เตรียมเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน : โรงเรียนระดับประถมศึกษา

วันนี้ตะกอนเด่นชัดหรือยัง?

  ค่ะได้รับการร้องขอให้แนะนำเพื่อนๆโรงเรียนในโครงการโดยเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถม (ก่อนประถม ป.1-6และ ขยายโอกาส ) ว่าจะเตรียมการประเมินอย่างไรดี(ระดับมัธยมก็อ่านได้ ไม่ต่างกันมากนักดูตะกอนเหมือนกันแต่ระดับตะกอนจะเข้มกว่ากัน)

ก่อนอื่นต้องขอให้อ่านคู่มือ ดูแบบประเมินนะคะเพราะมอบให้ผอ.ตั้งแต่การประชุมที่พัทยา ให้เพื่อการนำสู่การพัฒนา ....ขอทบทวนดังนี้

1.คุณภาพเด่นด้านนักเรียน ที่ควรจะเป็นตะกอนที่ตกอยู่กับนักเรียนที่เด่นชัดคือ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเครื่องมือในการหาความรู้ หาข้อมูลต้องดีมากๆได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Computer การคิด-วิเคราะห์ต้องสุดๆจริงๆ ท่านจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญต่อการอ่าน เขียน รักการอ่าน สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง คุ้นชินกับการใช้ Computer (จะกล่าวถึงในความสามารถตามแหล่งเรียนรู้) การตอบคำถามอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลเป็นคำตอบ เป็นผลงานมีทั้งงานปกติ งานที่ใช้ความสามารถทาง computer ฯลฯ

ที่กล่าวทั้งหมดล้วนแต่ต้องได้รับการสะสมโดยครูทุกคนมาอย่างต่อเนื่องสะสมจนตกป็นตะกอน

           ประเมินจากนักเรียนที่นำเสนองานหรือกลุ่มเจาะจงและ นักเรียนทั่วไป (กรรมการเจอนักเรียนตรงไหนก็ให้แสดงความสามารถทันที) นอกจากนั้นประเมินจากผลงานที่เกิดจากความคิด วิเคราะห์  สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การรวมกลุ่มการทำงาน เช่น งานเขียน งานศิลปะ งานประเภทบริษัทจำลองหรือการหารายได้ระหว่างเรียน งานคณะกรรมการนักเรียน งานชมรมต่างๆทั้งด้านวิชาการหรือฝึกบำเพ็ญประโยชน์ฯลฯ

2.คุณภาพเด่นด้านครูผู้สอน เมื่อต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพเด่นดังกล่าวข้างต้นครูผู้สอนเปลี่ยนไป มีคำถามว่าครูเปลี่ยนหรือยังและท่านเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเช่นการสอนเน้นให้นักเรียนอ่าน ค้นหาคำตอบจากเอกสาร หนังสือหลายเล่มๆ ฝึกอ่านจากหนังสือหลายประเภท (ไม่เฉพาะหนังสือเรียนเท่านนั้น)ฝึกการค้นคว้าจาก Internet Intranet นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาเชื่อมโยงเป็นคำตอบเป็นผลงาน ครูดูแลเด็กทุกคน คอยซ่อมเสริม คอยดูแล สนใจความสะอาดสุขภาพอนามัย ให้ความรัก จัดบรรยากาศ การเรียนการสอนให้น่าเรียน เด็กรัก ครูใจเย็นรอคำตอบจากนักเรียน ฯลฯ ท่านจะเห็นว่าครูทุกคนต้องช่วยกัน  เป็นการร่วมกันสะสมคุณภาพจนตกเป็นตะกอน

3.ลักษณะเด่นของผลงาน ต้องไม่ลอกแบบ ผลงาน ต้องมาจากการเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้ ทดลอง การปฏิบัติจริง สำหรับงานประเภทโครงงานถ้าให้เรียนรู้อย่างถูกวิธีจะดีมาก ที่สำคัญไม่เน้นรายงาน 5 บทแต่เน้นความรู้ที่นักเรียนได้เป็นผลงานเป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลายนักเรียนทำโครงงานต้องได้ความรู้ไม่ใช่จำเฉพาะขัอมูลหรือลอกข้อมูลมาตอบ นักเรียนเรียนรู้จากโครงงานเรื่องเดียวกันแต่มีผลงานต่างกันหรือเรียกว่าที่หลากหลาย(เสนอแนวการสอนที่ตาสว่างแล้ว)

4.ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการสนับสนุน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อคุณภาพเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ลักษณะเด่นการบริหารจัดการคือ จัดสภาพแวดล้อม  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ (ห้อง Lab ห้องสมุด ห้องพยาบาล) โรงอาหาร ห้องนำ ห้องส้วมสะอาด มีระเบียบ มีระบบ ปลอดภัย และเพียงพอ

     สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สำคัญๆ (ตามขีดความสามารถของโรงเรียน) ที่ควรมีและสำคัญคือ ห้องสมุด (มีรายการประเมิน 9 รายการ)Computer (มีน้อยใช้อย่างรู้ค่า มีมากใช้อย่างคุ้มค่า)สนับสนุนจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการสะสมคุณภาพเป็นตะกอนเช่นการพัฒนา แข่งขัน ศักยภาพนักเรียน ฝีกการทำงานกระบวนการกลุ่ม ชุมนุม และพัฒนาครูเป็นต้น

     ท่านลองทบทวนและประเมินตนเองว่าท่านมีลักษณะเด่น ท่านได้ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดัง 4 ข้อข้างต้นแล้ว จึงจะถือว่าท่านพร้อมประเมิน

 วันประเมินเป็นวันสะท้อนตะกอนผ่านกิจกรรมที่นำเสนอโดยนักเรียน กิจกรรมต่างๆและพฤติกรรมตลอดจนการตอบคำถามของนักเรียนจะสะท้อนวิธีสอน และการบริหารจัดการทันที "

       ดังนั้นจึงต้องร่วมกันคิดว่าจะรวมตะกอนเป็นกิจกรรมอะไรดี

         ขอเสนอแนะลักษณะกิจกรรม   แบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ประกอบด้วย

ลักษณะที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ทักษะทางสังคม ต้อนรับแขกแนะนำแขกให้รู้จัก ผู้บริหาร คนสำคัญในชุมชน แนะนำกิจกรรม ถ้ามีการแสดง กีฬา ต้องอธิบายได้ ในเชิงความรู้บอกลักษณะ ประเภท หรือเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอด เชิงประวัติศาสตร์ เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมด  ถ้ามีของที่ระลึก หรือดอกไม้ ก็ต้องเป็นผลงาน ของนักเรียน(กรุณาอย่าไปซื้อมานะคะ) การบรรยายจะเป็นภาอังกฤษด้วยก็ยิ่งดี พิธีกรก็ต้องเป็นเด็กๆ เด็กๆกลุ่มมัคคุเทศก์เป็นกลุ่มที่เจาะจง นอกจากการกล้าแสดงออกนำเสนอได้ อธิบายได้แล้ว อาจต้องถูกประเมินความรู้รอบตัว ความสามารถทางComputer ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล พูดทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง เป็นต้น

ลักษณะที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอน จัดเป็น 3 ส่วนจะจัดกิจกรรมอะไรให้ดูแบบประเมินว่าจะให้กรรมการให้คะแนนด้านใด ข้อใด (มีทั้งหมด 6 ด้าน )

ส่วนที่ 1 จะจัดในห้องเรียนปกติ หรืสถานที่เหมาะสม ก็ได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนในฝัน (ย้อนไปอ่านลักษณะเด่น) เช่นภาษาไทย สังคมศึกษา ( ที่ประเมินผ่านมาพบว่าทั้ง2 สาระไม่สะท้อนตะกอนหรือคุณภาพเด่นๆเท่าที่ควร) การงานฯ พลานามัย(เสนอที่สนามกีฬา ห้องพยาบาล โรงอาหารเป็นต้น ) ศิลปะ นาฎศิลป์-ดนตรี ฯลฯ

ส่วนที่2 เป็นผลจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา จะจัดเป็นนิทรรศการแห้ง หรือนิทรรศการเคลื่อนไหวก็ได้ตามขีดความสามารถของโรงเรียน มีนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ บางกิจกรรมอาจมีครูให้ข้อมูลเพิ่มเต็ม ถ้ามีศักยภาพพอให้แสดงความสามารถนำเสนอผ่าน ICT เช่น โครงงานต่างๆ ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กิจกรรมเด่นๆเช่นการสอนซ่อมเสริม การพ้ฒนาผู้เรียนเป็นต้น

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การปฏิบัติจริง การทดลอง โดยใช้สื่ออุปกรณืที่เหมาะสมที่จะอยู่ในห้องนั้นๆ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้อง lab วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์ Computer ห้องสมุด (ประเมินกี่ช้อคะ) แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่โรงเรียนจัดไว้

              เป็นไงคะ ถ้าสะสมตะกอนมาตลอด ไม่ยากเลย สำหรับต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "อ่านคู่มือดูแบบประเมิน"

             ถ้าจะให้แนะนำโรงเรียนที่ศึกษาดูงานเห็นตัวอย่าง (ในตาสว่าง) เป็นโรงเรียนก่อนประถม- ป.6 เห็นจะได้แก่

โรงเรียนบ้านทุ่ม ขอนแก่นเขต1โดยเฉพาะ ด้านComputer และการสะท้อนตะกอนที่เป็นความสามารถเด็กเป็นรายบุคคล 

 โรงเรียนบ้านจอมพระ สุรินทร์เขต 1 บริบทสิ่งแวดล้อมดีมากๆ(ห้องน้ำสุดๆ) ห้องสมุด จัดดีครูเก่ง สะท้อนความสามารถเด็กได้ดีมีรักการอ่านจากภาษาไทยช่วยเสริม Computer ห้องอุปกรณ์และความสามารถทีแสดงออกทางผลงานดีค่ะ และรูปแบบการนำเสนอเพื่อการประเมิน ที่นี่สามารถรวมกิจกรรมสะท้อนตะกอนได้มาก มืบทบาทคณะกรรมการนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน

ห้องน้ำคะ

ห้องสมุดค่ะ

โรงเรียนบ้านลำดวน สุรินทร์เขต1 บริบทสุดยอดให้ความสำคัญต่อความสะอาดจนเป็นนิสัย(ไปหลายครั้งแล้ว) ห้องเรียนปกติน่าเรียน ห้องพยายาล ห้องสมุด Computer สื่ออุปกรณ์ ผู้สอน ผลงานที่นักเรียน

