หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ)

Nsurasak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ)

หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  (หลักสูตรพิเศษ)

Merchant Marine Cadets Course (Special Course)

 

1.  ชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย              :               หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  (หลักสูตรพิเศษ)

                ภาษาอังกฤษ         :               Merchant  Marine  Cadets  Course  (Special  Course)

 2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมการขนส่งทางน้ำพาณิชย์นาวี  กระทรวงคมนาคม  โดย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 

                สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

                โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 

3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3.1 เพื่อผลิตนายช่างกลเรือ ระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือเป็นอย่างดี และมีความชำนาญเฉพาะเรื่อง  ทั้งในด้านการดำเนินการผลิต  การบริหารการผลิตการสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและการพัฒนา

3.2 เพื่อผลิตนายช่างกลเรือไทยให้มีมาตรฐานตามข้อกำหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึก  การออกประกาศนียบัตร  และการเข้าเวรยามของคนประจำเรือ ..  1978  (STCW  1978)  และฉบับแก้ไข  STCW  1995 ขององค์การทะเลระหว่างประเทศ (IMO)เพื่อให้ผู้สำเร็จ  การศึกษามีความรู้ความสามารถชำนาญงานตามมาตรฐานสากลสามารถปฏิบัติงานในเรือสินค้าเดินทะเลระหว่างประเทศในตำแหน่งนายช่างกลเรือได้  อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3  เพื่อผลิตนายช่างกลเรือ ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในทางวิชาชีพ  มีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบในภาระและหน้าที่ของตนทั้งในงานอาชีพและในฐานะสมาชิกของสังคมไทย

3.4 เพื่อส่งเสริมความพร้อมในอันที่จะแสวงหาความรู้ในระดับสูงต่อไปหรือในการค้นคว้าวิจัย  และพัฒนาประดิษฐกรรมต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชาติบ้านเมือง

3.5 เพื่อผลิตนายช่างกลเรือ ที่มีความรู้  ความสามารถ  ทั้งด้านระบบเครื่องจักรกลเรือ  การบำรุงรักษาเรือและเครื่องจักรช่วยในเรือ

3.6 เพื่อผลิตนายช่างกลเรือ  ที่มีทักษะ  ความกระตือรือร้น  ความคิดสร้างสรรค์  ความเป็นผู้นำ  ความรับผิดชอบ    และความพร้อมในการประกอบอาชีพ

3.7  เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการพาณิชยนาวีของประเทศ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  3 - 8  และผลิตไว้เป็นกำลังสำรองเพื่อความมั่งคงของประเทศในภาวะฉุกเฉิน

 

4.  คุณสมบัตินักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช   ได้พิจารณาจัดสรรโควต้านักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  เข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ) ฝ่ายช่างกลเรือแต่ทั้งนี้จำนวนที่รับต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติตามระเบียบศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีว่าด้วยการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  พ.ศ. 2543      โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครโควต้า

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. ปีที่ 2     สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

2. มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

3. มีสัญชาติไทย

4. มีอายุไม่เกิน 25 ปี    โดยนับจาก พ.ศ. เกิดถึงวันสมัครโควต้า     สำหรับผู้มีอายุ 21 ปี ต้องได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติหรือเป็นทหารกองหนุน

5. เป็นชายโสด

6. เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีผู้ปกครองดูแลความประพฤติเป็นหลักฐาน

7. ต้องเป็นผู้มีสายตามองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/100)

8. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ

9. มีความสามารถในการว่ายน้ำเป็นอย่างดี

10.  คุณสมบัติและลักษณะดังกล่าว หากปรากฏว่าเป็นความเท็จขึ้นภายหลังที่เข้าเป็นนักเรียน

 เดินเรือพาณิชย์แล้วก็ตาม ให้ถือว่าหมดสภาพจากการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

การทดสอบพลศึกษา  ตรวจร่างกายและสัมภาษณ์

                เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการยืนยันว่านักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์มีคุณสมบัติทางร่างกายเหมาะสมกับการเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชจะทดสอบพลศึกษา  ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์  ก่อนการประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชความเห็น (19)

นาย เจริญ วัดเย็น
IP: xxx.19.67.11
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่า เปิดรับสมัครเรียนต่อนักเรียนที่จบ ปวช.3 จะไปเรียนต่อ ปวส การต่อเรือเมื่อไหร่คับ เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ กรุณาตอบด้วยคับผม

อ.สุรศักดิ์
IP: xxx.143.161.244
เขียนเมื่อ 

ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับ ช่วงวันที่แน่นอนเดียวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ

