@..จาตุรงคสันนิบาต[email protected]

“จาตุรงคสันนิบาต” มาจากการประสมคำคือ สนธิและสมาสของคำ 3 คำ    คือ “จาตุร” แปลว่า ๔ “องค์” แปลว่า ส่วน “สันนิบาต” แปลว่า ประชุม

ฉะนั้นจาตุรงคสันนิบาตจึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ ๔”

กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้ คือ

๑. เป็นวันที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑ ,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันที่เวฬุวันวิหาร
ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
๒. พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก
พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น
๓. พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์
๔. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกำลังเสวยมาฆฤกษ์

 ีความสุข

มีรอยยิ้มในหัวใจ

ในวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา "มาฆบูชา" นะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน @..สิ่งสำคัญ.คนสำคัญ.วันสำคัญ[email protected]ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีอาจารย์
  • ขอบคุณที่ให้ข้อมูลดี ๆ
  • อย่าลืมไปเวียนเทียนนะครับ
  • ขอให้มีความสุข
เขียนเมื่อ 

เจริญพร โยมครูสายธาร

ขอบใจโยมครูมากที่นำบันทึกวันสำคัญ

ทางพุทธศาสนามาเผยแพร่ทางออนไลน์

เจริญพร

P

ขอบคุณที่แวะมาทักทาย

มีความสุข คุณความดีคุ้มครองนะคะ

P

สาธุ