ค่ะได้รับการร้องขอให้แนะนำเพื่อนๆโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถม (ก่อนประถม ป.1-6และ ขยายโอกาส ) ว่าจะเตรียมการประเมินอย่างไรดี(ระดับมัธยมก็อ่านได้ ไม่ต่างกันมากนักดูตะกอนเหมือนกันแต่ระดับตะกอนจะเข้มกว่ากัน)

ก่อนอื่นต้องขอให้อ่านคู่มือ ดูแบบประเมินนะคะเพราะมอบให้ผอ.ตั้งแต่การประชุมที่พัทยา ให้เพื่อการนำสู่การพัฒนา ....ขอทบทวนดังนี้

1.คุณภาพเด่นด้านนักเรียน ที่ควรจะเป็นตะกอนที่ตกอยู่กับนักเรียนที่เด่นชัดคือ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเครื่องมือในการหาความรู้ หาข้อมูลต้องดีมากๆได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Computer การคิด-วิเคราะห์ต้องสุดๆจริงๆ ท่านจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญต่อการอ่าน เขียน รักการอ่าน สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง คุ้นชินกับการใช้ Computer (จะกล่าวถึงในความสามารถตามแหล่งเรียนรู้) การตอบคำถามอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลเป็นคำตอบ เป็นผลงานมีทั้งงานปกติ งานที่ใช้ความสามารถทาง computer ฯลฯ

ที่กล่าวทั้งหมดล้วนแต่ต้องได้รับการสะสมโดยครูทุกคนมาอย่างต่อเนื่องสะสมจนตกป็นตะกอน

           ประเมินจากนักเรียนที่นำเสนองานหรือกลุ่มเจาะจงและ นักเรียนทั่วไป (กรรมการเจอนักเรียนตรงไหนก็ให้แสดงความสามารถทันที) นอกจากนั้นประเมินจากผลงานที่เกิดจากความคิด วิเคราะห์  สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การรวมกลุ่มการทำงาน เช่น งานเขียน งานศิลปะ งานประเภทบริษัทจำลองหรือการหารายได้ระหว่างเรียน งานคณะกรรมการนักเรียน งานชมรมต่างๆทั้งด้านวิชาการหรือฝึกบำเพ็ญประโยชน์ฯลฯ

2.คุณภาพเด่นด้านครูผู้สอน เมื่อต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพเด่นดังกล่าวข้างต้นครูผู้สอนเปลี่ยนไป มีคำถามว่าครูเปลี่ยนหรือยังและท่านเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเช่นการสอนเน้นให้นักเรียนอ่าน ค้นหาคำตอบจากเอกสาร หนังสือหลายเล่มๆ ฝึกอ่านจากหนังสือหลายประเภท (ไม่เฉพาะหนังสือเรียนเท่านนั้น)ฝึกการค้นคว้าจาก Internet Intranet นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาเชื่อมโยงเป็นคำตอบเป็นผลงาน ครูดูแลเด็กทุกคน คอยซ่อมเสริม คอยดูแล สนใจความสะอาดสุขภาพอนามัย ให้ความรัก จัดบรรยากาศ การเรียนการสอนให้น่าเรียน เด็กรัก ครูใจเย็นรอคำตอบจากนักเรียน ฯลฯ ท่านจะเห็นว่าครูทุกคนต้องช่วยกัน  เป็นการร่วมกันสะสมคุณภาพจนตกเป็นตะกอน

3.ลักษณะเด่นของผลงาน ต้องไม่ลอกแบบ ผลงาน ต้องมาจากการเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้ ทดลอง การปฏิบัติจริง สำหรับงานประเภทโครงงานถ้าให้เรียนรู้อย่างถูกวิธีจะดีมาก ที่สำคัญไม่เน้นรายงาน 5 บทแต่เน้นความรู้ที่นักเรียนได้เป็นผลงานเป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลายนักเรียนทำโครงงานต้องได้ความรู้ไม่ใช่จำเฉพาะขัอมูลหรือลอกข้อมูลมาตอบ นักเรียนเรียนรู้จากโครงงานเรื่องเดียวกันแต่มีผลงานต่างกันหรือเรียกว่าที่หลากหลาย(เสนอแนวการสอนที่ตาสว่างแล้ว)