ขอบคุณครับ

กฤษณา ทองเฝือ
IP: xxx.173.115.61
เขียนเมื่อ 

อยากทราบข่าวการรับสมัครของโลจิกติกส์ค่ะ ด่วนด้วยนะค่ะ ติดตามข่าวมานานแล้ว

อ.สุรศักดิ์
IP: xxx.143.161.244
เขียนเมื่อ 

วิทยาลัยฯจะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 1-26 กุมภาพันธ์ 2553 ครับ ใครสนใจก็เตรียมหลักฐานในการสมัครให้เรียบร้อยนะครับ

ธีรภัทร เกียรติเสรีกุล
IP: xxx.147.59.190
เขียนเมื่อ 

แล้วช่างไฟฟ้าลงเรือได้ไหมคับ

ธีรภัทร เกียรติเสรีกุล
IP: xxx.147.59.190
เขียนเมื่อ 

แล้วพี่"อาคม มานะ"พี่เค้าไปทำงานที่แท่นน้ำมันได้ยังไงคับ

พอดีผมอยากไปทำที่นั้นบ้างคับ

แล้วระหว่างที่ ว.ต่อเรือ กับ เทคโนสงขลาที่ไหนมีโอกาสได้ทำงานที่แท่นน้ำมันมากกว่าคับ

(ผมน้องชายพี่วัชรากรคับ)

ขอบคุณคับ

____ นาคาลักษณ์
IP: xxx.174.30.77
เขียนเมื่อ 

แล้วผู้หญิงจะเข้าได้ไหมคะ

สมชาย
IP: xxx.42.120.93
เขียนเมื่อ 

จะสมัครเรียนพาณิชนาวี สมัครได้ที่ไหน

ชาตรี
IP: xxx.42.120.93
เขียนเมื่อ 

อาจารย์มีหลักเกณร์ยังไงในการเลือกบริษัทให้ นศ 52 ทวิ ไปฝึกงาน อ ที่ปรึกษาเลือกให้หรือ?

อ.สุรศักดิ์
IP: xxx.143.161.244
เขียนเมื่อ 

หลักเกณฑ์ในการเลือกบริษัทให้ นศ 52 ทวิ ไปฝึกงาน จะดูจากผลการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมครับ

อ.สุรศักดิ์
IP: xxx.143.161.244
เขียนเมื่อ 

การไปทำงานที่แท่นเจาะน้ำมัน ว.ต่อเรือ ได้รับโควต้าจาก บริษัท ปตท. เข้ารับการอบรม 3 เดือน แล้วจัดลำดับ เพื่อเลือกที่ทำงานในเครือบริษัท ปตท.

อ.สุรศักดิ์
IP: xxx.143.161.244
เขียนเมื่อ 

สมัครเรียนพาณิชนาวี สมัครได้ที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี (www.mmtc.ac.th) รับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2553 (ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2553)

โนทุม
IP: xxx.26.3.183
เขียนเมื่อ 

ศิษย์เก่าต่อเรืออยุธยาครับ

ศุภณัฐ
IP: xxx.84.99.95
เขียนเมื่อ 

เปิดรับ สมัครนักเรียนที่จบ ม.3 ไม่คับ ที่สนใจจะเรียนต่อสายพาณิชย์นาวี

เขียนเมื่อ 

เรียนจบ ม.3 สมัครเรียน ปวช. 3 ปี / เรียนจบ ปวช.สมัคร ปวส.2 ปี / จบ ปวส.สมัครเรียนพาณิชยนาวี 2 ปี ฝึกงานในเรือสินค้า 1 ปี ครับ

ศุภณัฐ
IP: xxx.84.207.95
เขียนเมื่อ 

และ รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษาที่ 2554 ตอนไหน คับ

ผมได้เตรียมตัวและต้องการอะไรบ้างเพราะบ้านอยู่ที่สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก

วศิน ศรีสันต์
IP: xxx.27.223.160
เขียนเมื่อ 

คือปีนี้ผมจบปวส 2 ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมคับ ผมอยากได้โควต้า ปี2554 พอจะมีมาบ้างหรือยังครับ ช่วยส่งโควต้ามาที่วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมหน่อยคับ ผมอยากเรียนมากคับ

นัท
IP: xxx.87.113.44
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับไม่ทราบว่าปัจจุบันที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ) นี้หลักจากจบการศึกษาแล้วได้รับปริญญาตรีหรือเปล่าครับ

BeNz
IP: xxx.109.74.97
เขียนเมื่อ 

พอดีผมอยากเรียนนะครับมิทราบว่าจบ ม.ไหนเรียนได้เหรอครับ