โรงเรียนบ้านซาด สุรินทร์เขต2 เป็นตัวอย่างดีในการพัฒนานักเรียนจากพื้นฐานที่ค่อนข้างต่ำไม่พูดภาษาไทยกลางไม่กล้าแสดงออก วันประเมินต่างกัน เปลี่ยนไปมากประทับใจ และพบว่าการทุ่มเทจัดกิจกรรม ทุกอย่างฝีกอ่านฝึกพูดฝีกทุกอย่าง 3-6เดือน (ฝึกคือสอนค่ะ ใครได้ประโยชน์คะถ้าไม่ใช่นักเรียน)ทำให้มั่นใจว่าประถมทำได้ เด็กเปลี่ยนไปมาก กล้า เก่ง อ่านคล่องแม้แต่เด็กที่ไม่ป็นคนนำเสนอก้กล้าโต้ตอบ อ่านคล่อง ห้องเรียนปกติสะอาด เป็นระเบียบ ที่นี่สอนภาษาอังกฤษดี การเชื่อมโยงเรื่องราวท้องถิ่นสู่การเรียนรู้น่าชมเชย

ห้องเรียนปกติ

 โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา อุบลฯเขต1เป็นอีกโรงเรียนที่เห็นการพัฒนอย่างทุ่มเท สิ่งแวดล้อม การสอนวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ Computer เด็กๆกล้าตอบคำถาม ค้นคว้าเร็ว พิธีกรใช้ได้

โรงเรียนเปือยหัวดง (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส) อำนาจเจริญ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่สิ่งแวดล้อมดี ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ ก่อนประถมช่วยเสริมให้มีความเด่น ห้องสมุดดี ภาษาอังกฤษ computer ใช้ได้ค่ะ

            โดยรวมทุกโรงเรียนสะอาดทุกจุด ความสะอาดเป็นมรดกตกทอดของคนไทยของโรงเรียนที่จะปลูกฝั่งต่อไป

         เป็นห่วงตอนที่ท่านทั้งหลายไปดูงาน ท่านจะไม่ได้มองให้ลีก แต่ละโรงเรียนที่รับรองได้มีจุดเด่นจึงรับรองได้ คำถามของกรรมการสำคัญเพราะค้นหาตะกอน อย่ามองว่าแค่นี้รับรองแล้วหรือ

(ถามได้ค่ะเรารอความพร้อมของท่านค่ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ^ตาสว่าง^

คำสำคัญ (Tags)#อ่านออกเขียนได้#ใช้comเป็น

หมายเลขบันทึก: 239113, เขียน: 02 Feb 2009 @ 14:03 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 155, อ่าน: คลิก


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

ครูเสาวลักษณ์คะ

1.หลักการ 4 ข้อถูกต้องน่ารักมาก

2.ต่อไปนี้เป็นหลักการในการถาม คำถามของกรรมการ

   จะถามความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงกับสาระการทดลอง จะถามกระบวนการทดลอง ดูการใช้สื่ออุปกรณ์ จะดูความคล่องแคล่ว ดูคุณภาพสื่อ ห้องอุปกรณ์ประจำห้องรวมถึงจะดูการแก้ปัญหาการบรณาการความสามมารถกับICT ตรวจสรุปความรู้และการต่อยอดให้สูงขึ้น

 เอาใจช่วยค่ะ

คุณครูเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข labวิทย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองค่ะ
IP: xxx.149.25.236
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณมากนะคะ สำหรับคำชี้แนะ ดิฉันจะนำหลักการที่ท่านอาจารย์แนะนำในตาสว่าง ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อเตรียมรับการประเมินให้ดีที่สุดนะคะ

ดิฉันและเด็ก ๆ ขอใช้เวลาทบทวน lab เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำในตาสว่างก่อนนะคะ แล้วดิฉันจะให้เด็ก ๆ รายงานผลการสะสมตะกอนของตัวเองกับท่านอาจารย์เองนะคะ

ขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะ ที่ชี้แนวทางให้ทั้งครูและเด็ก ๆ ตาสว่างมากขึ้น

เด็กหญิงนฤมล
IP: xxx.26.158.209
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉันเด็กหญิงนฤมล พิมจำปาเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมชนกระนวน ก่อนอื่นหนูขอถามดร.ว่าหนูได้รับหน้าที่ทำโปรแกรม Flash เพราะหนูไม่เข้าใจอะไรบางอย่างคือตอนนี้หนูใช้โปรแกรม Flash ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะคำสั่งทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหนูก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องซักเท่าไหร่หนูอยากให้ท่านดร.ชัดเจนแนะนำให้หนูเข้าใจและอีกอย่างคือถ้าดร.จะถามในเรื่องโปรแกรม Flash หนูจึงอยากรู้ว่า ดร. จะถามว่าอย่างไร เนื้อหาใดค่ะ

หนูขอขอบคุณมาล่วงหน้าด้วยนะค่ะ

เด็กหญิงศลิษา นามคุณ โรงเรียนชุมชนกระนวน
IP: xxx.26.158.209
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ก่อนอื่นดิฉันต้องกราบขอบคุณ โดยโรงเรียนชุมชนกระนวนของเรากำลังมีการปรับปรุงโรงเรียนให้ดีขึ้น เพื่อจะมีการประเมินโรงเรียนในฝัน ในเดือนมีนาคม นี้ค่ะ ตอนนี้ดิฉันได้ฝึกการใช้โปรแกรมProdesktopที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ศักดา แก้วชัย โปรแกรม Prodesktop ซึ่งไม่ใช่โปรแกรมที่ง่ายเลย แต่ก็ไม่ยากสักเท่าไร ดิฉันจึง ขอคำแนะนำ จากท่านอาจารย์ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

เด้กหญิงศลิษา นามคุณ

โรงเรียนชุมชนกระนวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต4

ชาญศิริ ดอนแก่น
IP: xxx.26.158.209
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ กระผมชื่อ ชาญศิริ ดอนแก่น

เรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนกระนวน ชั้น ม.2/1 ตอนนี้กระผมอยู่ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ผมฝึกฝนโปรแกรม web page maker เพื่อรับการประเมินโรงเรียนในฝัน ปัญหาของผมคือ การใส่เอฟเฟ็คของโปรแกรมนี้ครับ ผมใส่แล้วไม่ค่อยสวยครับ

ขอบคุณมากครับ

ชนินทร์
IP: xxx.63.77.2
เขียนเมื่อ 

ผมไม่ได้เป็นบุคคลากรในด้นการศึกษา แต่อยู่ในด้านอุตสาหกรรม ผมอยากเห็นระบบการศึกษาเป็นที่พึ่งของสังคมได้อย่างจริงจัง ในการดูแลและสร้างบุคคลากรของประเทศไทย โดยเฉพาะชั้นประถมและมัธยมนั้นถือว่าสำคัญมาก

โครงการโรงเรียนในฝัน ของรัฐบาล ผมเห็นแล้ชื่นม(ในตอนแรก) แต่ไปรับทราบข้อมูลภายหลังว่า ผู้ใหญ่ในภาคการศึกษาออกนโยบายและผลักดันให้เกิด โรงเรียนในฝันในแต่ละอำเภอ กดดันท่านผู้อำนวยการโรงเรียนให้สร้างผลงาน ซึ่งผมว่าเป้นเรื่องดีมาก แต่ทราบมาว่าภาครัฐไม่มีงบประมาณให้ ต้องให้โรงเรียนไปหาเงินเอง หลายโรงเรียนผู้อำนวยการให้ครูผู้น้อยไปเซ็นต์ชื่อซื้อของต่างๆที่ต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง บางโรงเรียน ผอ.รับผิดชอบสูงมาก รับภาระค่าใช้จ่ายเอง เป็นหนี้เป็นสิน ทำให้เกิดภาระหนี้สืนต่อครูตามโรงเรียนมากขึ้นหลายโรงเรียน อันนี้ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ในกระทรวงรับทราบหรือไม่

แบบนี้โรงเรียนในฝันหลายแห่งคงไม่ได้เกิดจากจิตวิญญานของครูด้วยความภาคภูมิใจ แต่เกิดจากความคับแค้นในใจมากกว่า

อยากเห็นมีคนมาแก้ไขครับ

เด็กหญิงนุจรี คำมูล
IP: xxx.26.158.209
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

กราบเรียน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ ดิฉันเด็กหญิงนุจรี คำมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1โรงเรียนชุมชนกระนวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ดิฉันเป็นสมาชิกของห้องคอมพิวเตอร์ ดิฉันได้รับหน้าที่ให้ทำโปรแกรม powerpoint การใช้ ภาพพื้นหลัง powerpoint หน้าจะเป็นแบบไหนดีค่ะ ที่จะดูดี เข้าตาท่านคณะกรรมการ

และพวกดิฉันก็จะประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552 เดี๋ยวนี้พวกฉันกำลังฝึกซ่อมอย่างหนักค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ต้องขออภัยนะคะยังตอบไม่ได้เพราะมีปัญหาเดินทางไกลลืมอุปกรณ์สำคัญบางอย่าง

นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

หนูชื่อ นางสาวชนกนาถ ชื่นมณี ครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น หนูได้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการประเมินโรงเรียนดีใกล้บ้านไว้ดังนี้ค่ะ

1. ปฏิบัติการประกอบด้วย ปฏิบัติการ 3 ปฏิบัติการ คือ

- ปฏิบัติการที่ 1 การหาสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสีย

ปฏิบัติการนี้ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

* นักเรียนร่วมกันคิดหาสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสีย (ซากพืช เศษอาหาร มูลสัตว์ น้ำมันพืชใช้แล้ว สารซักล้าง)

* จากนั้นร่วมกันทดลองว่าสาเหตุเหล่านี้จะทำให้เกิดน้ำเสียได้หรือไม่ โดยทดลองเติม ซากพืช เศษอาหาร มูลสัตว์ น้ำมันพืชใช้แล้ว และสารซักล้าง ในภาชนะบรรจุน้ำที่มีฝาปิดสนิท โดยทดลองเปรียบเทียบกับน้ำประปา ตั้งทิ้งไว้ 7 วัน

* เมื่อครบ 7 วัน นำน้ำทั้ง 5 ตัวอย่างออกมาวิเคราะห์หาคุณภาพน้ำ เทียบกับน้ำประปา โดยการสังเกต สีและกลิ่น วัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความขุ่น และหาสิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์

* จากนั้นจัดระดับสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียและสรุปผลการทดลองที่ได้

- ปฏิบัติการที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำในโรงเรียน

ปฏิบัติการนี้ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

* นักเรียนร่วมกันสำรวจแหล่งน้ำในโรงเรียน (บ่อน้ำที่สวนหย่อม บ่อเลี้ยงปลา บ่อกบ อ่างเลี้ยงบัว และน้ำบาดาล)

* จากนั้นร่วมกันเก็บน้ำตัวอย่างจากแหล่งที่สำรวจพบมาทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

* ทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำในโรงเรียนแต่ละแหล่งด้วยการสังเกต สีและกลิ่น วัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความขุ่น และหาสิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์

* จากนั้นทำการจัดระดับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในโรงเรียนและสรุปผลการทดลอง

- ปฏิบัติการที่ 3 การบำบัดน้ำเสีย

ปฏิบัติการนี้ มีลำดับขั้นตอนดังนี้

* นักเรียนร่วมกันศึกษาคุณภาพน้ำในโรงเรียน ที่ได้จากปฏิบัติการที่ 2 จากนั้นเลือกแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำต่ำที่สุด มาใช้ในปฏิบัติการนี้

* ศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียวิธีต่างๆ

* จากนั้นร่วมกันเลือกวิธีบำบัดน้ำเสียที่จะนำมาใช้ (การทำให้ตกตะกอนและการกรอง)

* ทดการทดลองบำบัดน้ำด้วยการทำให้ตกตะกอนและการกรอง)

* ทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ด้วยการสังเกต สีและกลิ่น วัดอุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง และความขุ่น และหาสิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์

* สรุปผลการทดลอง

2. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เพิ่มเติมสำหรับนักเรียน จัดแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1 ในห้องเรียน ได้แก่ ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เกมส์วิวัฒนาการ (spore)มุมหนังสือ และ CAI ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น

- ส่วนที่ 2 ที่ลานบูรณาการ ได้แก่ กิจกรรมโครงงาน

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ได้เตรียมความพร้อมไว้ หนูจึงขออนุญาตรบกวนปรึกษาและขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะ ว่าทั้งหมดที่เตรียมไว้นี้เหมาะสมหรือยัง และต้องปรับปรุงและเพิ่มเติมอะไรบ้างคะ

ด้วยความนับถือ

ชนกนาถ ชื่นมณี

โรงเรียนน้ำพอง สพท.ขก.เขต 4

นายอาจสุระ พจนปริญญา
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ผมนายอาจสุระ พจนปริญญา ครูชำนาญการ โรงเรียนน้ำพอง สพท.ขอนแก่น เขต 4 ได้รับมอบหมายให้เตรียมห้อง Lab Computer มี 2 ห้อง ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ขออภัยที่โพสข้อความมาช้า เนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าให้ส่งอีเมลล์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา

โปรแกรมที่โรงเรียนน้ำพองจะนำเสนอ

ห้องคอมพิวเตอร์ 1.....

ชั้นอนุบาล โปรแกรม Paint

ป.1 โปรแกรม Ms Word

ป.2 การ์ดอวยพรจาก โปรแกรม Ms Word

ป.3 สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต นำเสนอข้อมูลด้วย Powerpoint

ห้องคอมพิวเตอร์ 2.....

ป.4 การทำหนังสือ อีเล็คทรอนิกส์ E-book

ป.5 การใช้โปรแกรมแฟลชทำ Animation

ป.6 การสร้างเว็ปไซต์

ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจะเป็นพระคุณยิ่ง เพื่อเตรียมตะกอนให้ท่านดู ผมไปสังเกตการประเมินของโรงเรียนชุมชนบ้านหัน โดยเฉพาะห้องคอม ผมคิดว่าเขาพร้อมดีมาก ใช่ไหมครับ ขอความกรุณาท่าน วิจารณ์ห้องนี้ให้ทราบพอเป็นแนวทางหน่อยครับ

ขอให้กำลังใจคณะประเมินทุกท่านครับ

นางสำลี กระเช้าเงิน
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน อ.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉัน นางสำลี กระเช้าเงิน ครูชำนาญการ และนางพรพรรณ พิมพ์แก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เตรียมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ห้องสมุแบ่งเป็น 2 ส่วน

1.ห้องสมุดใช้โปรมแกรมLibrary 2000 จัดหนังสือระบบ ดิวอี้ ตั้งแต่หมวด 000 - 900

-ลงทะเบียนหนังสือ

-บริการเก็บสถิติการเข้าใช้จำนวนนักเรียนในแต่ละวันแสดงเป็นตัวเลข และสรุปเป็นกราฟในแต่ละวัน

-บริการยืม -คืนหนังสือ

-สถิติยอดนักอ่านประจำในแต่ละเดือน

-สถิติหนังสือที่นักเรียนสนใจ ยืมบ่อยที่สุด

-ตรวจสอบการค้างส่งรายชื่อหนังสือของนักเรียนแต่ละวัน

2.การจัดห้องสมุด ได้จัดมุมต่างๆ มุมหนังสือหมวด 000-900 มุมสารานุกรม

มีหนังสือสารานุกรมเล่ม๑ - เล่ม๓๒ มุมพจนานุกรมไทย -อังกฤษ มุมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มุมเสริมความรู้ คู่ปรัชญา ปัญญาเพิ่มพูน (สำหรับบุคคลากรทางการศึกษา) มุมหนังสือแบบเรียน อีกห้องหนึ่งสไตล์ธรรมชาติ มุมวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

อีกห้องหนึ่งเป็นห้องสืบค้นขอมูล ให้นักเรียนศึกษค้นคว้า

2.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีทั้งหมด 9 กิจกรรม

กิจกรรมที่ทำทุกวันมี 3 กิจกรรม คือ

1.นำเสนอภาษาไทย - อังกฤษวันละคำ

2.ประชาสัมพันธ์ เสนอเกร็ดความรู้ สลับกับเสียงเพลง

3.หนังสือมือสอง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนำหนังสือเก่ามาบริจาค บริจาค

ตั้งแต่ 10เล่มขึ้นไปมีเกียรติบัตรมอบให้

กิจกรรมที่ทำทุกวันพฤหัสบดีในชั่วโมงที่ 1 ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าฐานแต่ละฐาน

มีทั้งหมด 6 กิจกรรม

1. วางทุกงานอ่านทุกคน

2. เล่านิทาน

3. หนังสือเล่มเล็ก

4. ต้นไม้พูดได้

5. ตอบปัญหาเปิดพจนานุกรม

6. เพื่อนช่วยเพื่อน

ในสัปดาห์ต่อไปนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะเปลี่ยนไปฐานถัดไปเรื่อยๆต่อไปจนครบทุกฐาน

ในแต่ละชั่วโมงเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว ครูแต่ละฐานจะสรุปกิจกรรมส่งครูที่รับผิดชอบโครงการ ครูที่รับผิดชอบโครงการรักการอ่านสรุปภาพรวมกิจกรรมรายงาน

ผู้อำนวยการอีกครั้ง

ขอความอนุเคราะห์ท่าน อ.ชัดเจน ให้คำแนะนำ ติชม เสนอแนะ ในส่วนของห้องสมุดโรงเรียนน้ำพองด้วยคะ

คุณครูเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข labวิทย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลืองค่ะ
IP: xxx.175.224.52
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ตอนนี้ lab ดาราศาสตร์ ของเด็ก ๆ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กำลังเข้มข้นในการหาความรู้เพิ่มเติมอย่างหนักเลยค่ะ ครูก็หนักใจ เรื่อง คู่มือการใช้ Celestia พยายามสืบค้นทาง net ถามผู้มีประสบการณ์ และหาคู่มือตามร้านหนังสือ ตอนนี้ที่ จ.ศรีสะเกษไม่มีเเลยนะคะ ตอนนี้เด็ก ๆ และครูเรียนรู้ด้วยตัวเองจากโปรแกรมได้บ้าง แต่เด็ก ๆ พอใจและมีความสุขมาก

ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

นางอรพิน คำพันธ์
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

เนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ในการประเมินโรงเรียนในฝัน ดิฉันได้เตรียมกิจกรรมไว้มีดังนี้คะ

1.กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

-ใช้สถานการณ์จริง ซื้อขายผลไม้ที่มีในท้องถิ่น สนทนาการซื้อขายและการบอกราคา

-แสดงละครคุณธรรม 1 เรื่อง

2.กิจกรรมเสริมทักษะ

- เกม เช่น Crossword, Hangman

- เกมทายปัญหา, เกมการจับภาพ, เกมทอดลูกเต๋า

ดิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์ คำแนะนำจากท่าน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดว่ามีความเหมาะสมเพียงใดค่ะ

ขอแสดงความนับถือ

นางอรพิน คำพันธ์

ครูโรงเรียนน้ำพอง สพท.ขอนแก่นเขต 4

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพดิฉันเด็กหญิงกาญจนา ลิมป์สุคนธ์

หนูอยากให้ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ได้มาดูผลงานทางโรงเรียนชุมชนวังสะพุงเร็วเร็วจังเลยค่ะสวัสดีค่ะ

เด็กหญิงกาญจนา ลิมป์สุคนธ์
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉันเด็กหญิงกาญจนา ลิมป์สุคนธ์ ในวันที่ 25เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

ก็เป็นวันที่จะได้ประเมินโรงเรียนในฝันแล้วน่ะค่ะตอนนี้โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

กำลังรอท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ อยผู่น่ะค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

สุจิตรา ทับมณี โรงเรียนน้ำพอง
IP: xxx.26.149.237
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉัน นางสุจิตรา ทับมณี ครูผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขอแจ้งรายการกิจกรรมที่เตรียมรับการประเมินโรงเรียนในผันรุ่นที่ 2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 ดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนรู้ ครูเตรียมสาธิตการสอนในเรื่อง ฤดูกาล โดยใช้เพลง กิจกรรมการเรียนรู้จะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้เตรียมสาธิตการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์และเรียนรู้จากโปรแกรมสำเร็จรูป

3. outdoor activities ได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาธิตการเล่นเกมการศึกษา และการแสดงละครภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอความคิดเห็นและคำแนะนำจากท่านอาจารย์ด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

  • วันนี้ผมมานิเทศเฉพาะห้องที่ชุมชนวังสะพุงแล้วครับ เพราะเห็นว่าจะตรวจเยี่ยม 25 ก.พ. นี้ ซ้อมใหญ่ 20 ก.พ.
  • ผมเจาะลึกห้องคอมฯ ห้องสมุด และห้องวิทย์ฯ
  • ศน.ยงยุทธร่วมด้วยครับ
โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.25.78.97
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ด้วยความเคารพ

กระผมยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาโพสที่เว็บนี้ กระผมอยากจะให้ท่านมาโรงเรียนชุมชนวังสะพุงเร็วๆจังครับ (ในรูปถ่ายมีรูปผมด้วยนะครับภาพทางซ้ายมือ)

ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

ครูยุวดี พลพิทักษ์
IP: xxx.157.146.110
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน อาจารย์ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน นางยุวดี พลพิทักษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2552 โดยการนำของท่าน ผอ.วีระเดช ซาตา และคณะคุณครูโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้ออกเยี่ยมโรงเรียนศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ ในส่วนของห้อง labวิทยาศาสตร์ดิฉันได้ช่วยดูแลในส่วนของเรื่องการทำlabวิทยาศาสตร์ ซึ่งทางโรงเรียนได้เตรียมเรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า การศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ที่มีในห้องlabได้เต็มที่ และอีกหนึ่งการทดลองได้ให้คำแนะนำมาติดต่อท่านคุณครูประภัสสรที่โรงเรียนเพื่อทำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกในปัจจุบัน ส่วนภาพรวมทั่วไปก็มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์ได้มาเยี่ยม และอีกโรงเรียนในตอนบ่ายคือโรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา โรงเรียนพัฒนาขึ้นมากมีห้องสมุดที่สร้างขึ้นใหม่ ในส่วนของห้องlabวิทยาศาสตร์คุณครูยังไม่ได้คิดเรื่องการทดลองเลย ก็เลยช่วยกันคิดว่าจะทำเรื่องอะไร ได้เสนอเรื่องการทดลองที่เกี่ยวข้องกับสภาพของแหล่งชุมชนที่จะนำมาทำเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้และนำไปต่อยอดได้ และการนำอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้องมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด คุณครูที่ห้องก็รับปากจะพยายามส่วนแหล่งสืบค้นในห้องเรียนก็กำลังจัดหา ทั้ง2โรงเรียนเห็นบอกว่าจะประเมินในช่วงเดือนกันยายน ก็คิดว่าคงจะทัน ดิฉันขอรายงานให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะในส่วนของห้องLabวิทยาศาสตร์

