โน๊ตเพลงอุบลราชธานี

  Contact

  โน๊ตเพลงอุบลราชธานี  

ซดรม-ซ-ลดรดล-ซ-ม---ซดรม ซลซม-ร-ด

----ซดรม รมซร มดรม ดดดด -ล-ด มมรม ซมรด

--มร --ลด--มร--ลด

ซดรม-ซ-ล ลลลล ดลซล รรรร ดรมซ ซซซซ ลซมซ

ดดดด มรซม มมมม ซมรม ดดดด-ล-ด มมรม ซมรด

--มร--ลด--มร--ลด

ลลลล ดลซม ซมรด -ล-ด ดดดด-ซ-ล -ล-ด ลลลล

ซดรม รมซม -ล-ม-ซ-ม ซซซซ-ร-ม-ม-ซ มมมม

ลซมซ-ล-ด---- ---ดดดด-ซ-ล---ซ-ม---

ซซซซ -ร-ม---ร-ด--มมมม -ซ-ม-ล-ม-ซ-ม

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In โน๊ตเพลงค้างคาวกินกล้วย

Post ID: 242047, Created: , Updated, 2012-06-19 12:15:00+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 3, Read: Click

Tags #โน๊ตเพลงคางคกขอบสระ#โน๊ตเพลงค้างคาวกินกล้วย#โน๊ตเพลงห่วงอาลัย#โน๊ตเพลงอุบลราชธานี#โน๊ตเพลงเขมรไล่ควาย

Recent Posts 

Comments (3)

ความรัก

เพลงประจำจังหวัด - อุบลราชธานี
IP: xxx.147.37.172
Written At 

เนื้อเพลงอุบลมีมิ

้่ะั่
IP: xxx.183.245.80
Written At 

ตีน