4.ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการสนับสนุน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อคุณภาพเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ลักษณะเด่นการบริหารจัดการคือ จัดสภาพแวดล้อม  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ (ห้อง Lab ห้องสมุด ห้องพยาบาล) โรงอาหาร ห้องนำ ห้องส้วมสะอาด มีระเบียบ มีระบบ ปลอดภัย และเพียงพอ

     สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สำคัญๆ (ตามขีดความสามารถของโรงเรียน) ที่ควรมีและสำคัญคือ ห้องสมุด (มีรายการประเมิน 9 รายการ)Computer (มีน้อยใช้อย่างรู้ค่า มีมากใช้อย่างคุ้มค่า)สนับสนุนจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการสะสมคุณภาพเป็นตะกอนเช่นการพัฒนา แข่งขัน ศักยภาพนักเรียน ฝีกการทำงานกระบวนการกลุ่ม ชุมนุม และพัฒนาครูเป็นต้น

     ท่านลองทบทวนและประเมินตนเองว่าท่านมีลักษณะเด่น ท่านได้ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดัง 4 ข้อข้างต้นแล้ว จึงจะถือว่าท่านพร้อมประเมิน

 วันประเมินเป็นวันสะท้อนตะกอนผ่านกิจกรรมที่นำเสนอโดยนักเรียน กิจกรรมต่างๆและพฤติกรรมตลอดจนการตอบคำถามของนักเรียนจะสะท้อนวิธีสอน และการบริหารจัดการทันที "

       ดังนั้นจึงต้องร่วมกันคิดว่าจะรวมตะกอนเป็นกิจกรรมอะไรดี

         ขอเสนอแนะลักษณะกิจกรรม   แบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ประกอบด้วย

ลักษณะที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ทักษะทางสังคม ต้อนรับแขกแนะนำแขกให้รู้จัก ผู้บริหาร คนสำคัญในชุมชน แนะนำกิจกรรม ถ้ามีการแสดง กีฬา ต้องอธิบายได้ ในเชิงความรู้บอกลักษณะ ประเภท หรือเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอด เชิงประวัติศาสตร์ เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมด  ถ้ามีของที่ระลึก หรือดอกไม้ ก็ต้องเป็นผลงาน ของนักเรียน(กรุณาอย่าไปซื้อมานะคะ) การบรรยายจะเป็นภาอังกฤษด้วยก็ยิ่งดี พิธีกรก็ต้องเป็นเด็กๆ เด็กๆกลุ่มมัคคุเทศก์เป็นกลุ่มที่เจาะจง นอกจากการกล้าแสดงออกนำเสนอได้ อธิบายได้แล้ว อาจต้องถูกประเมินความรู้รอบตัว ความสามารถทางComputer ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล พูดทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง เป็นต้น

ลักษณะที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอน จัดเป็น 3 ส่วนจะจัดกิจกรรมอะไรให้ดูแบบประเมินว่าจะให้กรรมการให้คะแนนด้านใด ข้อใด (มีทั้งหมด 6 ด้าน )

ส่วนที่ 1 จะจัดในห้องเรียนปกติ หรืสถานที่เหมาะสม ก็ได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนในฝัน (ย้อนไปอ่านลักษณะเด่น) เช่นภาษาไทย สังคมศึกษา ( ที่ประเมินผ่านมาพบว่าทั้ง2 สาระไม่สะท้อนตะกอนหรือคุณภาพเด่นๆเท่าที่ควร) การงานฯ พลานามัย(เสนอที่สนามกีฬา ห้องพยาบาล โรงอาหารเป็นต้น ) ศิลปะ นาฎศิลป์-ดนตรี ฯลฯ

ส่วนที่2 เป็นผลจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา จะจัดเป็นนิทรรศการแห้ง หรือนิทรรศการเคลื่อนไหวก็ได้ตามขีดความสามารถของโรงเรียน มีนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ บางกิจกรรมอาจมีครูให้ข้อมูลเพิ่มเต็ม ถ้ามีศักยภาพพอให้แสดงความสามารถนำเสนอผ่าน ICT เช่น โครงงานต่างๆ ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กิจกรรมเด่นๆเช่นการสอนซ่อมเสริม การพ้ฒนาผู้เรียนเป็นต้น