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ท่านอาจารย์มีขอแนะนำอะไรก็เชิญได้นะค่ะ

ครูสุดาวัลย์
IP: xxx.26.207.205
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชัดเจน  ที่เคารพ

ดิฉัน ครูสุดาวัลย์  จาก ร.ร.ชุมชนวังสะพุง จ. เลย  รับผิดชอบห้องวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เตรียมรับการประเมินตามที่ท่านได้แนะนำจากที่ได้เรียนถามมาก่อนหน้านี้ดังนี้ค่ะ

1. ทำ lab  3  lab ดังนี้

1.1 เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้า   ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ที่มีในห้องทดลอง ใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้า คือถ่านไฟฉาย   นำเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยใช้  Power Point นำความรู้ที่ได้จากการทดลองต่อยอดความรู้เรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ทำสัญญาณไฟฟ้าเปิดปิดตู้เย็น โดยใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าในบ้าน

2. เรื่อง การเกิดสารใหม่หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี ให้นักเรียนปฏิบัติการทดลอง นำเสนอผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง โดยใช้  Power Point นำความรู้ที่ได้จากการทดลองต่อยอดการเกิดปฏิกิริยาเคมีทำแอลกอฮอล์แข็งจากน้ำมันทอดซ้ำ

3. เรื่อง การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา  นำเสนอโดยใช้ Power Point  และโปรแกรม stellalium  จำลองการเกิดสุริยุปราคา  ทดลองโดยใช้อุปกรณ์การทดลองและนำเที่ยวอวกาศชมดวงดาวต่างๆด้วย โปรแกรม celestia และชมmovieผลงานนักเรียน

4. นำเสนอการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่อำเภอวังสะพุง

ขอความเห็นและข้อเสนอแนะด้วยนะคะ

                                ครูสุดาวัลย์

 

 

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพ

ดิฉันเด็กหญิงกาญจนา ลิมป์สุคนธ์ ในนามประธานชุมนุมภาษาไทยรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ได้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนชุมชนวังสะพุงของเรานะคะ

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพนะคะดิฉันเด็กหญิงวิภาวี อ่อนบัวขาว ในนามประธานโรงเรียนชุมชนวังสะพุง รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะที่ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้และคณะกรรมการทุกท่านได้มาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งประเมินโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน ใน 3 เดือนที่ผ่านมานี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนวังสะพุง เหนื่อยมากเลยค่ะ เพราะต้องซ้อมการนำเสนอ เพื่อให้ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ รู้สึกประทับใจ เป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยนะคะ

เด็กหญิงวิภาวี อ่อนบัวขาว

นิตยา หอมทอง
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

หนูชื่อ นิตยา หอมทอง นะคะ โรงเรียนชุมชนกระนวน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต4ค่ะหนูได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พิธีกร(แนะนำโรงเรียน)ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งหนูก็เต็มใจ แต่มีปัญหาอยู่ว่า หนูเป็นคนที่ค่อนข้างไม่มั่นใจในตัวเอง และจะตื่นเต้นมากเมื่อต้องพูดในที่ที่มีคนเยอะๆ ที่สำคัญ หนูเป็นคนพูดเร็วค่ะ ซึ่งคุณครูที่โรง

เรียนก็เเนะนำว่าให้พูดให้ช้าลง แต่หนูคิดว่าที่หนูพูดก็ช้าแล้วนะคะ ที่ผ่านมาเราก็ซ้อมรับการประเมินโรงเรียนในฝันหลายครั้งแล้ว แต่หนูก็ยังตื่นเต้นทุกครั้ง ไม่รู้จะทำอย่างไรดี หนูขอคำปรึกษาจากท่าน ดร ชัดเจนด้วยนะคะ

ชาวชุมชนกระนวน รอท่านอยู่นะคะ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ต้องชออภัยทุกท่าน 2-3วันที่ผ่านมาดิฉันไม่สามารถใช้ Internetได้

ชาวชุมชนวังสะพุงคะ

 1.เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะ

2.ครูสุดาวัลย์ที่เล่ามาOkค่ะ กรรมการคงได้ซักถามเด็กต่อไปค่ะ

3.ชุมนุมภาษาไทยเสนออะไรคะ ต้องดูแบบประเมินด้วยนะคะ โชคดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชาวน้ำพองศึกษาคะ ต้องขออภัยทที่ตอบช้า (ตอนที่1)

1.วิทยาสาสตร์ ให้ทำตามหลักการต่อไปนี้

1)ไม่นำชื่อผลงานมาตั้งเป็นชื่อLab

2)มีการทดลองโดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมในห้องทดลอง(เราจะประเมินประสิทธิภาพของสื่ออุปกรณ์ ต่างๆในห้องด้วย)3)นักเรียนสรุปความรู้ได้

4)นำความรู้ที่สรุปได้ปฏิบัติการต่อ

โรงเรียนน้ำพองศึกษามีศักยภาพด้านComputer อยากให้เรียนจากโปรแกรมบ้างเช่นเรียนดาราศาสตร์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติจากโปรกรมCeslestiaเป็นต้น(ปรึกษาครูComputerด่วน)

เด็กหญิงธรรมชาติ กรีเทพ โรงเรียนชุมชนกระนวน ม.2/1
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพดิฉันเด็กหญิงธรรมชาติ กรีเทพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนกระนวนและดิฉันเป็นสมาชิกในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนกำลังเตรียมประเมินให้ผ่านเป็นโรงเรียนในฝันในเดือน

มีนาคมนี้ และทางโรงเรียนมีห้องปฎิบัติการทั้งหมด 4 ห้องและแต่ละห้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ดังนี้

1.ห้องปฎิบัติการทาง คอมพิวเตอร์ มีประมาณ 37 เครื่อง

2.ห้องปฎิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ มีประมาณ 5 เครื่อง

3.ห้องปฎิบัติการทาง ภาษาอังกฤษ มีประมาณ 14 เครื่อง

4.ห้องปฎิบัติการทาง คณิตศาสตร์ มีประมาณ 5 เครื่อง

และดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำ web page maker ซึ่งตอนนี้กำลังฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อเตรียมประเมินโรงเรียนในฝัน ละดิฉันอยากได้คำแนะนำจากท่าน ดร.ชัดเจนค่ะ

เด็กหญิงอรชร สร้อยสูงเนิน
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะหนูชื่อ เด็กหญิงอรชร สร้อยสูงเนิน โรงเรียนชุมชนกระนวนคะ โรงเรียนหนูจะได้รับการประเมินวันที่ 10 มีนาคม คะ แล้วไม่ทราบว่าท่านสบายดี ไหมคะ คือตอนนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับ Falsh แล้วมีปัเญหาว่าลงสีไม่ได้คะ อยากว่าเราควรจะทำยังไงถึงจะลงสีได้คะ

ขอขอบคุณคะ

เด็กหญิง พัชริดา โทฮาด
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้

ชื่อเด็กหญิง พัชริดา โทฮาด ชั้น ม.2/1 อายุ 15ปี

โรงเรียนชุมชนกระนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4

จะได้ตรวจโรงเรียนในฝันวันที่ 10 มีนาคม

คือว่าหนูได้รับมอบหมายให้ทำโปรแกรม Flash

ปัญหาของหนูคือหนูเทสีไม่ค่อยได้เพราะเส้นไม่ค่อยประกบกันหนูเลยอยากมาถามท่านอาจารย์ชัดเจนว่าจะมีวิธีไหนบ้างคะที่ทำให้เส้นประกบกันและเทสีได้

ขอขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณชนินทร์

ต้องขอบคุณมากที่สนใจ อยากนำเรียนข้อมูลอีกนิด โครงการนี้มีเจตนาที่จะช่วยกันพัฒนาโรงเรียน (1-2โรงเรียนในระยะแรก)ที่อยู่ในชนบทให้มีขีดความสามารถพอที่จะให้บริการ ดูแล จัดการศึกษาให้เด็กๆได้เรียนรู้ใกล้เคียงกับโรงเรียนในเมืองดังนั้น จึง

1.เลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมอยู่บ้างแล้วเพื่อพัฒนาต่อยอด(เอาเข้าจริงก็มีมาอย่างหลากหลายแต่ไม่เป็นไรมาแล้วก็ต้องทำต่อไป)

2.ระยะแรกมีปัญหาเรื่องความเข้าใจมากมาย คงไม่เล่านะคะว่าอะไรบ้าง แต่ขอให้มั่นใจเถอะนะคะว่าโครงการไม่ได้เน้นสิ่งก่อสร้าง computer ส่วนกลางสนับสนุนส่วนหนึ่ง(รวมทั้งงบประมาณด้วย) มีน้อยใช้อย่างรู้ค่า มีมากใช้อย่างคุ้มค่า เน้นที่คุณภาพนักเรียน ถ้าอ่านตะกอนการเรียนรู้ก็มีข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจ เราพยายามสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือกันอยู่ทางสพฐ.ไม่ละเลยแม้แต่ปัจจุบันยังมีความพยายามดูแลกันอยู่ ขอบคุณมาก

ถ้าท่านอยู่แถวอีสาณ อยากมีโอกาสชวนคุย ดูการประเมิน จะเห็นว่าโรงเรียนที่ผ่านการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารมือหนึ่ง ปัญหาดังกล่าวค่อยหมดไปเพราะการทำงานอย่างเข้าใจ   โครงการนี้ต้องการมีเพื่อนที่เข้าใจ

เขียนเมื่อ 

ชาวชุมชนกระนวน(ตอน 2)และทุกท่านที่ถามเรื่องการนำเสนอด้าน Computer

1.ขอต่อว่านิดหน่อยว่าท่านไม่อ่านคำแนะนำที่มีคนถามซ้ำๆกับท่าน ไม่ศึกษาคู่มือ ไม่ดูแบบประเมิน

2.ขอให้แนวทางงอีกครั้งนะคะ

 การนำเสนอความสามารถนักเรียนด้านcomputer การประเมินจะแบ่งนักเรียนเป็น 3กลุ่มคือ กลุ่ม1)นักเรียนทั่วไปทุกคน สามารถสืบค้นข้อมูลได้ เรียนผ่านระบบ e-learning ได้ (ดังนั้นทุกกลุ่มสาระนำเสนอให้กรรมการดูท)

