โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  สพท.ลย.1
โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2  โรงเรียนดีใกล้บ้าน

 

          เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  . .  2482    โดยใช้ศาลาวัดบ้านนาด้วง

( บริเวณสาธารณสุขอำเภอนาด้วง  ปัจจุบัน )  เป็นที่เรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่  . มูล  ถึง ป .2  เป็นปีแรกมีนักเรียน  35   คน  สังกัดกรมสามัญศึกษา พ . . 2520 เข้าโครงการ โรงเรียนชุมชน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง  

ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิด 19 ห้อง   มีนักเรียนจำนวน  609  คน  ข้าราชการครู  32  คน  ลูกจ้างรายวัน  2  คน   ยามรักษาความปลอดภัย  1  คน   เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย  ถึง  ป.  6  ตั้งอยู่เลขที่  331 หมู่ที่  3  ตำบลนาด้วง  อำเภอนาด้วง    จังหวัดเลย ในเขตเทศบาลนาด้วง  มีหมู่บ้านเขตบริการ  9 หมู่บ้าน  ดังนี้

1.   บ้านนาด้วง     หมู่ที่ 1      6. บ้านโพนเขาแก้ว หมู่ 7

2.   บ้านศรีประทุมหมู่ที่ 2        7. บ้านวังบง  หมู่ 10

3.   บ้านนาด้วง     หมู่ที่ 3     8. บ้านแสงอรุณ หมู่ 11

4.   บ้านแสงเจริญหมู่ที่ 4     9. บ้านเวียงชัย  หมู่ 12

5.   บ้านป่าหวายพัฒนาหมู่ที่ 6

              ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2551

ชั้น

ช.

ญ.

รวม

อนุบาล  1

37

28

65

อนุบาล  2

44

37

81

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

37

32

69

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

38

27

65

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

34

32

66

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

39

41

80

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

49

31

80

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

49

54

103

รวมทั้งสิ้น

327

282

609

ผลงานและความภาคภูมิใจ

1.ผ่านการประเมินภายนอก เมื่อวันที่  27-29  ธ.ค. 49

2.โครงการอาหารกลางวันโดยแม่บ้านอาสา กินทุกวันอิ่มทุกคน

3.ผู้ปกครองบริจาคเงินซื้อเครื่องทำน้ำเย็น  ราคา  42,000  บาท

4.ได้รับบริจาคโทรทัศน์โดยผู้ปกครองและติดตั้งสัญญาณระบบทางไกลไทยคม

5.ได้รับจักรยาน  จำนวน  140  คัน ในโครงการโรตารีย่นวิธีเยาวชน และ จากรัฐบาล  17  คัน ให้นักเรียนยืมเรียน

6.เป็นที่ตั้งศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ

7.เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย ภาษาอังกฤษ

8.ได้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต รวม 79 เครื่อง

9.รับบริจาคเครื่องรับโทรทัศน์ 29 นิ้วพร้อมจานรับสัญญาน ทรูมูฟ โครงการปลูกสร้างปัญญา 1 ชุดและการพัฒนาห้องสมุด  โครงการ  ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง  ของ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

10.รับบริจาคงานวันเด็กปี 51 เงิน 37 ,170 บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษา

11.นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเทิดไท้องค์ราชัน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในระดับกลุ่มคุณภาพ  และระดับเขตพื้นที่การศึกษา

12.บุคลากรได้รับการพัฒนาเลื่อน  วิทยฐานะครูชำนาญพิเศษ   การคัดเลือก     ครูดีในดวงใจ  และคนดีศรีเมืองเลย, แม่ดีเด่นผู้เสียสละ จากเทศบาลนาด้วง

13.ได้รับธงตราสัญญาลักษณ์และป้ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ     ยุวทูตความดี  เทิดไท้องค์ราชัน    สภาเด็กและเยาวชนอำเภอนาด้วง และเครือข่ายโครงการ  ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

14.การอนุรักษ์ศิลปะ  แม่ไม้มวยไทย   และดนตรีพื้นเมืองหมอลำอีสาน

15. ได้รับรางวัลโครงการ เด็กไทยไม่ไร้คุณธรรม  ระดับดี   จากสพท.ลย.1

16. นักเรียนร่วมกิจกรรมแอโรบิค สุขภาพดีไม่มีขาย ในโครงการทำดีเพื่อแม่และชมรมนาฏศิลป์ร่วมรำถวายพระพร 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติที่อำเภอนาด้วง

17.นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  29  ก.ค.51 18. นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  20 ส.ค.51

19.นักเรียนช่วงชันที่ 1-2  ร่วมทดสอบและประเมินกิจกรรม ธรรมะก้าวหน้า

20.ได้รับ-มอบหนังสือประจำหองสมุดทวีปัญญาจากสโมสรโรตารีสากล สโมสรโรตารี่แก่นคูน โดยการประสานงานของสโมสรโรตารีเมืองเลย 24  ส.ค.51

21.ได้รับชนะเลิศ โครงการ  BBL  พัฒนาสมองด้วยการอ่าน

22.เด็กหญิงศิริขวัญ  โสมาศรี  ประธานคณะกรรมการนักเรียน ได้รับคัดเลือก ต้นแบบเด็กดี ศรีแผ่นดินระดับอำเภอ จากเทศบาลตำบลนาด้วง

23.นางนิศากร  ไชยคุณ  ครูผู้รับผิดชอบสภาเด็กและเยาวชน  คนรักประชาธิปไตย (เลขาประชาคมเทศบาลนาด้วง)ได้รับคัดเลือก ต้นแบบเด็กดี ศรีแผ่นดินระดับจังหวัดเลย จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

24.นางเยาวลักษณ์  นนทะศรี  ครูดีในดวงใจ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๑ ปี ๒๕๕๑

25.นายวิเศษ  ศรีประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง   ได้รับคัดเลือกในโครงการ  ตามรอยเกียรติยศครูและจิตวิญาณแห่งความเป็นครู    ครั้งที่ 3     ปี 2552  ระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา

26.นักเรียน  และ ครูได้รับรางวัลจากการแข่งขันผลงานทางวิชาการ ปี 51 ทุกสาระ

27 ได้รับการรับรอง  ต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน  12  มีนาคม  2552