นวัตกรรมการเรียนการสอน

Nsurasak
โดยนำแนวคิดของนวัตกรรมต่าง ๆ มาผสมผสานตามความเหมาะสม ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัย

การส่งเสริมพัฒนาการผ่านนวัตกรรม
        เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสมกับวัย มีความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน โดยนำแนวคิดของนวัตกรรมต่าง ๆ มาผสมผสานตามความเหมาะสม ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัย  ได้แก่

1. นวัตกรรมการสอนแบบไฮสโคป(High Scope)
     เด็กได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นตอนการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน(Do) และการทบทวนงาน(Review) ในกิจกรรมสร้างสรรค์ และเสริมประสบการณ์  ขั้นตอนของนวัตกรรมส่งผลให้เด็กรู้จัดการวางแผน การคิดก่อนทำ คิดเป็นระบบ การแก้ปัญหา การเชื่อมโยงประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน กล้าแสดงออก พัฒนาภาษาสื่อสาร มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน  โดยแต่ละคนเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง

2. นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ(Project Approach)
     เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กรู้จักการทำงานเป็นลำดับ ขั้นตอน มีการคิด วางแผน แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยความสงสัย รู้จักสังเกตจากการสอบถามา สำรวจ ค้นคว้า มีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จากการสำรวจ การทดลอง รวมทั้ง ทักษะพื้นฐานทางภาษา(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) และการคิดคำนวณ โดยบูรณาการเข้าไปในการสอนแบบโครงงาน

3. นวัตกรรมการสอนแบบภาษาธรรมชาติ(Whole Language)
 
     การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาของเด็กในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียนในวัยอนุบาล ควรให้เด็กได้เรียนรู้ โดยสร้างเสริมด้วยประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์และปฏิสัมพันธ์กับภาษาด้วยทักษะการฟัง การพูด การสังเกตภาพ และคำ การเห็นตัวหนังสือที่เด็กพูด และอยากรู้ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การฟังนิทาน  การเล่านิทาน

       ภาพกิจกรรมดังกล่าวหรือผลงานที่ปรากฏ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาธรรมชาติ ผ่านการใช้เทคนิคการใช้นิทานกับเด็ก  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่กระตุ้นให้เด็กได้พัฒนาทางภาษา เช่น การค้นหาพยัญชนะ คำที่รู้จัก หรืออยากรู้จากสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ  การทำหนังสือ Big book และ Small book  การทำกิจกรรมกับผู้ปกครองผ่านการบ้านปิดเทอม  รวมทั้งการนำภาษาธรรมชาติสอดแทรก/บูรณาการกับนวัตกรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่นนวัตกรรมไฮสโคป ในกิจกรรมเล่นตามมุมสร้างสรรค์และเกมการศึกษา เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เด็กได้พัฒนาภาษาและมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามศักยภาพ แต่ละบุคคลอย่างเหมาะสมกับวัย

4. นวัตกรรมการสอนแบบ วอลดอร์ฟ (Waldorf method)
 
     ทางโรงเรียนได้นำแนวความคิดของนวัตกรรมนี้มาใช้ เพื่อให้เด็กสงบ มีสมาธิ รักธรรมชาติ อ่อนโยน ที่ส่งพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ  โดยการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด อุปกรณ์ สื่อ เช่น ผ้าสีอ่อน ๆ  จัดมุมเล่นกับธรรมชาติให้เด็กเล่นอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมฝึกให้เด็กสงบ มีสมาธิด้วยการส่งเทียน การทำสมาธิ เป็นต้น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมการสอนแบบ วอลดอร์ฟ (waldorf method)#นวัตกรรมการสอนแบบภาษาธรรมชาติ(whole language)#นวัตกรรมการสอนแบบโครงการ(project approach)#นวัตกรรมการสอนแบบไฮสโคป(high scope)

หมายเลขบันทึก: 239395, เขียน: 03 Feb 2009 @ 17:49 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)