กลุ่ม2) นักเรียนจำนวนหนึ่ง(มากเท่าไรยิ่งดี)มีความสามารถนำเสนองานผ่านโปรแกรมต่างๆ(มากที่สุดเท่าที่ทำได้)ได้

3)มีนักเรียนกลุ่มหนี่งอาจไม่มากนักมีความสามารถเสนองานที่สูงกว่าวัยผ่านCompterได้

มีตามนี้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ด่วนค่ะ

ทุกโรงเรียนโปรดอ่านคู่มือดูแบบประเมินและศึกษาคำแนะใน"ตาสว่าง "

ย้ำเพิ่มเติม ห้องสมุด มีการประเมิน 9 รายการนะคะ

เปิดทุกห้องเรียน นักเรียนอ่านคล่องและสะอาดทุกที่นะคะ

มัคคุเทศก์โรงเรียนชุมชนกระนวน
IP: xxx.26.156.106
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน

คือพวกเราอยากทราบว่ามัคคุเทศก์จะต้องมีจำนวนเท่าใดถึงจะเพียงพอคะ คือที่โรงเรียนชุมชนกระนวน ก็มีทั้งมัคคุเทศก์ระดับมัธยมและระดับปฐมวัย ในการเป็นมัคคุเทศก์นอกจากจะรู้ทุกสิ่งอย่างในโรงเรียนแล้ว ต้องทำหน้าที่อะไรอีกบ้างรึเปล่าคะ

 

ขอบคุณค่ะ

อนันต์ ภูชาดา
IP: xxx.175.219.152
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมรับผิดชอบห้องปฏิบัติการคอมฯครับ โรงเรียนบ้านเมืองเพีย สพท.ขอนแก่นเขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จะประเมินวันที่ 11 มีนาคม 2552 ครับ โรงเรียนเมืองเพีย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับ ผมได้เตรียมการนำเสนอเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมดังนี้ครับ

1. โปรแกรม ไมโครซ๊อฟ เวิร์ด

2. โปรแกรมเพ้นท์

3. โปรแกรม Power point

4. โปรแกรม สืบค้นข้อมูล Internet

5. โปรแกรม Dreamweaver

6. โปรแกรม Photoshop

7. โปรแกรม Flash

8. โปรแกรม Prodesktop

9. โปรแกรม E-Book

10.การใช้ E- Learning

และผมมีปัญหาจะปรึกษาท่านอีกเรื่องครับ คือ เรื่อง Internet ช้ามากครับความเร็วปัจจุบัน ขนาด 512 กิโลบิต เป็นระบบจานดาวเทียม ไม่ทราบว่าจะเพิ่มอย่างไรดี

จากทั้งหมด 10 โปรแกรมนี้ ไม่ทราบว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ขอให้ท่านได้โปรดชี้แนะกระผมด้วยครับ ขอขอบพระคุณมากครับ

ครูอนันต์ ภูชาดา บ้านเมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น เขต 2 ครับ

เขียนเมื่อ 

Computerชุมชนกระนวน Internetช้าเป็นเรื่องใหญ่พอควร จานดาวเทียมก็เป็นแบบนีตงใช้สายกระมังคะคงต้องปรึกษาฝ่ายเทคนิคค่ะ

เด็กหญิงดวงนภา พิทักษ์ศฤงคาร
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ดิฉันเด็กหญิงดวงนภา พิทักษ์ศฤงคารในนามตัวแทนภาษาอังกฤษโรงเรียนชุมชนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลยพวกหนูขอนำเสนอการเรียนการสอนโดยแบ่งนักเรียนในห้องเป็น 2 กลุ่มใหญ่

เพื่อนๆกลุ่มที่ 1 สัปดาห์นี้นำเสนอเกี่ยวกับการร้องเพลงภาษาอังกฤษประกอบการเต้น

ส่วนพวกหนูอยู่กลุ่มที่ 2 ซึ่งจะนำเสนอการเล่านิทานภาษาอังกฤษในการประเมินคือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ซึ่งกิจกรรมของกลุ่มที่1และกลุ่มที่ 2เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพวกหนูทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะพวกหนูสามารถร้องเพลงและอ่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้โดยที่คุณครูเป็นผู้บริหารจัดการในห้องเรียนตามปกติ

สุดท้ายนี้พวกหนูขอคำแนะนำจากท่านว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมหรือไม่

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
IP: xxx.147.37.184
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัเจนที่เคารพ

ดิฉันคุณครูห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ขอเรียนถามเกี่ยวกับกิจกรรมในการประเมินเพิ่มเติมตามที่ทีมพี่เลี้ยงแนะนำใหจัดกิจกรรมในลักษณะการสาธิตหรือการจำลองกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านที่จัดผ่านมาแล้ว ดังนี้

1. การตอบปัญหาสารานุกรม

2. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

3. การเล่านิทาน

4. การเล่าเรื่องจากหนังสือ

5. เซียนซีไรต์

6. เกมคำถามอะไรเอ๋ย

กิจกรรมดังกล่าวต้องจัดแสดงให้เห็นจริงในวันประเมินด้วยใช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะ

เด็กหญิงสุภาพรรณ วรรณพฤกษ์
IP: xxx.47.15.119
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน คุณป้า ดร.ชัดเจนไทยแท้

หนูเป็นตัวแทนนำเสนอของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง มีเพื่อนๆและน้องๆ อีกประมาณ 20 คน ที่ร่วมการนำเสนอในวันประเมิน กิจกรรมที่เราจะนำเสนอในวันนั้น เราจะเน้นที่การใช้โปรแกรม GSP ค่ะ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่กลุ่มที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเรือง วงกลม กลุ่มที่ 2 เป็นการออกแบบเรขาคณิต โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุดท้ายหนูและคณะขอคำแนะนำจากคุณป้าด้วยนะคะ

ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะหนูสุภาพรรณ

อีกไม่กี่วันจะเจอกันแล้วนะคะนำสนอให้เต็มื่เด็กโรงเรียนในฝันต้องเก่ง กล้าแสดงความสามารถฉลาดแก้ปัญหา และอดทนนะคะ

ชนาธินาถ ยนตะพันธ์ โรงเรียนชุมชุนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันนางชนาธินาถ ยนตะพันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ ในวันประเมิน ดิฉันจะนำเสนอ 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก นักเรียนจะนำเสนอการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ขั้นตอนที่2 ครูสาธิตการสอนการทักทายภาษาอังกฤษโดยบทเรียนสำเร็จรูปแล้วให้นักเรียนจับคู่ฝึกสนทนาเรื่องที่เรียน และนำเสนอหน้าห้องเรียน

ค่ะ ดิฉันขอคำแนะจากท่านด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณอย่างสุงค่ะ

มัลลิกา ศรีตนชัย
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านดร.ชัดเจนไทยแท้

ดิฉันเป็นครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียนชุมชนวังสะพุง กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่ได้จัดคือ

    1.  กิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละคำ

    2.  กิจกรรมเสียงตามสาย

    3.  กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน

    4.  มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

    5.  มุมหนังสือรางวัลซีไรต์

    6.  แนะนำหนังสือน่าอ่าน

    7.  แนะนำหนังสือใหม่

    8.  มุมหนังสือพิมพ์

    9.  มุมสารานุกรม

   10.  มุมนิทาน

   11.  มุมสืบค้นจากINTERNET

นอกจากกิจกรรมนี้แล้วขอคำแนะนำจากท่านด้วยค่ะ

 

 

 

นางสุภานันท์ ทองมี
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ดิฉันนางสุภานันท์ ทองมีครูโรงเรียนชุมชนวังสะพุง รับผิดชอบนำเสนอสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้เตรียมกิจกรรมนำเสนอดังนี้

 1. กิจกรรม power point เรื่องเสมาหินทราย โบราณวัตถุที่สำคัญของวังสะพุง

2. กิจกรรม power point เรื่องประเพณีพื้นบ้านของอำเภอวัง สะพุง 3. กิจกรรมนำเสนอgoogle map และ google earth ไม่ทราบว่าท่านดร.ชัดเจนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอยากให้เสนอแนะมากเลยคะ หากมีความคิดเห็นเพ่มเติมให้จะเป็นพระคุณอย่างย่ง

ด.ช.ณัฐวัตร มีบุ
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่าน คุณป้า ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมชื่อ ด.ช.ณัฐวัตร มีบุ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุงผมเป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำเสนอโปรแกรม GSP ผมรู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ผมพูดไม่ค่อยเก่ง แต่ขอคำแนะนำจากคุณป้าชัดเจนด้วยนะครับ

เด็กหญิงโสภารักษ์ แถวบุญตา
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

หนูชื่อ ด.ญ.โสภารักษ์ แถวบุญตา หนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง หนูเป็นตัวแทนกลุ่มสาระคณิตศาตร์นำเสนอโปรแกรม GSP หนูรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้ามาพูดคุยกับท่าน ดร.ชัดเจน ไทยเเท้ หนูรู้สึกพาคภูมิใจที่ท่านจะได้เข้ามาตรวจโรงเรียนชุมวังสะพุงที่หนูกำลังศึกษาอยู่ หนูรู้สึกดีใจที่ได้นำเสนอในครั้งนี้หนูเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง และหนูขอขอบพระคูณท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ นะค่ะ

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญไพโรจน์
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณป้าชัดเจน ไทยแท้

หนูชื่อเด็กหญิงจุฑารัตน์ บุญฯไพโรจน์ หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง หนูดีใจจังเลยค่ะที่จะได้พบกับ คุณป้าชัดเจน หนูรับผิดชอบนำเสนอสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยหนูจะนำเสนอ คุณป้าชัดเจนเรื่อง Google earts และ Google map ไม่ทราบว่า คุณป้าชัดเจน อย่ากให้คุณป้าชัดเจนช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ช่วยกรุณารบกวนตอบกลับด้วยนะค่ะ ขอบคุณคุณค่ะ

นางเพ็ญประภา หินเงิน
IP: xxx.26.71.63
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันรับผิดชอบแล็ปวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การทดสอบสารตกค้างในผักสด นักเรียนทำการทดสอบหาสารตกค้างหลายอย่าง จากการทดลองของนักเรียนเอง และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet เพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำและนำความรู้ที่ได้รับจากการทดสอบขยายผลให้ความรู้ถึงโทษที่ได้รับจากสารตกค้างและนำสู่โครงการ อย.น้อยของโรงเรียนทำการทดสอบสารตกค้างในผักสดที่แม่ครัวนำมาประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน รณรงค์ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ทั้งในโรงเรียนและบ้านของนักเรียนเอง สรุปถึงวิธีลดสารพิษตกค้างในผักเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ปลอดภัยจากสารตกค้าง นำเสนอการทดสอบและรายงานผลทาง Power point ดิฉันจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ว่า lap เหมาะสมหรือไม่เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ส่วนลานบูรณาการ เป็นการแสดง Siace show และการนำเสนอ โครงงานวิทยาศาสตร์

