การอบรมปฏิบัติการ การจัดการความรู้รุ่นที่ 1 ผ่านไปครึ่งวันแรก ได้แก่นความรู้ดังนี้ ผู้บริหาร, ผู้ปฏิบัติ, การจัดการวางแผน, นวัตกรรมหารบริหาร/จัดการ และ การประเมินผลการบริหาร