะจัดตารางให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวันละคน นำค่านิยมร่วมของคณะฯ  มาอ่านออกอากาศเสียงตามสาย  (ซึ่งคณะมีระบบนี้อยู่แล้ว)

          คุณวายุส์  แก้วฉิม  หนุ่มหล่อ เสียงก็หล่อ  โฆษกประจำคณะเป็นพี่เลี้ยงเกริ่นนำให้  จากบทพูดที่คุณบอยแต่งเติมอีกเล็กน้อย  ความหมายของ AHS Core Values  ก็ส่งเสียงดังก้องไปทั่วคณะฯ    ว่า


  "ค่านิยม" เปรียบเสมือนไฟส่องทางหรือเข็มทิศ เพื่อการปฏิบัติไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ   เป็นพื้นฐานสําคัญของวัฒนธรรมองค์การ ที่จะทําให้บุคลากรถือปฏิบัติต่องานและต่อผู้อื่นอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เป็นแรงหนุนนําไปสู่การปฏิบัติที่หยั่งรากฝังลึกจนกลายเป็นรหัสพันธุกรรมขององค์การที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก

                ค่านิยมร่วมของคณะสหเวชศาสตร์ (AHS Core Values) เป็นค่านิยมระดับบุคคล ที่บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ยึดถือร่วมกัน ได้แก่

  1. Ability  : มีความสามารถ  หรือมีสมรรถภาพ (Competency) ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งบุคคลจะมีความสามารถในงานด้านใดได้  จะต้องมีความรู้ในงาน มีทักษะ หรือประสบการณ์จากการปฎิบัติจริงในงาน  จึงต้องเป็นผู้ที่มีใจใฝ่เรียนรู้ (Personal Mastery) ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงงานอยู่ตลอดเวลา  รู้จักพัฒนาความคิด (Mental Model) ของตน ไม่ยึดติด ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้        
  2. Honesty  : มีความซื่อสัตย์  หรือมีความจริงใจ (Sincerity) ทั้งในการพูดหรือปฏิบัติ โดยจะพูดและปฏิบัติตรงตามความคิด ทั้งต่อตนและต่อผู้อื่น  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ได้แก่ การไม่เข้าข้างตนเอง  การไม่โยนกลอง การไม่สร้างปมเขื่องซ่อนปมด้อย  และการไม่ยกเว้นให้ตนเอง  ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นย่อมเกิดจากจิตที่มีความเมตตาและมีความยุติธรรม  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข และเกิดสิ่งดี สิ่งที่ถูกต้องในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน       
  3. Sociability  : มีมนุษยสัมพันธ์  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นอานิสงส์จากข้อสอง จะก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้องค์การเข้มแข็ง หากประกอบกับการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) ก็จะผนึกกำลังเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ  หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานขององค์การได้อย่างยั่งยืน

           อ้อ! ปฐมฤกษ์วันจันทร์ที่ 16 กพ.  คุณบอยพูดเป็นตัวอย่างก่อน.....

          เมื่อวานคุณจุ้ย (นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย : นักวิชาการศึกษา....) มาสืบทอดสายพันธุ์ DNA ด้วยเสียงค่อนข้างตื่นไมค์เล็กน้อย

          วันนี้ เป็นตาของน้องนี  (ดรุณี  จันตระ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)  ผู้ที่ได้รับฟัง จะรู้สึกตรงกันว่า เสียงหวานๆ นี้ ช่างเหมาะเป็นนักประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อีกสักตำแหน่ง

       ช้าก่อน.................

          หลายท่านคงเข้าใจว่า  ดิฉันหวังที่จะเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะฟังจนชินหู  เหมือนอย่างที่ คณะฯ จัดให้คุณวายุส์  intro และ end  การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทุกวัน ด้วย ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของคณะ

       เปล่า...................

          คราวนี้ ดิฉัน ตั้งความมุ่งหวังหลักไว้ที่ คนอ่าน ต่างหาก ดิฉันอยากให้บุคลากรทุกคนในคณะได้ตั้งใจอ่านสักครั้ง  แม้จะเป็นความตั้งใจในการอ่านให้คนอื่นฟัง  แต่ความตั้งใจครั้งนี้ จะส่งผลสะท้อนแก่ตน ให้ได้เข้าใจ Core values ของคณะฯ อย่างแจ่มแจ้ง

       หวังว่า............นี่จะเป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมร่วมในหน่วยงาน

          หมดรอบบุคลากรสายสนับสนุนแล้ว  คงต้องขอให้อาจารย์ และนิสิตได้เข้ามาสืบทอดสายพันธุ์ AHS ด้วย................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)