อ่านและติดตามตาสว่างทุกวันอาจารย์งานหนักมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะ โรงเรียนดิฉันจะประเมินในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ทราบว่าท่านอาจารย์จะอยู่กับเราทั้งวันจริงหรือไม่จะรอคอยอาจารย์นะคะและจะพยายามสร้างตะกอนไว้ให้อาจารย์ซักถามขอคุณอาจารย์มากค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะ

เขียนเมื่อ 

ครูมัลลิกา ชุมชนวังสะพุง (ประเมิน9ข้อครบหรือไม่)

1.กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเล่าแต่ชื่อกิจกรรม คงเห็นทำกิจกรรมแต่ต้องการจะดูผลจะมีได้หรือไม่ เช่นขอพบยอดนักอ่านจะมีให้พูดคยหรือไม่ มีเกณฑ์อะไรเลือกยอดนักอ่าน นักเรียนมีหนังสือประจำตัวหรือไม่ นักเรียนรู้จักหนังสือทุกเล่มหรือไม่ ทำกิจกรรมแล้วต้องมีผลให้ดูนะคะไม่ใช่ให้ดูกิจกรรมเท่านั้น

2.สังสัยว่ากิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนจะดูผลอย่างไรจึงจะรู้ว่ารักการอ่าน

เขียนเมื่อ 

อ.ชนธินาถ ชุมชนวังสะพุง

สงสัยเล่านิทาน เล่าประกอบหุ่นหรือไม่ เล่ากี่เรื่องคะ วันประเมินขอดูบทด้วย

 เรียนจากe-learning ได้หรือไม่ มีหรือไม่ ขอดูเรียนจากสื่อICTด้วนะคะ

เขียนเมื่อ 

ด่วน....ปรับปรุงด่วน

อ.สุภานันท์ ชุมชนวังสะพุง

1.ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่นำเสนอจะเห็นการสืบค้นข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล การคิด-วิเคราะห์หรือไม่ ขอให้สืบค้นข้อมูลอย่างกว้างขวางนะคะเพราะมีคำถามมาก ไม่ใช่เล่าเท่านนั้นและควรเล่าด้วยภาพมากกว่าตัวหนังสือ บอกด้วยว่าเรียนรู้จากที่ไหนบ้าง(หลากหลายแหล่งเรียนรู้)

2.Google Earth  ต้องมีผลงานจากการเรียนนะคะไม่เปิดให้ดู ควรมีคำถามให้นักเรียน  นักเรียนรู้จักโปรแกรมแล้วต้องนำโปรแกรมไปใช้หาคำตอบนะคะ รู้จักโปรแกรม เปิดได้แล้วไม่ได้เรียนไม่มีผลงานไม่ OKนะคะ

3.ประเพณีพื้นบ้านทำอะไร ควรมีการรวบรวมประเพณีพื้นบ้าน ทำเป็น e-book เปรียบเทียบแต่ละประเพณีกับภาคต่างๆจึงจะได้คะแนนการคิด-วิเคราะห์ ถ้ามาแสดงให้ดู ก็ดูค่ะมีคะแนน1แต้มเท่านั้น

เขียนเมื่อ 

1.ณัฐวัตร โสภารัตน์และเพื่อนๆ ต้องมีโจทย์ปัญหาแล้ววิเคราะห์ก่อนแก้โจทย์นะคะ

2.จูฑารัตน์ ครูเสนอให้ครูของหนูปรับปรุงแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

อ.เพ็ญประภา อนุบาลกัณทรารมย์ ด่วน.....ปรับปรุงด่วน

 1.วิทยาศาสตร์ถ้าเสนอเท่านี้ไม่ Ok ค่ะ นักเรียนน่าจะได้เรียนเรื่องอื่นๆบ้าง ใช้โปรแกรมการสอนบ้างเช่น Celestiaหรือ Starry night

 2.แสดงว่าอาจารย์ไม่อ่านข้อเสนอแนะเรื่องการนำเสนอวืทยาศาสตร์ ที่ดิฉันแนะนำคนอื่นๆ เราจะดูประสิทธิภาพการสอน ดูความสามารถของครู ดูการสนับสนุนของโรงเรียน ดูคุณภาพนักเรียนในการใข้อุปกรณ์ ความคล่องแคล่วในการทดลอง การตอบตำถาม ที่มีหลักการ4ข้อคือ และควรมีอย่างน้อย 3lab

 1)ไม่นำชื่อผลงานมาเป็นชื่อLab

 2)ใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องวิทยาศาสตร์อย่างคล่องแคล่ว        (จะประเมินห้อง ประเมินสื่อ)

3)สรุปความรู้จากการทดลองได้

4)นำความรู้จากทดลอง มาปฏิบัติการต่อจนได้ผลงาน ไม่นำความรู้ไปบอกต่อเท่านั้น

5)กล้องจุลทัศน์ หายไปไหน นำมาสอนได้ไหม ใช้โปรแกรมสำเร็จบ้างได้ไหม Celestia จะช่วยเรียนสุริยุปราคา เรียนปรากฏการณ์ เรียนดวงดาวได้เยอะแยะ

เท่าที่อาจารย์เล่ามาไม่okค่ะ

ชนาธินาถ ยนตะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน นางชนาธินาถ ยนตะพันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ขั้นตอนแรก นักเรียนนำเสนอการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ประกอบการ์ตูนส่งเสริมEQ.ที่ฉายทาง projector ( ภาพนิ่ง)

ขั้นตอนที่2 ดิฉันจะสาธิตการสอนเรื่องการทักทาย จากบทเรียนสำเร็จรูป(CD)

ส่วนการเรียนจาก e-learning สามารถเรียนได้ค่ะ

ชนาธินาถ ยนตะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.157.220.17
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน นางชนาธินาถ ยนตะพันธ์ ครู คศ.1 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ขออภัยค่ะ ดิฉันลืมเรียนท่านว่า นักเรียนนำเสนอการเล่านิทานภาษาอังกฤษ 1 เรื่องค่ะ

ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

คุณครูเพ็ญประภา
IP: xxx.26.70.159
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ขอชี้แจง lab วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ มีการปรับเปลี่ยนชื่อ lab ดังนี้

1.การทดสอบสารพิษตกค้างในผักสด เปลี่ยนเป็น พิชิตสารพิษจากยาฆ่าแมลงโดยพืชสมุนไพร โดยทำการทดลองตรวจหาสารพิษประเภทย่าฆ่าแมลง ต่อยอดทำเป็นผลิตสารลดพิษตกค้างด้วยพืชสมุนไพร

2.การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย เปลี่ยนเป็น บ้านสว่างด้วยไฟฟ้าในมือเรา ต่อยอดเป็น การประดิษฐ์โคมไฟฟ้า

3.อินเคเตอร์จากพืช โดยสกัดสารจากพืชตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดเป็นทำกระดาษลิตมัส

4.โลกจิ๋วรอบตัวผ่านกล้องจุลทรรศน์ นักเรียนใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาโครงสร้างของเซลล์สิ่งมีชีวิต ต่อยอดทำเป็นสไลด์ถาวร

ในห้องปฏิบัติมีโปรแกรม Celestia นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสามารถใช้โปรแกรมได้ นำมาทำเป็นแบบจำลองระบบสุริยะเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

มีสื่อทาง ICT เช่น วีดีทัศน์เกี่ยวกับความรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์

ลานบูรณาการ นำเสนอโครงงาน และ SCIENCE SHOW เรียนปรึกษาท่านอาจารย์ว่า LAB เหมาะสมหรือไม่

เขียนเมื่อ 

อ.เพ็ญประภา คะ

 ทำความเข้าใจใหม่นะคะ ที่ปรับไม่ตรงตามที่แนะนำ

1.ที่ปรับไม่ใช่ชื่อLab นะคะ เรียนเรื่องอะไรในตรวจสอบสารพิษเอาเรื่องที่เรียนนั่นแหละตั้งชื่อLab เช่นเรียนเรื่องไฟฟ้าในบ้าน /วงวรไฟฟ้า(ใช้สื่อICT ช่วยก็ได้) เป็นต้นตั้งชื่อทำนองนี้นะคะแก้ใหม่

2.การนำเสนอครบตามหลักการ4ข้อหรือไม่

 3.เรียนเรื่องสุริยะจักรวาลหรืออื่นๆคล้ายๆกันผ่านสื่อโปรแกรมได้หรือไม่

ปรับปรุงใหม่เพราะเป็นการสะท้อนความเข้าใจในการสอนวิทยาศาสตร์

       Science Show ก็ได้ค่ะต้องเป็นการแสดงนะคะ

คุณครูเพ็ญประภา หินเงิน
IP: xxx.26.68.138
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ขอบคุณอาจารย์ที่ชี้แนะนะคะ

ขอเปลี่ยนชื่อ lap ตามที่อาจารย์แนะนำบาง lap ค่ะ

1. lap ตรวจสอบสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในผักสด นักเรียนทำการทดลองโดยใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องปฎิบัติวิทยาศาสตร์และสืบค้นข้อมูลทาง Internet นำเสนอและสรุปผลการทดลองทาง power point และโปรเจ็คเตอร์ ต่อยอดโดยผลิตสารล้างพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลงด้วยพืชสมุนไพร ชื่อ lap ใช้ได้หรือยังคะ

2. lap การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน ทดลองโดยใช้สื่ออุปกรณ์ในห้องวิทยาศาสตร์และทำการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรรมและแบบขนานเพื่อเปรียบเทียบความสว่างของหลอดไฟฟ้า ต่อยอดโดยประดิษฐ์โคมใฟประดับบ้าน ชื่อ lap ใช้ได้หรือยังคะ สรุปผลการทดลอง ทาง power point

สำหรับ lap ของน้อง ป.4 ดิฉันลืมเสนอในวันนั้น คือ lap การทดสอบสาร บอแร็กในผงชูรส

ส่วนโปรแกรม celestia นักเรียนใช้โปรแกรมได้และนำมาทำทำเป็นชิ้นงาน เช่น รายงานดวงดาวในระบบสุริยะ การเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคา การเกิดจันทรุปราคา ปรากฎการณ์ทางคาราศาสตร์(ดาวเคียงเดือน) สร้างแบบจำลองระบบสุริยะจักรวาลเพื่อใช้เป็นสื่อเรียนรู้

สำหรับโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ จะทำการซ้อมเหมือนจริงและซ้อมใหญ่ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และจะรับการประเมินจากท่านอาจารย์ในวันที่ 3 มีนาคม 2552 ดิฉันขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์อีกนะคะและจะพยายามปรับและสร้างสมตะกอนของนักเรียนไว้ให้อาจารย์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ

ระยะนี้อาจไม่ได้ตอบนะคะพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปค้นหาต้นแบบเพิ่มเติมที่จังหวัดเลยค่ะ