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การปฏิบัติจริง การทดลอง โดยใช้สื่ออุปกรณืที่เหมาะสมที่จะอยู่ในห้องนั้นๆ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้อง lab วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์ Computer ห้องสมุด (ประเมินกี่ช้อคะ) แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่โรงเรียนจัดไว้

              เป็นไงคะ ถ้าสะสมตะกอนมาตลอด ไม่ยากเลย สำหรับต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "อ่านคู่มือดูแบบประเมิน"

             ถ้าจะให้แนะนำโรงเรียนที่ศึกษาดูงานเห็นตัวอย่าง (ในตาสว่าง) เป็นโรงเรียนก่อนประถม- ป.6 เห็นจะได้แก่

โรงเรียนบ้านทุ่ม ขอนแก่นเขต1โดยเฉพาะ ด้านComputer และการสะท้อนตะกอนที่เป็นความสามารถเด็กเป็นรายบุคคล 

 โรงเรียนบ้านจอมพระ สุรินทร์เขต 1 บริบทสิ่งแวดล้อมดีมากๆ(ห้องน้ำสุดๆ) ห้องสมุด จัดดีครูเก่ง สะท้อนความสามารถเด็กได้ดีมีรักการอ่านจากภาษาไทยช่วยเสริม Computer ห้องอุปกรณ์และความสามารถทีแสดงออกทางผลงานดีค่ะ และรูปแบบการนำเสนอเพื่อการประเมิน ที่นี่สามารถรวมกิจกรรมสะท้อนตะกอนได้มาก มืบทบาทคณะกรรมการนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน

ห้องน้ำคะ

ห้องสมุดค่ะ

โรงเรียนบ้านลำดวน สุรินทร์เขต1 บริบทสุดยอดให้ความสำคัญต่อความสะอาดจนเป็นนิสัย(ไปหลายครั้งแล้ว) ห้องเรียนปกติน่าเรียน ห้องพยายาล ห้องสมุด Computer สื่ออุปกรณ์ ผู้สอน ผลงานที่นักเรียน

โรงเรียนบ้านซาด สุรินทร์เขต2 เป็นตัวอย่างดีในการพัฒนานักเรียนจากพื้นฐานที่ค่อนข้างต่ำไม่พูดภาษาไทยกลางไม่กล้าแสดงออก วันประเมินต่างกัน เปลี่ยนไปมากประทับใจ และพบว่าการทุ่มเทจัดกิจกรรม ทุกอย่างฝีกอ่านฝึกพูดฝีกทุกอย่าง 3-6เดือน (ฝึกคือสอนค่ะ ใครได้ประโยชน์คะถ้าไม่ใช่นักเรียน)ทำให้มั่นใจว่าประถมทำได้ เด็กเปลี่ยนไปมาก กล้า เก่ง อ่านคล่องแม้แต่เด็กที่ไม่ป็นคนนำเสนอก้กล้าโต้ตอบ อ่านคล่อง ห้องเรียนปกติสะอาด เป็นระเบียบ ที่นี่สอนภาษาอังกฤษดี การเชื่อมโยงเรื่องราวท้องถิ่นสู่การเรียนรู้น่าชมเชย

ห้องเรียนปกติ

 โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา อุบลฯเขต1เป็นอีกโรงเรียนที่เห็นการพัฒนอย่างทุ่มเท สิ่งแวดล้อม การสอนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ Computer เด็กๆกล้าตอบคำถาม ค้นคว้าเร็ว พิธีกรใช้ได้

โรงเรียนเปือยหัวดง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส) อำนาจเจริญ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่สิ่งแวดล้อมดี ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ ก่อนประถมช่วยเสริมให้มีความเด่น ห้องสมุดดี ภาษาอังกฤษ computer ใช้ได้ค่ะ

            โดยรวมทุกโรงเรียนสะอาดทุกจุด ความสะอาดเป็นมรดกตกทอดของคนไทยของโรงเรียนที่จะปลูกฝั่งต่อไป

         เป็นห่วงตอนที่ท่านทั้งหลายไปดูงาน ท่านจะไม่ได้มองให้ลีก แต่ละโรงเรียนที่รับรองได้มีจุดเด่นจึงรับรองได้ คำถามของกรรมการสำคัญเพราะค้นหาตะกอน อย่ามองว่าแค่นี้รับรองแล้วหรือ

(ถามได้ค่ะเรารอความพร้อมของท่านค่ะ)