มีอะไรดีๆจะเล่าสู่กันนะคะ อย่าลืมอ่านคู่มือดูแบบประเมิน

สัปดาห์ที่2-13 มีนาคม เดินทางค้นหาต้นแบบตลอดค่ะ

ครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.26.208.79
เขียนเมื่อ 

ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะค่ะ อีก 1 วันก็จะได้เจอกันแล้วค่ะ

เด็กหญิงอติพร นครโสภา
IP: xxx.157.241.80
เขียนเมื่อ 

หนูอยู่โรงเรียนชุมชนวังสะพุงค่ะขอไห้ท่านด.ร ชัดเจน ไทแท้ เดินทางโดยปลอดภัยนะค่ะพรุ้งนี้ก็จะได้เจอกันแล้วนะค่ะ

เด็กหญิงณัฐริกา ศรีแสง
IP: xxx.157.241.80
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอยู่โรงเรียนชุมชนวังสะพุงหนูพีเช้นอยู่ที่ห้องสมุดประจำตู้หนังสือภาษา 400-วิทย์ 500 ขอคำแนะนำจากท่านหน่อยนะค่ะ

เด็กหญิงชดาพร จันทร์สว่าง
IP: xxx.157.241.80
เขียนเมื่อ 

ขอให้ท่านชัดเจน ไทยแท้ ให้คะแนนนักเรียนเยอะๆนะค่ะ

อ.ฑาริกา และ อ.ลัดดาภรณ์ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
IP: xxx.26.71.24
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ห้องสมุดโรงเรียนบ้านก้านเหลือง

ได้ดำเนินการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดังนี้

1. พี่เล่านิทานให้น้องฟัง

2. ต้นไม้พูดได้

3. การทำหนังสือเล่มเล็ก

อยากเรียนถามท่าน ดร.ชัดเจน ว่า

กิจกรรมดังกล่าวเพียงพอหรือไม่ค่ะ

โรงเรียนชุมชนบึงบา
IP: xxx.121.191.201
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ชัดเจนที่เคารพ

ดิฉันเป็นครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ได้จัดกิจกรรมเพื่อรับการประเมิน ดังนี้

1. กิจกรรมปั้นดินให้เป็นเรื่อง เกิดจากนักเรียนได้อ่านหนังสือแล้ว นำแนวคิดมาสร้างเป็นเรื่องใหม่ โดยใช้ดินนำมันปั้นเป็นภาพนูนต่ำหลายฉาก แล้วนำมาเล่าเป็นเรื่องที่สร้างใหม่ เช่น นิทาน หรือ อ่านเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วปั้นดินเป็นไร่นาสวนผสมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (นักเรียนป.3-4)

2. กิจกรรมยอดนักอ่าน อ่านเรื่องแล้วบันทึกการอ่าน มีบันทึกเป็นสถิติยอดนักอ่าน

3. มุมแฟนพันธุ์แท้การ์ตูน

4. มุมเสริมปัญญากับ ICT มีคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล เล่นเกมการศึกษา e-learning

5. เรียนรู้กับของเล่น เป็นมุมเด็กเล็กๆ เล่นของเล่น (ก่อนเล่นต้องอ่านหนังสือ ให้พี่ฟัง)

6. หนังสือเล่มโปรด นักเรียนจะชอบอ่านหนังสือบางประเภทและมีหนังสือที่ชอบ

ขอคำแนะนำด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
IP: xxx.27.51.59
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังเลยครับที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุงได้เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 เเล้วนะครับ

ด.ญ.จุฑามาศ ทองพีระ
IP: xxx.26.69.187
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์มีความยินดียิ่งที่ท่านให้เกียรติมาเยี่ยมในวันที่

3 มีนาคม พ.ศ.2552 ค่ะ

กชกร 马龙
IP: xxx.26.69.187
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ผมมาจากโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ครับ

ผมเป็นหนึ่งในทีมงานที่มีไว้ต้อนรับท่านครับ

เพียงวันอังคารที่จะถึงนี้ท่านดร.ชัดเจน ที่เคารพ

จะได้มาเยือนโรงเรียนผมแล้ว

ผมและครูอาจารย์พร้อมนักเรียนทุกคน

พร้อมต้อนรับท่านดร.ชัดเจน ที่เคารพ ด้วยความปิติ

โรงเรียนเราขอบพระคุณท่านดร.ชัดเจน ที่เคารพเป็นอย่างยิ่ง

พวกเราชาวอนุบาลกันทรารมย์พร้อมที่จะรับการประเมิน

พวกเราชาวอนุบาลกันทรารมย์ได้เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างครบครัน

เพื่อให้ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ มาบอกโรงเรียนเรา

เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันครับ

กชกร 马龙
IP: xxx.26.69.187
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ผมมาจากโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ครับ

ผมมีปัญหาว่าเด็กของเราสามารถทำและปฏิบัติได้และเขาสามารถตอบได้

แต่เข้าไม่กล้าตอบเราควรแก้ปัญหาอย่างไรดีครับ

เพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วัน

ขอขอบพระคุณครับ

เด็กหญิง ชัญญาเพชญ เพชรสิทธิ์
IP: xxx.123.206.156
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ดิฉัน เด็กหญิงชัญญาเพชญ เพชรสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แนะนำโรงเรียนค่ะ ดิฉันจะทำหน้าที่มัคคัเทศก์ให้ดีที่สุดค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชาวกันทรารมย์ อีกไม่กี่วันเจอกันนะคะ เด็กไม่พูดปัญหาใหญ่ของการประเมินจัดกิจกรรมแข่งขันบ่อยๆ โดยเฉพาะรักการอ่านคงจะดี

ตอบช้าเพราะภาระกิจการประเมินเยอะเดินทางไกลค่ะ

คุณครูเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข ห้องวิทย์โรงเรียนบ้านก้านเหลืองค่ะ
IP: xxx.175.224.52
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่าน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

ตอนนี้ห้อง lab วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านก้านเหลือง มี 5 lab นะคะ เพื่ม lab ดาราศาสตร์ อีกหนึ่ง lab ตามคำแนะนำของท่านอาจารย์นะคะ ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะ ที่ช่วยชี้แนะ ตอนนี้เด็ก ๆ กำลังหาความรู้เพิ่มเติมเตรียมรับการประเมินใหญ่เลยค่ะ

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง จะรับการประเมินวันที่ 6 มีนาคมนี้นะคะ

มลตรี
IP: xxx.53.17.30
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

จันทร์ที่ 2 มีนาคม 2552

สวัสดีครับ ท่านอาจารย์(ท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้)ที่เคารพ

เด็กนักเรียนชื่นชมอาจารย์เป็นอย่างยิ่งและสนุกสนานดีใจและมีความสุขมากที่ท่านอาจารย์พร้อมคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นที่2 ที่ได้มาประเมินที่โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 และประกาศผลให้ผ่าน คณะครูนักเรียนผู้ปกครองต่างยิ้มหน้าบานด้วยความภาคภูมิใจ ตลอดถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพราะโรงเรียนชุมชนวังสะพุงเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่คาดหวังของนักเรียนและผู้ปกครอง ในอำเภอวังสะพุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

นายมลตรี เมืองจันทึก

โรงเรียนภูกระดึง
IP: xxx.26.206.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูง

ดิฉันเด็กหญิงธารธิชา กงจักร์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ค่ะ ดิฉันจะทำหน้าที่นี้ให้สมกับที่คุณครูไว้วางใจ ท่านมีอะไรจะกรุณาแนะนำให้ดิฉันบ้างไหมค่ะ โรงเรียนดิฉันจะได้รับการประเมินในวัน สุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2552 นี้ค่ะ

สมสกุล อนุบาลกันทรารมย์
IP: xxx.26.69.132
เขียนเมื่อ 

รูปวันประเมินรับรองโรงเรียนต้นแบบ อนุบาลกันทรารมย์ 3 มีนาคม 2552

ดูภาพ

ปิยธิดา อดทน (มะปราง) โรงเรียน อนุบาลกันทรารมย์
IP: xxx.174.159.190
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดร.ชัดเจน ที่เคารพ หนูอยู่ที่ห้อง English lab หนูได้รับหน้าที่ให้เป็น

ผู้เล่าละคร เรื่อง หมาป่า กับ ลูกแพะทั้ง 7

หนูดีใจมากที่ท่านมาประเมินโรงเรียนของเรา

ขอขอบพระคุณที่ท่าน ให้โรงเรียนของเรา ได้ผ่านการประเมินในครั้งนี้

ขอบพระคุณมากค่ะ

พรภวิษย์
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ ดร. ชัดเจน มากครับ (ห้องคอม โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์)

กิตติ
IP: xxx.47.173.101
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่าน ดร.ชันเจน ที่เคารพ

กระผม กิตติ

อยู่ที่ห้องคณิตศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

(คงจำได้นะครับ)

คนที่ทำโจทย์ปัญหาGSP กับ ณัฐพล

http://picasaweb.google.com/somsakulp3/QjMeJ#5309233641577600530 ถ้าจำไม่ได้ คนที่นั่งฝั่งซ้ายของท่าน ดร.ชัดเจน

การประเมินครั้งนี้

ขอขอบคุณครับ ที่ทำให้โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์เป็นโรงเรียนในฝัน

จากห้องคณิต กิตติ ณัฐพล ร้อยณัฐ(เท็น)

เขียนเมื่อ 

***ดร.ชัดเจนนะครับ พิมพ์ผิดครับ ขอประทานโทษด้วย

นายคำพูล หอมขจร
IP: xxx.26.123.89
เขียนเมื่อ 

ผมได้มีโอกาสได้ไปสังเกตการณ์ การประเมินโรงเรียนในฝันที่  ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อ.กันทรลักษ์ ได้รับความรู้จากที่ท่านได้ให้ข้อคิดเห็น  เช่นการผูกผ้าตามอาคารเรียน  และตมเต็นท์ต่าง  ๆ  ผมเห็นด้วย  แต่ถ้าโรงเรียนใดต้องการทำก็ควรให้เขาทำ  เป็นศักยภาพของเขา  แต่ไม่ควรเวอร์เกินไป  ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านและเด็กๆด้วยที่เข้ามาพูดคุยจำเด็กๆได้ค่ะ

เท็นจากกัณทรารมย์และเพื่อนๆน่ารักค่ะเป็นเด็กดีนะคะ

ตอนนี้อยู่ขอนแก่นไว้มีอะไรดีจะเล่านะคะ

เขียนเมื่อ 

คุณคำพูลค่ะ

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นก็คงตามสะดวกค่ะ

ดิฉันอยากเห็นกิจกรรมในห้องมาก เกรงใจที่การประเมินโรงเรียนต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ก็เข้าใจค่ะบางโรงเรียนมีเหตุผลที่ให้วันประเมินเป็นโอกาสเปิดโรงเรียนสู่ชุมชนก็okค่ะ

เด็กชายสุรนาท เขื่อนแก้ว
IP: xxx.175.148.221
เขียนเมื่อ 

กราบสวัสดีท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมเด็กชายสุรนาท เขื่อนแก้ว ที่อยู่ประฏิบัติสังคม

ผมขอขอบคุณท่าน ที่ท่านให้โรงเรียนบ้านเมืองเพียของเราผ่านการประเมินในครั้งนี้ครับ

ตอนประกาศผลผมรู้สึกตื่นเต้นมากผมกลัวว่าจะไม่ได้ แต่พอประกาศผลว่าได้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับ

คุณครูจตุพร
IP: xxx.175.148.221
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉัน คุณครูจตพร โชติศิลากุล โรงเรียนบ้านเมืองเพียค่ะ

ดิฉันเป็นคุณครูประจำห้อง English Lab ค่ะ

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้รับรองโรงเรียนบ้านเมืองเพียเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันด้วยค่ะ ดิฉันและนักเรียนประจำห้อง ตลอดจนคณป็นอย่างะครู นักเรียนและผู้ปกครองรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากค่ะ และจะพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

สำหรับชาวโรงเรียนบ้านเมืองเพียเป็นกำลังนะคะต้องขอบอกว่าอยากให้เรียนสังคมแบบนี้มากๆสะสมโครงงานแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เรียนต่อยอดอย่างกว้างขวาง เรียนรู้อะไรเล่ามาแลกเปลี่ยนได้เลย

เด็กหญิงสุทธิดา หล้าเชียงของ
IP: xxx.175.148.221
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ดร.ชัดเจน ที่เคารพ

หนูต้องขอขอบพระคุณท่านคุณป้าเป็นอย่างสูงยิ่งด้วยนะคะ ที่ได้ให้ความกรุณารับรองโรงเรียนของพวกหนูเป็นโรงเรียนในฝัน พวกหนูดีใจม๊ากมากเลยค่ะ และคุณพ่อคุณแม่ชาวบ้านเมืองเพียทุกคนก็ฝากกราบขอบพระคุณท่านมาด้วยนะคะ พวกหนูจะตั้งหน้าตั้งตาเรียนและจะพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะ จะรักษาคุณภาพนี้ไว้ไปตลอดเลยค่ะ คุณป้าเป็นคนใจดีจริงๆค่ะ เท่าที่หนูได้สัมผัสในวันนั้นรู้สึกว่ามีความผูกพันกับคุณป้าจังเลย รักคุณป้ามากค่ะ สุดท้ายนี้หนูขออวยพรให้คุณป้าจงมีความสุขมากๆนะคะ พักผ่อนบ้างนะคะ หนูเป็นห่วงสุขภาพค่ะ ขอบคุณค่ะ

จากเด็กหญิงสุทธิดา หล้าเชียงของ(น้องแพ็ตค่ะ ) ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น ป. 5 รร.บ้านเมืองเพีย

เขียนเมื่อ 

น้องแพ็ตค่ะฝากขอบคุณทุกคนเช่นกันค่ะ

เด็กหญิงอภิญญา อภินันท์ (กิ่ง มัคคุเทศก์)
IP: xxx.174.117.70
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้

ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้แนะนำโรงเรียนของดิฉันให้ท่านได้ชม (ทำหน้าที่มัคคุเทศก์)ขอขอบคุณที่ท่านกรุณารับรองให้เป็นโรงเรียนในฝันและสัญญาว่าจะพัฒนาและจะน้อบรับข้อบกพร่องไปแก้ไขให้ดีขึ้น พวกเราจะยังคงคิดถึงท่านเสมอนะค่ะ ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะค่ะ

I wish you all the best for everyday

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ด.ญ.อภิญญา อภินันท์

เจติยา คำเมือง
IP: xxx.26.241.218
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ หนูชื่อเด็กหญิงเจติยา คำเมือง เป็นมัคคุเทศก์

ของโรงเรียนบ้านวานรนิวาส หนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หนูดีใจมากที่โรงเรียนของหนูได้เป็นโรงเรียนในฝัน

หนูขอขอบพระคุณมากๆนะค่ะที่ให้โรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนในฝัน

ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

มณฑกาญจ์ เม่นทองคำ
IP: xxx.26.208.184
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนคุณป้า ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ หนูชื่อ ด.ญ.มณฑกาญจ์ เม่นทองคำ เป็นมัคคุเทศก์ ของโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง หนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นป.6 ขอขอบพระคุณคุณป้ามากนะคะ ที่มาประเมินโรงเรียนของหนูและให้โรงเรียนของหนูผ่านการประเมิน หนูและเพื่อน ๆ ดีใจมากที่สุดเลยค่ะ คุณป้าจะมีโอกาสมาเยี่ยมพวกหนูอีกไหมคะ และขอขอบคุณที่คุณป้า ได้ให้คำแนะนำที่ดีให้แก่พวกหนู และพวกหนูจะนำเอาคำแนะนำมาใช้ในการเรียนและการศึกษาตลอดไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง

น้องมายด์ค่ะ

วรดา นามวงษ์สา
IP: xxx.26.208.184
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ หนูชื่อ ด.ญ วรดา นามวงษ์สา หนูขอขอบพระคุณท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ มากที่มาประเมินโรงเรียนของหนูและให้โรงเรียนของหนูผ่านการประเมิน พวกหนูตื่นเต้นมากในช่วงที่ท่านจะประกาศผลการประเมินและยังให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขหลายอย่าง แต่ในที่สุดพวกหนูก็ต้องร้องไห้เพราะความดีใจ ท่านทำให้พวกหนูอยากเป็นคนเก่ง ฉลาดและรอบรู้เหมือนอย่างท่านค่ะ จะยึดท่านเป็นครูแม่แบบค่ะ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

น้องพราว 6/3

ประภาศิริ โพธิ์มา
IP: xxx.26.208.184
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ หนูชื่อ เด็กหญิงประภาศิริ โพธิ์มา วันที่ท่านมาประเมินโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง หนูเป็นมัคคุเทศก์และเป็นคนที่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์และตอบคำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันนั้นหนูตื่นเต้นมากค่ะแต่ทำให้หนูได้รับความรู้มากมาย หนูดีใจที่ตอบคำถามท่านได้และท่านก็ชมหนูด้วย และหนูก็ดีใจมากที่สุดจนร้องไห้ก็ตอนที่ท่านประกาศรับรองโรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนในฝัน ขอบคุณท่านและคณะกรรมการทุกท่านด้วยค่ะ น้องเมย์

วรดา นามวงษ์สา
IP: xxx.26.208.184
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ หนูชื่อ ด.ญ. วรดา นามวงษ์สา หลังการประเมินโรงเรียนในฝันโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง วันที่ 12 มีนาคม 2552 พวกหนูก็สอบปลายภาควันที่ 17-20 มี.ค.52 แต่พวกหนูก็ยังพูดถึงการประเมินที่ผ่านมาและคิดถึงท่านอาจารย์มาก เพราะท่านทำให้พวกเราประทับใจและดีใจที่สุดค่ะ

น้องพราว 6/3

ครูวายุภา ประสาน
IP: xxx.174.0.20
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ดร.ชัดเจน ที่เคารพอย่างสูง ได้อ่านเกี่ยวกับการกำจัดจุดอ่อนที่อาจารย์ลงไว้เกี่ยวกับภาษาไทยและเกี่ยวกับกิจกรรมรักการอ่านและได้ท่องไปโรงเรียนต่าง ๆ ที่ท่านไปประเมิน ฯ ได้ความรู้มากมายจริง ๆ ค่ะ และที่สำคัญได้เห็นว่าโรงเรียนที่ได้รับการรับรองแต่ละแห่งเป็นสุดยอดของโรงเรียนในฝันจริง ๆ ขอนำเอากิจกรรมดี ๆ มาปรับใช้กับโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงนะคะ ขอบคุณค่ะ

คณะครูและนักเรียน รร.ชุมชนเปือยหัวดง
IP: xxx.26.124.40
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ดร.ชัดเจน ที่เคารพอย่างสูง ขณะนี้โรงเรียนจัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาต้นแบบโรงเรียนในฝันในวันที่ 29 มีนาคม 2552 นี้ค่ะ อยากให้ท่านดร.ได้ส่งกำลังใจมาให้พวกหนู ๆ ให้ได้รับเงินบริจาคผ้าป่าเยอะ ๆ เพื่อจะใช้หนี้ให้หมดเร็ว ๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจทุกท่านรวมทั้งเปือยหัวดงด้วยค่ะ

เปิดภาคเรียนจะพบกันอีกครั้ง

อยากให้ทุกท่านติดตามเรื่องกำจัดจุดอ่อนนะคะ

ด.ญ.อัญชลี หลวงบำรุง โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สพท.ขก 5
IP: xxx.26.144.146
เขียนเมื่อ 

หนูได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพิธีกรห้องภาษาอังกฤษ หนูหนักใจมากคะ เพราะว่าห้องภาษาอังกฤษของโรงเรียน ไม่มีห้อง Sound Lab เพราะเครื่องใช้ไม่ได้ หนูจะแนะนำ เพียงการแสดงละครภาษาอังกฤษ การร้องเพลงภาษาอังกฤษ และการเรียนผ่าน E-Book และเรียนผ่านWebsite ต่าง ๆ ขอความคิดเห็นจากท่าน ดร. ด้วยคะ

ธณัฐกัณฑ์
IP: xxx.172.218.233
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้

หนุชื่อ ธณัฐกัณฑ์ ปะกิระคะ นักเรียนโรงรียนบรบือ วันที่ท่านมาประเมินโรงเรียนในฝัน หนูประจำอยู่ที่ห้องสมุดค่ะ

วนน้นท่านถามหนูว่าเบนาซีร์ บุตโต เป็นใคร

หนุได้ค้นมาแล้วค่ะ

เบนาซีร์ บุตโต เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศปากีสถาน ค่ะ และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประทศอิสลามโดยดำรงตำแหน่ง 2 สมัย ในปี พ.ศ. 2531 - 2533 และ พ.ศ. 2536 - 2539 ค่ะ

ฝน
IP: xxx.47.73.89
เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วย

แบงค์
IP: xxx.47.73.89
เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วย

วัชรพงษ์ ไทยแท้
IP: xxx.149.25.241
เขียนเมื่อ 

สวัดดีครับ ผมชื่อวัชรพงษ์ ไทยแท้ คุ้น ๆ มั้ยครับ นามสกุลเดียวกันเลยนะครับ ผมก็อยากฝึกฝนโปรแกรม web page maker เช่นกัน แต่ไม่ได้ประเมินอะไรครับ เพราะทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับ แต่ก็อยากเรียนรู้ครับเพราะผมรักการเรียนรู้ครับ ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

ผมเป็นคนจังหวัดสุโขทัยครับ ถ้าผ่านมาก็แวะเที่ยวได้นะครับ คิดเสียว่าเป็นญาติกันครับ...

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น